Forum.Szybowce.Com

Gość


Autor Wątek: Delegaci już wiedzą jakie uchwały proponuje ZAP na XXXIII WNZD AP  (Przeczytany 2006 razy)

A. Rydzyński

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 303
 • Liked: 73
Uchwała nr 1
XXXII  NADZWYCZAJNEGO  WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW AEROKLUBU POLSKIEGO       z dnia 28 września 2013 r.

w sprawie wysokości składek członkowskich oraz obowiązku uiszczenia składki specjalnej.

Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego  uchwala , co następuje:

1.   Wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych Aeroklubu Polskiego, działających w formie prawnej stowarzyszenia, uzależniona jest od sumy
        ich członków zwyczajnych i wspierających będących osobami fizycznymi, z uwzględnieniem ust. 2.
2.   Wysokość składki, o której mowa w ust. 1 określana jest na rok kalendarzowy z  uwzględnieniem § 28 pkt. 5 Statutu AP i jest opłacana w formie
        miesięcznych rat, w równych wysokościach, płatnych do dnia 25 każdego miesiąca kalendarzowego, na rachunek bankowy Aeroklubu Polskiego.
3.   Wysokość składki członkowskiej dla nowego członka zwyczajnego Aeroklubu Polskiego, działającego w formie prawnej stowarzyszenia, deklarującego
        przystąpienie do Aeroklubu Polskiego – Polskiego Związku Sportu Lotniczego ustalana będzie według liczby członków na dzień podpisania deklaracji
        członkowskiej.
4.   Wysokość raty miesięcznej składki członkowskiej, o której mowa w ust. 2 w zależności od liczby członków,  wynosi:
1)   do 25 członków                    - 125 zł
2)   od 26 do 50 członków          - 250 zł
3)   od 51 do 100 członków       - 500 zł
4)   od 101 do 150 członków   - 750 zł
5)   od 151 do 200 członków     - 1 000 zł
6)   od 201 do 250 członków   - 1 250 zł
7)   od 251 do 300 członków      - 1 500 zł
8.)  powyżej 300 członków         - 2 000 zł

5.   Wysokość miesięcznej raty składki członkowskiej dla członka zwyczajnego działającego w innej formie prawnej innej niż stowarzyszenie wynosi 125zł.
6.   W przypadku wejścia w życie niniejszej uchwały w 2013 roku, wysokość składki dla członków Aeroklubu Polskiego będących Aeroklubami Regionalnymi,
      jest ustalana na okres do 31 grudnia 2013 w oparciu o liczbę ich członków określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
7.   Nakłada się na Aerokluby Regionalne wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały  obowiązek uiszczenia składki specjalnej na spłatę zadłużenia
        Aeroklubu Polskiego w wysokości 360 zł, od każdego członka zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z obowiązkiem zapłaty tej składki
        jednorazowo lub  w 36 równych ratach miesięcznych. W przypadku wcześniejszej spłaty składki specjalnej, każdorazowo udzielona będzie 10%
        bonifikata od wartości wpłaconej kwoty. 
8.   W przypadku spłaty w ratach, składka opłacana jest miesięcznie, do dnia 25 każdego miesiąca kalendarzowego, na rachunek bankowy Aeroklubu
        Polskiego
9.   Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego zobowiązuje Aerokluby Regionalne, wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz
        Zarząd Aeroklubu Polskiego do zawarcia, w terminie do dnia 31 października 2013 umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
10.   Niepodpisanie umowy, o której mowa w ust. 9 z przyczyn leżących po stronie Aeroklubu Regionalnego  nie zwalnia tego Aeroklubu Regionalnego z
        obowiązku zapłaty określonych w niniejszej uchwale zobowiązań.
11.   Uchwała wchodzi w życie z dniem  wpisania Statutu AP, przyjętego w dniu 29 czerwca 2013 roku podczas XXXII WNZD AP, do ewidencji Krajowego
        Rejestru Sądowego.


Uchwała nr 2

XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującego w dniu 28.09.2013 roku w Warszawie
w przedmiocie uchwalenia zmian w nowym Statucie Aeroklubu Polskiego
§ 1
XXXII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Polskiego, na podstawie § 11 ust. 5 w związku z § 15 ust. 2 pkt. 6) Statutu AP  - wobec podjęcia uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz dla  dostosowania zasad reprezentacji członków zwyczajnych na Kongresie Aeroklubu Polskiego do zasad ustalania tej składki uchwala dokonanie zmiany w § 28 ust.2 nowego statut Aeroklubu Polskiego  uchwalonego w dniu 29 czerwca 2009 r. i nadaje mu brzmienie:
2.  Każdy delegat reprezentujący członka zwyczajnego działającego w formie prawnej stowarzyszenia dysponuje na Kongresie ilością głosów  uzależnioną od liczby członków tego stowarzyszenia, którzy ukończyli 16 rok życia wg stanu na dzień 30 listopada roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się Kongres, w następującej ilości:
1) 1 głos – do 25 członków,
2) 2 głosy – od 26 do 50 członków
3) 3 głosy – od 51 do 100 członków
4) 4 głosy – od 101 do 150 członków
5) 5 głosów – od 151 do 200 członków.
6) 6 głosów – od 201 do 250 członków
7) 7 głosów – od 251 do 300 członków
8.) 8 głosów – powyżej 300 członków

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 XXXIII WNZD AP z dnia 28 września 2013 roku w którym są wyszczególnione wszystkie AR ze stanem członków zwyczajnych i wspierających. Łącznie jest 4732 członków.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1  XXXII  Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego  z dnia 28 września 2013 r.
UMOWA Nr ………./2013 Jest to treść umowy którą AR ma podpisać żeby spłacać składkę specjalną.

Ciekawe kto pisał te dwie uchwały ? 
Bartek Neroj

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 316
 • Liked: 39
Odp: Delegaci już wiedzą jakie uchwały proponuje ZAP na XXXIII WNZD AP
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 24, 2013, 08:51 »
Dziwne, że nie widać uchwały w sprawie wniosku złożonego przez Aeroklub Łódzki
Bartek Neroj

Luk

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 114
 • Liked: 55
Odp: Delegaci już wiedzą jakie uchwały proponuje ZAP na XXXIII WNZD AP
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 24, 2013, 13:01 »
Czyli dla Aeroklubu który ma 100 członków (bo takich co mają 101 będzie bardzo mało:) składka dla AP przypadająca na członka wynosi 15zł (500 zł/100 + 10zł) na miesiąc? Wobec aktualnych 20 zł to w sumie poprawa. A co z Aeroklubami, które zalegają wciąż ze składakmi w obecnej formie?

Andrzej Siembida

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 164
 • Liked: 16
Odp: Delegaci już wiedzą jakie uchwały proponuje ZAP na XXXIII WNZD AP
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 25, 2013, 08:16 »
Czyli dla Aeroklubu który ma 100 członków (bo takich co mają 101 będzie bardzo mało:) składka dla AP przypadająca na członka wynosi 15zł (500 zł/100 + 10zł) na miesiąc? Wobec aktualnych 20 zł to w sumie poprawa. A co z Aeroklubami, które zalegają wciąż ze składakmi w obecnej formie?

Przez 3 lata, potem spadnie do 5 zł za miesiąc.