Forum.Szybowce.Com

Gość


Autor Wątek: chory AP cd.  (Przeczytany 1960 razy)

A. Rydzyński

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 303
  • Liked: 73
chory AP cd.
« dnia: Grudzień 18, 2014, 11:34 »
Na Kongresie AP większość delegatów bezkrytycznie uchwaliła zmiany statutu proponowane przez Zarząd AP wspierany przez prawników.
Wiadomo było że część tych zmian nie będzie akceptowana przez MSiT. Po złożeniu dokumentów do MSiT ministerstwo wyraziło swój sprzeciw.
Zarząd AP nie powiadomił o tym fakcie delegatów. Zarząd AP odwołał się do sądu. Obrazem działalności Zarządu AP w tej sprawie jest dokument znajdujący się :

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4C565C6A54

W szczególności warto przytoczyć sentencje i uzasadnienie które obrazuje ogólnie powiedziawszy  niemoc organizacyjną Zarządu AP.
Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. z siedzibą w W. na decyzję Ministra Sportu i Turystyki z [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia zmian statutu postanawia: 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić skarżącemu A. z siedzibą w W. kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych, tytułem uiszczonego wpisu od skargi .
Uzasadnienie
Skarżący – A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez radcę prawego, złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - w prawidłowym trybie i terminie, skargę na decyzję Ministra Sportu i Turystyki.
Zarządzeniami z 21 października 2014 r. (k. 1 i 14 akt) Sąd wezwał pełnomocnika skarżącego do uzupełnienia w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi:
1. braków formalnych skargi, poprzez nadesłanie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałami kopii: pełnomocnictwa i odpisu z KRS;
2. wpisu od skargi, w kwocie 200 złotych.
Wezwania te zostały doręczone dnia 12 listopada 2014 r. na adres wskazany w skardze (z.p.o. k. 17 akt).
Wpis od skargi został uiszczony dnia 18 listopada 2014 r. na konto Sądu, w prawidłowej kwocie (k. 18 akt). Nadto dnia 18 listopada 2014 r. na adres Sądu pełnomocnik skarżącego nadał stosowne pełnomocnictwo, poświadczone za zgodność z oryginałem oraz nie będący oryginałem, niepoświadczony za zgodność z oryginałem, ani też nie będący wydrukiem komputerowym pobranym w oparciu o art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym odpis z KRS.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:
Stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), dalej p.p.s.a. jeżeli nie uzupełniono w terminie braków formalnych skargi to taka skarga podlega odrzuceniu.
Sąd stwierdza, że pełnomocnik skarżącego dnia 12 listopada 2014 r. został skutecznie wezwany do uiszczenia wpisu oraz do uzupełnienia braków formalnych skargi, pod rygorem odrzucenia skargi. Wobec tego ostatnim dniem ustawowego, siedmiodniowego terminu do uiszczenia wpisu i do uzupełnienia ww. braków skargi był 19 listopada 2014 r. Pełnomocnik temu terminowi wprawdzie nie uchybił, ale nadesłany przez niego odpis z KRS jest nieprawidłowy, bowiem nie jest to oryginał, nie został on poświadczony za zgodność z oryginałem, ani też nie został pobrany w oparciu o art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W konsekwencji Sąd stwierdza, że brak formalny skargi w postaci złożenia prawidłowego odpisu z KRS skarżącego nie został uzupełniony, w konsekwencji czego skarga podlega odrzuceniu.
Wobec powyższego Sąd w pkt 1 odrzucił skargę, czyniąc to w oparciu o art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. W zakresie kosztów zwróconych w pkt 2 Sąd działał w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a.

Na koniec należy postawić pytanie dlaczego płacimy składki na nieudaczników który wykonują zbędną prace?

Jeżeli od początku było wiadomo że proponowane poprawki są lipne to poco je uchwalać?


A. Rydzyński

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 303
  • Liked: 73
Odp: chory AP cd.
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 25, 2016, 11:38 »
Michał napisał:
Bardzo rzadko udzielam się na forum, ale to ważna sprawa.

W polskim prawie jest wiele niejasnych przepisów, które nie przewidziały wszystkich sytuacji jakie mogą się wydarzyć w życiu. Do takich przepisów należy art. 10 ustawy o sporcie. Jeśli jest się formalistą i legalistą, to oczywiście należy wybierać najbezpieczniejsze rozwiązanie. Ale wystarczy kreatywność i dobra wola i ten sam art. 10 można interpretować zgodnie z intencją ustawodawcy, zdrowym rozsądkiem, w sposób mający sens w działalności AP. Poniżej przedstawię taką moim zdaniem sensowną interpretację (do dyskusji i dopracowania, ale wskazującą kierunek):

1) jeśli latam na szybowcach czasem w Warszawie, czasem w Lesznie - oczywiście, że mogę i nawet powinienem być członkiem Aeroklubu Warszawskiego i Aeroklubu Leszczyńskiego - chcę wspierać obie organizacje, oba lotniska, chcę mieć wpływ na ich władze i działalność lotniczą!

2) Jednakże jeśli chcę latać na zawodach szybowcowych, będąc członkiem zwyczajnym obu Aeroklubów, powinienem dodatkowo wybrać czy będę reprezentował "Klub Sportowy Aeroklubu Warszawskiego" czy "Klub Sportowy Aeroklubu Leszczyńskiego". Wybieram to we wniosku o licencję sportową, który składam w AP. Jeśli wybrałem, że reprezentuję "Klub Sportowy Aeroklubu Warszawskiego", nie zabrania mi to treningowo i rekreacyjnie latać w Aeroklubie Leszczyńskim! Zabrania mi to tylko reprezentować na zawodach lub organizować działalność sportową Aeroklubu Leszczyńskiego. Czyli na walnych zgromadzeniach, innych spotkaniach w Aeroklubie Leszczyńskim powinienem się wstrzymywać we wszystkich decyzjach dotyczących działalności typowo sportowo-zawodniczej. Czyli mogę być członkiem Aeroklubu Leszczyńskiego, nie mogę być natomiast członkiem "Klubu Sportowego Aeroklubu Leszczyńskiego".

3) Jeśli uprawiam szybownictwo i sport spadochronowy, to mogę reprezentować dwa różne Kluby Sportowe, w zakresie dwóch różnych dyscyplin sportowych, mogę być nawet we władzach obu klubów sportowych, etc - ponieważ działają one w różnych dyscyplinach. W tym klubie, gdzie działam w szybownictwie, wstrzymuję sie od głosu w sprawach spadochronowych i odwrotnie.

Inne interpretacje będą niestety w długim terminie hamować rozwój organizacji - członków Aeroklubu Polskiego. Dla bezpieczeństwa, można wprowadzić lekkie zmiany do regulaminu licencjonowania, które opiszą takie jak powyższe "zasady unikania konfliktu interesów", dla zachowania maksymalnej zgodności z art. 10. Nie szukajmy problemów, ale rozwiązań.
Dziś dnia 25.05.2016  wysłałem do SG AP:

Do Sekretarza Generalnego AP.

1.Proszę o umieszczenie w intranecie wykazu płatności składek członków AP składki oddłużeniowej i składki członkowskiej w formie przystępnej jak było to robione na początku informowania.

2.Proszę o uaktualnienie strony AP część biuro AP w zdjęcia osoby pracujących w biurze, na całych etatach, na części etatów i zatrudnionych w biurze w innej formie prawnej/ kontrakty zlecenia itp/

3. Proszę o określenie i ujawnienie na stronie internetowej AP gdzie jest podana lista członków PZS AP bo jak do tej pory funkcjonowało kilka list różniących się od siebie.

4.Dlaczego dnia 21.05.2016 nie uporządkowano spraw członkowskich w pełnym zakresie i np. pozostawiono w rejestrze członków podmiot który nie istnieje w obiegu prawnym RP.

5. Proszę o podanie w intranecie w ilu postępowaniach prawnych w sądach uczestniczy AP i ilu prawników nas obsługuje.
Z poważaniem
A. RydzyńskiDlaczego tak długo tolerujemy zarząd AP który utrudnia nam uprawianie lotniczych sportów?