Forum.Szybowce.Com

Gość


Autor Wątek: 23.04.2016. Głos zabrali: Marek Szumski, Bogdan Wierzba, Włodzimierz Skalik.  (Przeczytany 1949 razy)

A. Rydzyński

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 303
 • Liked: 73
KONFERENCJA „Jaki chcemy AP?” WARSZAWA 23.04.2016 Autor: Marek Szumski

Co jest największą wartością AP?
Jakie jest nasze najcenniejsze aktywo i w jaki sposób możemy to aktywo wykorzystać z pożytkiem dla naszego środowiska?
Zarząd?
Komisja Rewizyjna?
Rada GSS? Rada CSS? 
Nieruchomości, CSS, GSS, GOBL…. ?
 ?
Najcenniejszą wartością Aeroklubu Polskiego jest jego marka !

Marka w organizacjach pozarządowych (NGO) wyrażona jest jako:
Tradycja   
Wizerunek   
Reputacja

Marka Aeroklub Polski:
Istnieje od 97 lat
Jest wyłącznym reprezentantem sportów lotniczych FAI w Polsce
Posiada status PZS nadany przez MSiT
To społeczność ok. 7 000 pasjonatów i sportowców
Dobrze rozpoznawalna

Po co nam dobra marka?
Skuteczniejszy sposób oddziaływania na otoczenie (lobbing)
Większa możliwość pozyskiwania funduszy na działalność statutową

Zadania AP – oczekiwanie środowiska   
1) Lobbing (głównie legislacyjny)
2) Reprezentacja środowiska
3) Promocja sportów lotniczych
4) Działalność gospodarcza (głównie na potrzeby członków i poprzez podmiot zewnętrzny np. Aeropartner)
5) Imprezy, festyny, spotkania itp.

adresujemy do: adresowane do FAI, Sejm RP, ULC, PAŻP, UKE itd.
(największa pozycja w budżecie – fundusz reprezentacyjny)

Aeroklub Polski = organizacja lobbingowa

Co należy zrobić aby dostosować AP do realizacji nowych zadań?
1.Zdjąć z AP ciężar obowiązków związanych z zarządzaniem dyscyplinami
2.„Odchudzić” - zredukować poziom aktywów (rzeczowych aktywów trwałych – CSS, GSS, sprzętu lotniczego, nieruchomości itp.)
3.Zmienić strukturę i funkcje władz, aby Związek faktycznie realizował cele wyznaczone przez środowisko, a nie cele wyznaczone przez Prezesa lub Zarząd (np. zamiast KR powołać organ kontrolny Radę Programową)

Jak to zrobić?
1. Przeprowadzić kolejny etap decentralizacji w kierunku uzyskania większej samodzielności dyscyplin:
- stworzyć możliwości uzyskania osobowości prawnej przez poszczególne dyscypliny (na zasadzie dobrowolności) np. w formie związków sportowych, federacji
- przekazać odpowiednie kompetencje w zakresie zarządzania dyscypliną przez tak utworzone podmioty, - przekazać środki trwałe (sprzęt lotniczy)
- zawnioskować uzyskanie statusu członka stowarzyszonego FAI przez związki sportowe poszczególnych dyscyplin (max. 3),
- stworzyć warunki do samodzielnego występowania do MSiT o dofinansowanie (pod warunkiem, że zwiększy to skuteczność - wysokość dotacji)
2. Faktycznie usamodzielnić jednostki terenowe AP poprzez:
- wydzielenie ich ze struktur AP,
- opracowanie sprawnej formuły ich zarządzania i finansowania (np. spółka prawa handlowego non-profit)

Przykładowa struktura organizacji:
- Aeroklub Polski jest Polskim Związkiem Sportowym
- członkami AP mogą być zarówno stowarzyszenia (np. Aerokluby) jak i związki stowarzyszeń (np. związki sportowe dyscyplin lotniczych
Lotnicze Związki Sportowe
- LZS) - LZS w modelarstwie czy szybownictwie przejmuje kompetencje do zarządzania daną dyscypliną, wydaje licencje sportowe zawodnikom i klubom
- członkami LZS mogą być kluby sportowe, stowarzyszenia specjalizujące się w danej dyscyplinie
- Aeroklub może zdecydować czy chce się zrzeszać w AP czy w LZS i tam płaci składkę (jedną)
- LZS mogą być tworzone dla dyscyplin, które chcą i mają odpowiednie zaplecze, w pozostałych kluby mogą być nadal reprezentowane poprzez AP

Faktyczne usamodzielnienie Szkół
- Obecna forma zarządzania GSS i CSS przez Zarząd AP okazała się nieefektywna
- Wola środowiska była inna, miało nastąpić usamodzielnienie obydwu Szkół
- Proponujemy wydzielenie ich ze struktur AP poprzez przeniesienie ZCzP do nowo założonych spółek non-profit prawa handlowego
- Udziały w tak powstałych spółkach objęły by ARy w proporcji takiej, jak płacona była składka dłużna (do dyskusji)
- Udziałowcy wybierają Rady Nadzorcze, które dalej powołują Prezesów, Szkołami faktycznie zarządza środowisko
- Właściciele lepiej będą wiedzieć co zrobić, aby Szkoły lepiej funkcjonowały, będą mogli inwestować w rozwój
- Zdejmujemy z AP ciężar zajmowania się Szkołami, konieczność ich finansowania, a także redukujemy ryzyka oraz aktywa po stronie AP

Jakie korzyści przyniesie decentralizacja?
- Efektywność – więcej za mniej (liczymy, że koszty dla członków mogą spaść nawet o 50%)
- Bezpieczeństwo finansowe (defraudacja w centrali nie wpływa na wszystkie dyscypliny)
- Odpowiedzialność (sami bierzemy odpowiedzialność za rozwój dyscyplin)
- Rozwój (możliwość decydowania o własnych sprawach to impuls do rozwoju, obecnie AP jest hamulcowym, brak komunikacji z KS, regulaminy zatwierdzane są miesiącami)
- lepsza kontrolowana, zaplanowana reforma niż niekontrolowana upadłość (jesteśmy zdania, że AP nie przetrwa w obecnej formie)
- oddzielenie polityki od sportu
- upodmiotowienie członków (płacę – wymagam)
- zminimalizowanie skutków kryzysów w „centrali” na poszczególne dyscypliny

Zmiany w statucie AP (propozycja zmian statutu AP w oddzielnym dokumencie)
- możliwość delegowania kompetencji do zarządzania sportem na związki sportowe (§4 p.2)
- wprowadzenie definicji Lotniczych Związków Sportowych (Rozdział IV)
- zniesienie dyskryminacji związków sportowych (§20 p.3)
- Zarząd 3 – 5 osobowy (wybierany przez Kongres)
- Organ kontroli - Rada Programowa (Nadzorcza) 7 – 9 osobowa (wybierana przez Kongres, z szerokimi kompetencjami na wzór ksh
- kontrola Zarządu, nadzór nad realizacją zadań, zatwierdzanie premii, upomnienia, nagany itp.)

Jakiego AP nie chcemy? (nie chcemy fikcyjnej działalności i skompromitowanych działaczy)
- Promocja medialna sportu lotniczego
- Pozyskanie i utrzymanie sponsorów
- Efektywne zarządzanie rozwojem i finansowaniem dyscyplin sportu lotniczego
- Rozwój oferty usług i wsparcia organizacji zrzeszonych w AP i ich członków
- Aktywna komunikacja ze zrzeszonymi organizacjami i ich członkami
- Utrzymanie dyscypliny finansowej

OBECNE TZW. „CELE STRATEGICZNE” AP TO W WIĘKSZOŚCI FIKCJA!

PRZEKUJMY KRYZYS NA SUKCESA. Rydzyński

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 303
 • Liked: 73
KONFERENCJA „Jaki chcemy AP?” WARSZAWA 23.04.2016 Autor:  Bogdan WIERZBA   Członek Honorowy Aeroklubu Warszawskiego (sekretarz Komisji Modelarskiej AP)

Polski Związek Sportowy – AEROKLUB POLSKI (istnieje 97 lat)

Jedyną organizacją w Polsce, upoważnioną z mocy prawa, do reprezentowania wszystkich dyscyplin sportu lotniczego wobec organów państwa oraz w Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI. Członkami zwyczajnymi AP są kluby sportowe, organizacje oraz instytucje, mające w swoich zakresach działalności sport lotniczy lub jego wybrane dyscypliny. Aktualnie liczba członków zwyczajnych wynosi 94 a wszystkimi sprawami PZS zarządza 11-osobowy Zarząd, wybierany przez najwyższą władzę, czyli Kongres AP. Obsługę administracyjną (jedynie w sprawach najważniejszych) realizuje Biuro Aeroklubu Polskiego, zarządzane przez Sekretarza Generalnego, zatrudniające łącznie około 10 pracowników. Wiele spraw administracyjnych o charakterze sportowym oraz stron internetowych poszczególnych dyscyplin powierzono ciałom doradczym, czyli Komisjom specjalnościowym.

Doświadczenia lat minionych pokazały, że funkcjonowanie AP nie jest sprawne i napotyka na co raz większe trudności, nie wyłączając brak skutecznej kontroli wewnętrznej, zwłaszcza w sprawach finansowych.

Moim zdaniem należyta obsługa tylu różnych dyscyplin sportu lotniczego przez Zarząd i skromne Biuro (mimo ich dużego poświęcenia i zaangażowania) nie jest możliwa i będzie napotykała na rosnące trudności i zaniedbania.
Niech nadchodząca 100 rocznica istnienia naszej pięknej organizacji będzie okazją do jej USPRAWNIENIA.

Proponuję nową koncepcję funkcjonowania PZS-AP, która niczego nie demoluje, a tylko USPRAWNIA.

1. PZS – AP pozostaje nadal jedyną organizacją reprezentującą wszystkie dyscypliny sportu lotniczego wobec urzędów państwowych, w tym m.in. Ministerstwa Sportu i Turystyki i na forum Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI.

2. Aeroklub Polski tworzą przede wszystkim krajowe związki sportowe (KZS) działające w zakresie poszczególnych dyscyplin sportu lotniczego:
01 - KZ Modelarstwa Lotniczego,
02 – KZ Akrobacji,
03 – KZ Konstrukcji Amatorskich,
04 – KZ Balonowy,
05 – KZ Samolotowy,
06 – KZ Szybowcowy,
07 – KZ Lotniowy i Paralotniowy,
08 – KZ Mikrolotowy,
09 – KZ Spadochronowy,
10 – KZ Wiropłatowy

3. KZS są członkami zwyczajnymi w PZS AP i opłacają składki.

4. KZS są całkowicie samodzielne w sprawach dyscypliny, dla której zostały ustanowione i na podstawie delegacji Zarządu PZS AP mają własnego delegata (-ów) do odpowiedniej Komisji Międzynarodowej:
01 – CIAM + CIEA
02 – CIVA,
03 – CIACA,
04 – CIA,
05 – GAC,
06 – IGC,
07 – CIVL,
08 – CIMA,
09 – IPC,
10 – CIG.

5. Zarząd PZS AP stanowią, prezesi wszystkich KZS (z urzędu, z chwilą wyboru do pełnienia funkcji prezesa) oraz 4-5 członków wybieranych na kongresie / konferencji generalnej PZS AP, na okres kadencji władz PZS AP.

6. Biurem PZS AP zarządza Sekretarz Generalny i zajmuje się ono sprawami ogólnymi – wspólnymi dla wszystkich KZS (w tym m.in. prowadzenie spraw licencji sportowych FAI, czy też współpraca z MSiT w zakresie dotacji na sport) oaz sprawami związanymi z Międzynarodową Komisją CASI FAI.

7. Działalność gospodarcza w PSZ AP, nie związana ze sportem, powinna być prowadzona przez specjalnie utworzony podmiot (podobny do Spółki Aeropartner).

8. Przychodami KZS są m.in. składki członkowskie oraz część dotacji z MSiT na dofinansowanie zadań danej dyscypliny sportu lotniczego.

9. W podziale majątku wspólnego PSZ AP powinny partycypować wszystkie KZS, w stopniu określonym przez Kongres AP temu poświęcony.

10. KZS są także samodzielne we wszystkich sprawach finansowych obejmujących określoną dyscyplinę sportu lotniczego.

11. Dotację z MSiT na zadania w zakresie sportu lotniczego dzieli Zarząd PZS AP i przekazuje poszczególnym KZS, odpowiedzialnym za realizację zadań oraz opracowanie rozliczeń dla PZS AP.

12. Poszczególne KZS mają niezależne własne Biura (i pracowników), które zajmują się wszystkimi sprawami danej dyscypliny sportu lotniczego, w tym także współpracę z odpowiednią Komisją Międzynarodową FAI – bezpośrednio przez swojego delegata FAI.

13. Szkoły AP powinny być zarządzane przez prywatne podmioty – na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego.

A. Rydzyński

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 303
 • Liked: 73
KONFERENCJA „Jaki chcemy AP?” WARSZAWA 23.04.2016 Autor:  Włodzimierz Skalik prezes AP


STRATEGIA AEROKLUBU POLSKIEGO STRATEGIA AP Latanie to nasza pasja Wychowujemy podniebnych mistrzów.

Cele strategiczne Aeroklubu Polskiego
Promocja medialna sportu lotniczego
Pozyskanie i utrzymanie sponsorów
Efektywne zarządzanie  rozwojem i finansowaniem dyscyplin sportu lotniczego
Rozwój oferty usług i wsparcia organizacji zrzeszonych w AP i ich członków
Aktywna komunikacja ze zrzeszonymi organizacjami i ich członkami
Utrzymanie dyscypliny finansowej

Promocja medialna sportu lotniczego
Zwiększenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat dziewięciu dyscyplin lotnictwa sportowego Sporty lotnicze jako atrakcyjna i dostępna forma spędzania czasu wolnego
Stworzenie systemowych rozwiązań w zakresie współpracy z mediami

Pozyskanie i utrzymanie sponsorów
Opracowanie i prezentacja atrakcyjnej oferty sponsorskiej
Realizacja zobowiązań wynikających z zawartych umów sponsorskich oraz stała komunikacja i współpraca ze sponsorami
Inicjowanie i realizacja wspólnych projektów ze sponsorami
Realizacja działań integrujących pozyskanych i potencjalnych sponsorów wokół Aeroklubu Polskiego

Efektywne zarządzanie rozwojem i finansowaniem dyscyplin sportu lotniczego
Popularyzacja sportu lotniczego wśród dzieci i młodzieży poprzez inicjowanie i aktywne wspieranie przez AP procesu otwierania nowych modelarni w Polsce
Opracowanie systemu selekcji, kwalifikacji i szkolenia trenerów oraz sędziów w sporcie lotniczym
Szkoły AP jako ośrodki zaawansowanego szkolenia i treningu sportowego
Kluczowy udział Komisji w zarządzaniu sportem lotniczym poprzez systemowe rozwiązania
Opracowanie nowych programów lotniczego szkolenia sportowego odpowiadającym współczesnym światowym standardom obowiązującym w przygotowaniach zawodników do uprawiania sportu lotniczego na poziomie wyczynowym
Efektywne pozyskanie i dystrybucja środków finansowych uzyskanych z Ministerstwa oraz środków pozyskanych od sponsorów przez Aeroklub Polski

Rozwój oferty usług i wsparcia organizacji zrzeszonych w AP i ich członków
Wsparcie w organizacji imprez przyznawanych przez FAI
Stworzenie oferty wysokiej jakości usług organizowanych centralnie
Oferta wspólnych ubezpieczeń
Współpraca z PKBWL
Reprezentowanie środowiska na forum ustawodawczym
Forum dobrych praktyk
Zakupy centralne
Programy szkolenia
Szkoły AP miejscem doskonalenia umiejętności lotniczych i wymiany doświadczeń
Coroczne konferencje tematyczne
Wsparcie prawne
Badanie potrzeb środowiska lotniczego

Aktywna komunikacja ze zrzeszonymi organizacjami i ich członkami
Zwiększanie świadomości wśród członków Aeroklubu Polskiego na temat zakresu działalności Aeroklubu Polskiego jako Polskiego Związku Sportowego
Integracja środowiska i sympatyków lotnictwa sportowego
Stworzenie systemowych rozwiązań w zakresie współpracy z organizacjami zrzeszonymi w Aeroklubie Polskim

Utrzymanie dyscypliny finansowe 
Przygotowanie budżetu i rewizji budżetu oraz comiesięczny monitoring jego wykonania
Wprowadzenie systemu kontrolingu