Forum.Szybowce.Com

Gość


Autor Wątek: Brak jawności w AP cd.  (Przeczytany 1832 razy)

A. Rydzyński

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 303
  • Liked: 73
Brak jawności w AP cd.
« dnia: Wrzesień 14, 2013, 13:19 »
Ruszył proces nowelizacji ustawy o sporcie. W MSiT dnia 3 września 2013 roku minister Grzegorz Karpiński podpisał pismo które rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie nowelizacji ustawy o sporcie. W pierwszych dniach września pismo to otrzymała AP.

Dlaczego do tej pory na stronie internetowej AP nie ma informacji o tym ważnym wydarzeniu?

Ministerstwo wysłało pismo które jest poniżej + projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie i uzasadnienie.

Warszawa, 3 września 2013 r.

            MINISTER
SPORTU I TURYSTYKI

DP -WP/0201 /2/2013/PM/42
UNP 2013 54421                  Wg rozdzielnikaStosownie do postanowień § 12 ust. 1 i 5 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.)  przedstawiam Państwu do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie. Przedmiotowy  projekt został zamieszczony na: stronie internetowej Biuletynu Informel Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny , pod adresem:
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/176200
Zwracam się jednocześnie z prośbą o przekazanie ewentualnych uwag do przedstawionego projektu w terminie do dnia 23 września 2013 r.
Ponadto proszę, aby zgłaszane uwagi przesyłać na fax. nr (22) 24-43-257 oraz
dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
pawel.matej@msport.gov.pl
Uprzejmie informuję, że brak stanowiska we wskazanym terminie pozwolę sobie
Potraktować jako akceptacje przedmiotowego projektu.

Z upoważnienia
Ministra Sportu i Turystyki
      Grzegorz  Karpiński
                                                                                                            Sekretarz Stanu
Otrzymują:
1 - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
2.   Wiceprezes Rady Ministrów - Minister Finansów;
3.   Wiceprezes Rady Ministrów - Minister Gospodarki;
4.   Minister Administracji i Cyfryzacji;
5.   Minister Edukacji Narodowej;
6.   Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
7.   Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
8.   Minister Obrony Narodowej;
9.   Minister Pracy i Polityki Społecznej;
10.   Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
11.   Minister Rozwoju Regionalnego;
12.   Minister Skarbu Państwa;
13.   Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;
14.   Minister Spraw Wewnętrznych;
15.   Minister Spraw Zagranicznych;
16.   Minister Sprawiedliwości;
17.   Minister Środowiska;
18.   Minister Zdrowia;
19.   Prezes Rządowego Centrum Legislacji;
20.   Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
21.   Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
22.   Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych;
23.   Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
24.   Aeroklub Polski ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa;
25.   Liga Obrony Kraju, ul. Chocimska 14; 00 - 791 Warszawa;
26.   Polski Związek Akrobatyki Sportowej, ul. Marymoncka 34, poz. 01-813 Warszawa;
27.   Polski Związek Alpinizmu, ul. Corazziego 5/24,00-087 Warszawa:
28.   Polski Związek Badmintona, ul. Dzika 15/11,00-172 Warszawa;
29.   Polski Związek Baseballu i Softballu, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa*
30.   Polski Związek Biathlonu, ul. Kościuszki 84,40-519 Katowice;
31.   Polski Związek Bilardowy, ul. Zagnańska 84a, 25-528 Kielce;'
32.   Polski Związek Bokserski, ul. 17 Stycznia 32,02-148 Warszawa;
33.   Polski Związek Brydża Sportowego, ul. Złota 9/4,00-019 Warszawa;
34.   Polski Związek Curlingu, Al. Jerozolimskie 30 lok. 53,00-024 Warszawa;
35.   Polski Związek Gimnastyczny, ul. Grażyny 15,02-548 Warszawa;
36.   Polski Związek Golfa, Al. Jerozolimskie 65/79, pok. 3271,00-697 Warszawa;
37.   Polski Związek Hokeja na Lodzie, ul. Konopnickiej 3 lok. 2,00-491 Warszawa;
38.   Polski Związek Hokeja na Trawie, ul. Chociszewskiego 56,60-261 Poznań;
39.   Polski Związek Jeździecki, ul. Lektykarska 29,01-687 Warszawa;
40.   ….
Krzysztof Mazur

  • Aktywny użytkownik
  • ***
  • Wiadomości: 166
  • Liked: 9
Odp: Brak jawności w AP cd.
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 18, 2013, 12:10 »
Panie Andrzeju przeczytałem i taka informacja na temat problemów z AP poszła do instytucji państwowych i do polskich związków sportowych.

AP za sprawą ZAP ma taki wizerunek przedstawiony przez Ministra.

"Aeroklub Polski, LOK oraz PZWędkarski, stając się polskimi związkami sportowymi powinny, na mocy art. 82 ust. 2 ustawy o sporcie, w pełni dostosować swoją działalność do nowej regulacji. W praktyce ajpoważniejszym problemem jest dostosowanie podmiotu, który jest stowarzyszeniem do specyfiki formy prawnej polskiego związku sportowego wynikającej z art. 8 ust. 1 ustawy o sporcie. Przywołany przepis stanowi, że członkiem polskiego związku sportowego może być klub sportowy, związek sportowy oraz inna osoba prawna, której statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w danym sporcie. Dostosowanie w tym zakresie sprowadza się do zastąpienia osób fizycznych, jako dotychczasowych członków, przez wskazane kategorie osób prawnych. Żaden ze wskazanych podmiotów (Aeroklub Polski, LOK oraz  PZWędkarski) nie dostosował swej działalności w tym zakresie do wymogów ustawy o sporcie. Brak dostosowania się polskiego związku sportowego do wymogów zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy o sporcie, będzie
skutkował podjęciem przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej środków nadzorczych przewidzianych w art. 22 i 23 ustawy o sporcie. Właściwy minister, celem doprowadzenia do stanu zgodności z prawem obowiązany jest wykorzystać środki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o sporcie, z najdalej idącym, tj. wystąpieniem do sądu rejestrowego z wnioskiem o zastosowanie środka, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o sporcie.

Zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 2 sąd rejestrowy, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, może rozwiązać polski związek sportowy, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszenie prawa i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem. Warto podkreślić ryzyko prawne dla Aeroklubu Polskiego, LOK oraz PZWędkarskiego, które nie dostosowując swoich regulacji do ustawy o sporcie nie tyle ryzykują utratę statusu polskiego związku sportowego, lecz jako polskie związki sportowe mogą zostać rozwiązane, a więc utracić byt prawny. Nie można wykluczyć, że brak dostosowania do ustawy o sporcie, pomimo upływu dwuletniego okresu dostosowawczego zostanie bowiem uznany za rażące i uporczywe naruszenie prawa, a podnoszone przez te podmioty argumenty o niemożności dostosowania swojej struktury do art. 8 ust. 1 ustawy o sporcie uznane za brak warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem.

W ocenie wnioskodawcy w niniejszej nowelizacji ryzyko rozwiązania tak ważnych w skali kraju, nie tylko w dziedzinie sportu, organizacji społecznych powinno być niezwłocznie wyeliminowane. Sytuacja ta jest tym bardziej nie do zaakceptowania z uwagi na wskazane wyżej wątpliwości, co do zgodności z Konstytucją RP rozwiązania zastosowanego wobec omawianych podmiotów w art. 82 ust. 1 ustawy o sporcie. Należy również zaznaczyć, że zrównanie omawianych trzech podmiotów z pozostałymi PZS, powoduje również inne wątpliwości praktyczne związane ze specyfiką ich działalności, która w dużej mierze nie ogranicza się do działalności sportowej. Wątpliwości te dotyczą chociażby kwestii zakresu nadzoru sprawowanego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, nad omawianymi podmiotami, których działalność w  decydowanym zakresie wykracza poza ustawowy zakres działania organu nadzoru.

Mając na względzie powyższe zasadnym jest, nie tyle powrót do wątpliwego z punktu widzenia zasady równego traktowania rozwiązania zawartego w art. 26 ustawy o sporcie kwalifikowanym, lecz właśnie przywrócenie tym podmiotom formy prawnej stowarzyszenia ze wszystkimi tego konsekwencjami. Skutkiem proponowanej zmiany dla Aeroklubu Polskiego, LOK oraz PZWędkarskiego będzie eliminacja ryzyka rozwiązania tych podmiotów, jako rezultat niedostosowania do wymogów art. 82 ust. 2 ustawy o sporcie. Utrata formy prawnej polskiego związku sportowego spowoduje także, że Aeroklub Polski, LOK oraz PZWędkarski, nie będą posiadały wyłącznych uprawnień zastrzeżonych dla polskich związków sportowych. Nie oznacza to oczywiście, że nie będą mogły prowadzić dotychczasowej działalności sportowej, nie będą jedynie w tym zakresie korzystać z wyłącznych uprawnień polskich związków sportowych. Konsekwencje sytuacji gdy w danym sporcie nie działa polski związek sportowy wskazywane były w uzasadnieniu projektu ustawy o sporcie: „Wyłączne uprawnienia dla polskiego związku sportowego, w zakresie wskazanym w art. 13 projektu, ograniczają swobodę obywateli w zakresie organizowania lub uprawiania danego sportu. Ograniczenia te jednak nie występują w sporcie, w którym nie działa polski związek sportowy. W tym zakresie każdy może np. organizować zawody o tytuł mistrza Polski.” Nie ma więc zagrożenia dla dotychczasowej działalności sportowej Aeroklubu Polskiego, LOK i PZWędkarskiego. Działalność ta nie będzie jednak realizowana w warunkach monopolistycznych uprawnień zastrzeżonych dla polskich związków sportowych.

Inną doniosłą konsekwencją praktyczną proponowanej zmiany będzie okoliczność, że nie będąc polskimi związkami sportowymi nie znajdzie zastosowania do nich art. 29 ust. 7 ustawy o sporcie. Przywołany przepis umożliwia ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej, w zakresie dofinansowania zadań związanych z przygotowywaniem kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy, zlecanie polskim związkom sportowym realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm). Ratio legis tego rozwiązania zostało dokładnie wskazane w uzasadnieniu ustawy o sporcie .  Oczywiście minister właściwy do spraw kultury fizycznej będzie mógł, na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o sporcie, dofinansować działalność w zakresie sportów lotniczych, modelarstwa kołowego i pływającego oraz wędkarstwa, na ogólnych zasadach."