Forum.Szybowce.Com

Gość


Autor Wątek: I Nadzwyczajny Kongres AP cz.2  (Przeczytany 14241 razy)

A. Rydzyński

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 303
 • Liked: 73
I Nadzwyczajny Kongres AP cz.2
« dnia: Styczeń 18, 2014, 17:57 »
Szczególnie polecam zawodnikom i działaczom klubowym zapoznania się z projektem tego Regulaminem bo Wy będziecie płacili  kary finansowe.
Wprowadzenie tego regulaminu w proponowanym trybie jest skandalem. Treść regulaminu powinna być znana wiele miesięcy wcześniej, powinna być przedyskutowana w środowisku sportów lotniczych. Czy komisje specjalnościowe zaopiniowały ten projekt?  Na koniec pytanie kto jest autorem tego regulaminu?,


REGULAMIN DYSCYPLINARNY AEROKLUBU POLSKIEGO
                      -PROJEKT-
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady orzekania w sprawach dyscyplinarnych, rodzaje zachowań uznawanych za przewinienia dyscyplinarne a także rodzaje i wysokość kar za popełnienie czynów stanowiących przewinienia dyscyplinarne, związane z udziałem osób fizycznych i prawnych we współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez Aeroklub Polski.
2. Przepisy regulaminu mają zastosowanie do klubów sportowych , zawodników, trenerów, instruktorów i innych osób reprezentujących aerokluby regionalne, kluby sportowe lub zawodników, a także do sędziów, obserwatorów i innych osób biorących udział w organizowaniu i prowadzeniu współzawodnictwa.
§ 2
Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe pojęcia otrzymują następujące znaczenie:
1. klub sportowy – osoba prawna prowadząca działalność w zakresie sportu i uczestnicząca lub zamierzająca uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Aeroklub Polski lub podmioty działające na jego zlecenie;
2. zawodnik – osoba fizyczna posiadająca licencję uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym;
3. kontrakt – każda umowa, z której jednoznacznie wynika, że zawodnik lub trener zobowiązuje się do reprezentowania klubu we współzawodnictwie sportowym,
4. licencja klubowa – licencja wydawana klubowi, uprawniająca do udziału we współzawodnictwie sportowym,
5. licencja zawodnika – licencja, wydawana osobie fizycznej uprawniająca do udziału we współzawodnictwie sportowym,
6. sędzia – osoba fizyczna posiadająca aktualne uprawnienia do wykonywania funkcji sędziego,
7. obserwator - osoba fizyczna posiadająca aktualne uprawnienia do wykonywania funkcji obserwatora,
8. trener - osoba fizyczna posiadająca licencję trenera,
9. działacz – osoba fizyczna reprezentująca w jakimkolwiek zakresie Aeroklub Polski lub szkoły lotnicze a także uczestniczące we współzawodnictwie sportowym kluby sportowe,
10. organizator zawodów – Aeroklub Polski a także podmioty działające z jego upoważnienia.
§ 3
1. Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega osoba fizyczna lub prawna, która osobiście lub działając przez upoważnionych przedstawicieli popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary dyscyplinarnej określony przez przepisy niniejszego regulaminu lub doprowadza do powstania skutku, z którym łączy się zagrożenie karą dyscyplinarną.
2. Kara dyscyplinarna może być także orzeczona w przypadku zawinionego naruszenia przepisów prawa powszechnego lub powszechnie uznawanych i stosowanych reguł sportowej rywalizacji.
3. Kara dyscyplinarna może być wymierzona jedynie w przypadku, gdy przepisy niniejszego Regulaminu lub zasady określone przez organizatora zawodów wyraźnie wskazują, iż określone zachowania stanowią przewinienie dyscyplinarne i wiążą się z możliwością nałożenia kary dyscyplinarnej.
4. Organy orzekające w sprawach dyscyplinarnych przestrzegają zasady, że kara dyscyplinarna powinna być adekwatna do wagi naruszenia przepisów, za które jest wymierzana oraz do stopnia zawinienia osoby lub osób odpowiedzialnych za naruszenie przepisów.
5. Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie dyscyplinarne albo kto żąda czynności organu dyscyplinarnego ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
6. Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym w szczególności kluby sportowe i organizatorzy zawodów.
§ 4
1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się na wniosek organizatora zawodów.
2. Postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte na wniosek uczestników współzawodnictwa sportowego, a także innych podmiotów lub organów, które w oparciu o przepisy prawa powszechnego lub przepisy wydane przez organizatora zawodów są bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w organizację zawodów sportowych.
§ 5
1. Postępowanie dyscyplinarne jest jawne.
2. Wydanie orzeczenia w sprawach dyscyplinarnych poprzedzone jest przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego, które przeprowadza organizator zawodów.
3. Dowodami mogą być w szczególności dokumenty, w tym sprawozdanie sędziów i obserwatora, zapisy na kasetach video lub płytach CD/DVD, a także innych dostępnych nośnikach, protokół oględzin, opinie biegłych, wyjaśnienia i oświadczenia oraz zeznania świadków.
4. Organ orzekający może zażądać uzupełnienia materiału zgromadzonego w sprawie lub przeprowadzić postępowanie uzupełniające.
5. Organ prowadzący postępowanie dyscyplinarne zapewnia możliwość aktywnego udziału stron w postępowaniu.
§ 6
1. Orzeczenia organu orzekającego I instancji mogą być podejmowane na posiedzeniu lub po przeprowadzeniu rozprawy.
2. Wydanie orzeczenia na posiedzeniu następuje, gdy okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości organu orzekającego,
3. Wydanie orzeczenia po przeprowadzeniu rozprawy następuje w sprawie, w której możliwe jest wydanie orzeczenia o nałożeniu kary dyskwalifikacji a także w sprawie, w której strona żąda przeprowadzenia rozprawy.
4. Organ orzekający w I instancji w sprawach wskazanych w ust. 3 wyznacza rozprawę, powiadamiając o jej terminie strony oraz świadków i biegłych.
5. W trakcie rozprawy, a także w każdym innym stadium postępowania wyjaśniającego stronom lub ich pełnomocnikom udostępnia się wszystkie zgromadzone w sprawie materiały dowodowe.
6. Strony w toku postępowania wyjaśniającego mogą składać wnioski dowodowe.
7. Wniosek dowodowy zostaje odrzucony, o ile dotyczy kwestii nie budzących wątpliwości lub uwzględnienie wniosku grozi nieuzasadnionym przedłużeniem postępowania.
§ 7
1. Organ orzekający w sprawach dyscyplinarnych zobowiązany jest do zapewnienia zainteresowanym osobom prawa do obrony, w tym poprzez umożliwienie wypowiedzenia się, co do zebranego materiału dowodowego.
2. W toku postępowania strony mogą być reprezentowane przez pełnomocników ustanowionych zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
§ 8
1. Wymiar kary dyscyplinarnej może zostać podwyższony, jeśli na stronę ukaraną w ciągu sezonu nakłada się karę dyscyplinarną takie samo przewinienie dyscyplinarne.
2. Podwyższenie kary nie może przekroczyć trzykrotności maksymalnej kary podstawowej w przypadku kar pieniężnych, a w przypadku kary dyskwalifikacji, podwójnego maksymalnego okresu dyskwalifikacji lub zakazu przewidzianego za tego rodzaju naruszenie przepisów.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ wydający orzeczenie może orzec kary niższe niż przewidziane w niniejszych przepisach bądź podjąć decyzję o odstąpieniu od orzekania kary.
§ 9
1. Organem orzekającym I instancji jest Arbiter Dyscyplinarny, który w sprawach dyscyplinarnych orzeka jednoosobowo.
2. Arbitra Dyscyplinarnego wyznacza Zarząd Aeroklubu Polskiego.
3. Arbitrem Dyscyplinarnym może być osoba posiadająca wykształcenie prawnicze oraz doświadczenie w sprawach związanych ze sportem.
4. Arbiter Dyscyplinarny nie może być pracownikiem Aeroklubu Polskiego a także pełnić innych funkcji związanych bezpośrednio z organizacją współzawodnictwa sportowego w sporcie lotniczym.
5. Na wniosek Arbitra Dyscyplinarnego Zarząd Aeroklubu Polskiego może powołać dwóch Zastępców Arbitra Dyscyplinarnego, spełniających kryteria wskazane w ust. 3 i 4.
6. Zastępca Arbitra Dyscyplinarnego orzeka jednoosobowo w sprawach, do których został wyznaczony przez Arbitra Dyscyplinarnego.
7. W sprawach szczególnie skomplikowanych a także z inicjatywy Arbitra Dyscyplinarnego orzeczenie dyscyplinarnego wydawane jest przez Panel Arbitrażowy, w skład którego wchodzą Arbiter Dyscyplinarny i jego dwóch zastępców.
§ 10
1. Wydanie orzeczenia przez organ I instancji powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zdarzenia skutkującego wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych lub wymagających przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego – w ciągu 14 dni.
2. W sytuacji, gdy o zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 organ I instancji dowiedział się później, powyższe terminy liczą się od dnia powzięcia wiadomości przez uprawnione organy o naruszeniu przepisów dające podstawę do nałożenia kary.
3. Wszelkie orzeczenia o charakterze dyscyplinarnym doręcza się listem poleconym a także e-mailem lub faksem na adres strony lub na adres wskazany przez klub, z którym związana jest osoba ukarana i uznaje się za skutecznie doręczone bez konieczności potwierdzenia odbioru.
4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika orzeczenie doręcza się pełnomocnikowi.
5. Orzeczenie powinno wskazywać podstawę prawną nałożenia kary oraz jej wymiar a także pouczenie o możliwości złożenia odwołania.
6. Orzeczenie dyscyplinarne jest uzasadniane z urzędu.
7. Orzeczenie w sprawie nałożenia kary dyscyplinarnej nie może zostać wydane, jeśli od dnia, w którym nastąpiło naruszenie przepisów upłynęło 6 miesięcy.
§ 11.
1. Orzeczenie o nałożeniu kary pieniężnej winno być wykonane w ciągu 7 dni od wydania orzeczenia. Niewykonanie orzeczenia w tym terminie skutkować może zawieszeniem zainteresowanej osoby lub klubu w prawach związanych z uczestnictwem we współzawodnictwie organizowanym przez Aeroklub Polski lub podmioty działające z jego upoważnienia.
2. Orzeczenie o nałożeniu kary dyskwalifikacji wchodzi w życie z dniem jego wydania.
3. Kara dyskwalifikacji dotyczy wszelkich zawodów organizowanych przez Aeroklub Polski a także podmioty działające z jego upoważnienia lub na jego zlecenie.
4. Klub jest odpowiedzialny za wykonanie kary nałożonej na ten klub za przewinienie dyscyplinarne działacza tego klubu, trenera oraz zawodnika będącego członkiem klubu, związanego z tym klubem kontraktem lub innego rodzaju stosunkiem prawnym .
5. O nałożeniu kary dyskwalifikacji organ orzekający informuje:
a. zainteresowany klub sportowy,
b. Aeroklub Polski.
§ 12.
1. Ustala się następujące rodzaje kar dyscyplinarnych:
a. kara pieniężna
b. czasowe zawieszenie (dyskwalifikacja) w prawach zawodnika, trenera, instruktora, sędziego, obserwatora lub działacza sportowego,
c. dyskwalifikacja dożywotnia
2. Ukarany karą dyskwalifikacji zawodnik, trener, sędzia, obserwator musi złożyć swoją licencję na czas dyskwalifikacji w Aeroklubie Polskim.
§ 13
1. Od orzeczeń dyscyplinarnych stronom przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej Aeroklubu Polskiego.
2. Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Komisji Odwoławczej, zaś kopię odwołania strona odwołująca się przekazuje Arbitrowi Dyscyplinarnemu.
3. Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia o nałożeniu kary.
4. Wniesienie odwołania winno nastąpić jednocześnie z zapłatą kaucji odwoławczej w wysokości ustalonej przez Zarząd Aeroklubu Polskiego. Brak wpłaty kaucji powoduje pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia.
5. Kaucję odwoławczą wpłaca się na konto Aeroklubu Polskiego.
6. Uwzględnienie odwołania w całości powoduje zwrot kaucji.
§ 14
1. Odwołanie powinno zawierać wyraźne wskazanie żądania oraz wskazywać na okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające żądanie.
2. Odwołanie, które nie spełnia określonych wyżej warunków pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 15
1. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji w sprawie nałożenia kary dyscyplinarnej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Aeroklub Polski może na wniosek strony wstrzymać wykonanie decyzji do czasu rozpatrzenia odwołania przez Komisję Odwoławczą.
§ 16
Organ orzekający w I instancji, o ile uzna złożone odwołanie za uzasadnione w całości, może uchylić swoje orzeczenie w całości, o czym niezwłocznie informuje Komisję Odwoławczą Aeroklubu Polskiego.
§ 17
Komisja Odwoławcza Aeroklubu Polskiego powinna rozpatrzyć odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania, a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przez Komisję, w terminie 14 dni.
§ 18
1. Komisja Odwoławcza Aeroklubu Polskiego, po rozpatrzeniu odwołania, wydaje orzeczenie, w którym:
a. utrzymuje w mocy orzeczenie organu I instancji albo
b. uchyla zaskarżone orzeczenie w całości i orzeka, co do istoty sprawy albo
c. uchyla orzeczenie w części i w tym zakresie orzeka, co do istoty sprawy albo
d. uchyla orzeczenie w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji, wskazując jednocześnie na okoliczności, które przy ponownym rozpoznaniu sprawy powinny być wzięte pod uwagę, bądź na czynności, które winny być dokonane albo
e. umarza postępowanie odwoławcze.
1. Komisja Odwoławcza, orzekając co do istoty sprawy, nie może orzec na niekorzyść strony wnoszącej odwołanie.
2. Komisja Odwoławcza uzasadnia swoje orzeczenie z urzędu i doręcza je wszystkim zainteresowanym osobom i organom.
3. Orzeczenie Komisji Odwoławczej jest ostateczne, co nie uchybia możliwości podjęcia przez zainteresowane osoby lub kluby działań przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące.
§ 19
1. Jeżeli w okresie trwania kary dyskwalifikacji lub zawieszenia ukarany przestrzega norm obowiązujących w sporcie oraz w Aeroklubie Polskim i przemawiają za tym szczególne względy sportowe lub inne szczególne okoliczności , reszta kary może ulec darowaniu po upływie co najmniej połowy odbytej kary.
2. Wniosek ukaranego o darowanie reszty kary rozstrzyga Komisja Odwoławcza. Od orzeczenia w tej sprawie nie przysługuje odwołanie.
PRZEPISY SZCZEGÓLNE
§ 22
Ustala się następujący wymiar kar dyscyplinarnych za poszczególne naruszenie przepisów:
1. Niesportowe zachowanie się podczas zawodów lub w obrębie obiektu , na którym rozgrywane są zawody , a w szczególności zwracanie uwag sędziom obraźliwymi słowami lub gestami, używanie pod adresem sędziów, innych zawodników ,widzów lub przedstawicieli organizatorów groźby albo słów powszechnie uważanych za obelżywe – kara pieniężna od 500 zł do 5000 zł i dyskwalifikacja od 1 do 12 miesięcy.
2. Podburzanie lub prowokowanie zawodników, trenerów, działaczy lub widzów do wystąpień mogących zakłócić porządek przed i po zawodach - kara pieniężna od 1000 zł do 10 000 zł i dyskwalifikacja od 1 do 18 miesięcy.
3. Naruszenie nietykalności cielesnej lub czynna zniewaga zawodnika, , trenera, działacza, sędziego lub widza - kara pieniężna od 2000 zł do 15 000 i dyskwalifikacja od 1 roku do dyskwalifikacji dożywotniej.
4. Udział zawodnika w zawodach w okresie dyskwalifikacji - dyskwalifikacja dodatkowa od 3 do 6 m-cy oraz kara pieniężna od 1000 zł do 5000 zł
5. Udział w zawodach pod fałszywym nazwiskiem zawodnika, trenera lub działacza - dyskwalifikacja od 6 m-cy do 1 roku oraz kara pieniężna od 1000 zł do 5000 zł
6. Udział w zawodach w stanie nietrzeźwym - dyskwalifikacja od 3 m-cy do 1 roku oraz kara pieniężna od 1000 zł do 10 000 zł
7. Dopuszczenie się tzw. podkładki lub przekupstwa w zawodach a także udział w ustawianiu określonego wyniku zawodów - dyskwalifikacja od 1 roku do dożywotniej oraz kara pieniężna od 5000 zł do 30 000 zł
8. używanie farmakologicznych środków dopingowych - dyskwalifikacja na okres 2 lat za pierwsze naruszenie , dyskwalifikacja dożywotnia za drugie naruszenie
9. stosowanie leków zawierających zakazane substancje farmakologiczne – dyskwalifikacja na okres 3 miesięcy za pierwsze naruszenie , dyskwalifikacja na okres 2 lat za drugie i kolejne naruszenie )
10. podanie przez zawodnika, trenera lub działacza niezgodnych z rzeczywistością danych osobowych lub danych dotyczących sprzętu i wyposażenia , w oficjalnym dokumentacji w postępowaniach prowadzonych przez Aeroklub Polski lub w dokumentacji związanej z zawodami sportowymi - dyskwalifikacja od 3 do 6 miesięcy oraz kara pieniężna od 1000 zł do 5000 zł
11. niepotwierdzenie udziału w zawodach , spóźnione przybycie, nieusprawiedliwiona nieobecność na zawodach, zgrupowaniach, konsultacjach i innych spotkaniach organizowanych przez Aeroklub Polski - dyskwalifikacja od 1 miesiąca do 1 roku oraz kara pieniężna od 1 000 zł do 10 000 zł
12. nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do zawodów międzynarodowych - dyskwalifikacja od 3 miesięcy do 1 roku oraz kara pieniężna od 1 000 zł do 10 000 zł
13. rażące naruszenie przepisów dotyczących współzawodnictwa sportowego w sporcie lotniczym - dyskwalifikacja od 1 miesiąca do 2 lat oraz kara pieniężna od 1000 zł do 20 000 zł
14. rażące naruszenie innych przepisów lub decyzji władz Aeroklubu Polskiego dyskwalifikacja od 1 miesiąca do 2 lat oraz kara pieniężna od 1000 zł do 15 000 zł

Krzysztof Mazur

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 166
 • Liked: 9
Odp: I Nadzwyczajny Kongres AP cz.2
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 18, 2014, 18:55 »
Jeśli ten regulamin wejdzie w życie będzie miał fatalne skutki dla sportów lotniczych.

Brak jest wentyla bezpieczeństwa! Wszyscy będą się kisić w ciasnej klatce, bez szans na bezstronne rozwiązanie konfliktów poza kratami AP. Inne polskie związki sportowe jako odwoławczą instancje wybrały Trybunał Arbitrażowy  Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przy PKOL jest profesjonalny sąd sportowy z wybitnymi prawnikami sportowymi. Aeroklub Polski jest członkiem PKOL. Aeroklub Polski ma prawo do zgłoszenia swojego arbitra do TA PKOL. Po prostu ręce opadają.
Pogrążymy się w grze pozorów i zakulisowej walce miedzy sobą.

Tomasz K

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 63
 • Liked: 64
Odp: I Nadzwyczajny Kongres AP cz.2
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 18, 2014, 21:41 »
Gratulacje!
Jeszcze powinna być kara pręgierza, oraz obozów karnych. Zapomniano o bardzo skutecznych procesach weryfikacji połączonych z zakazem wstępu na lotniska a przecież to tak niedawno. Z uświęconych tradycją skuteczne były też stosy i pławienie.Andrzej Czop

 • Eksperci KS
 • Zaawansowany użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 441
 • Liked: 202
Odp: I Nadzwyczajny Kongres AP cz.2
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 18, 2014, 22:16 »
Szczególnie polecam zawodnikom i działaczom klubowym zapoznania się z projektem tego Regulaminem bo Wy będziecie płacili  kary finansowe.
Wprowadzenie tego regulaminu w proponowanym trybie jest skandalem. Treść regulaminu powinna być znana wiele miesięcy wcześniej, powinna być przedyskutowana w środowisku sportów lotniczych. Czy komisje specjalnościowe zaopiniowały ten projekt?  Na koniec pytanie kto jest autorem tego regulaminu?,....
§ 9
1. Organem orzekającym I instancji jest Arbiter Dyscyplinarny, który w sprawach dyscyplinarnych orzeka jednoosobowo.


a kto tym inkwizytorem?

chyba frekwencja w zawodach spadnie  ;)

slawek.piela

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 287
 • Liked: 78
Odp: I Nadzwyczajny Kongres AP cz.2
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 18, 2014, 22:22 »
Pośród wielu uwag myślę, że należy wprost zapisać zakaz startu w jakichkolwiek zawodach członków ZAP jako osób wyznaczajacych arbitra.

To dość logiczne a przeoczone.

Slawek

slawek.piela

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 287
 • Liked: 78
Odp: I Nadzwyczajny Kongres AP cz.2
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 18, 2014, 22:33 »
Zabawne są tez kary za krnąbrność i niepouszenstwo władzom AP.
Pkt 2 i 14.

Te zapisy są tak rozmyte, ze aż niedopuszczalne. Władze chyba chcą zbyt duża pałkę trzymać w ręku...

Ile pieniędzy można wygrać w zawodach by ryzykować takie kary finansowe za naruszenie dowolnej decyzji AP?
Przemyslalbym to intensywnie...
Czy to wogóle widział prawnik?

S


boruh

 • Gość
Odp: I Nadzwyczajny Kongres AP cz.2
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 19, 2014, 04:02 »
mam głupie pytanie :

jak ktoś takim szybolem na zawody przyleci to na ile go trzeba wg taryfikatora skasować ??

http://www.abpic.co.uk/images/images/1374124M.jpg


tomkrok

 • Członkowie Komisji Szybowcowej
 • Zaawansowany użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 487
 • Liked: 291
Odp: I Nadzwyczajny Kongres AP cz.2
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 19, 2014, 10:19 »
Zabawne są tez kary za krnąbrność i niepouszenstwo władzom AP.
Pkt 2 i 14.

Te zapisy są tak rozmyte, ze aż niedopuszczalne. Władze chyba chcą zbyt duża pałkę trzymać w ręku...

Ile pieniędzy można wygrać w zawodach by ryzykować takie kary finansowe za naruszenie dowolnej decyzji AP?
Przemyslalbym to intensywnie...
Czy to wogóle widział prawnik?

S


Obstawiam, że te dwa punkty autor napisał pod Sebka ;) - parę złotych może wpadnie do kasy...
A tak bez żartów to autor ma nas chyba za szmaciarzy jakichś. Mam nadzieję, że projekt zostanie ucywilizowany i uchwalony bez tak kontrowersyjnych zapisów.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 19, 2014, 11:08 wysłana przez ML »

CZECHU.KSS

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 147
 • Liked: 38
Odp: I Nadzwyczajny Kongres AP cz.2
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 19, 2014, 10:47 »
Szczególnie polecam zawodnikom i działaczom klubowym zapoznania się z projektem tego Regulaminem bo Wy będziecie płacili  kary finansowe.
Wprowadzenie tego regulaminu w proponowanym trybie jest skandalem. Treść regulaminu powinna być znana wiele miesięcy wcześniej, powinna być przedyskutowana w środowisku sportów lotniczych. Czy komisje specjalnościowe zaopiniowały ten projekt?  Na koniec pytanie kto jest autorem tego regulaminu?,


REGULAMIN DYSCYPLINARNY AEROKLUBU POLSKIEGO
                      -PROJEKT-
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady orzekania w sprawach dyscyplinarnych, rodzaje zachowań uznawanych za przewinienia dyscyplinarne a także rodzaje i wysokość kar za popełnienie czynów stanowiących przewinienia dyscyplinarne, związane z udziałem osób fizycznych i prawnych we współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez Aeroklub Polski.
2. Przepisy regulaminu mają zastosowanie do klubów sportowych , zawodników, trenerów, instruktorów i innych osób reprezentujących aerokluby regionalne, kluby sportowe lub zawodników, a także do sędziów, obserwatorów i innych osób biorących udział w organizowaniu i prowadzeniu współzawodnictwa.
§ 2
Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe pojęcia otrzymują następujące znaczenie:
1. klub sportowy – osoba prawna prowadząca działalność w zakresie sportu i uczestnicząca lub zamierzająca uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Aeroklub Polski lub podmioty działające na jego zlecenie;
2. zawodnik – osoba fizyczna posiadająca licencję uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym;
3. kontrakt – każda umowa, z której jednoznacznie wynika, że zawodnik lub trener zobowiązuje się do reprezentowania klubu we współzawodnictwie sportowym,
4. licencja klubowa – licencja wydawana klubowi, uprawniająca do udziału we współzawodnictwie sportowym,
5. licencja zawodnika – licencja, wydawana osobie fizycznej uprawniająca do udziału we współzawodnictwie sportowym,
6. sędzia – osoba fizyczna posiadająca aktualne uprawnienia do wykonywania funkcji sędziego,
7. obserwator - osoba fizyczna posiadająca aktualne uprawnienia do wykonywania funkcji obserwatora,
8. trener - osoba fizyczna posiadająca licencję trenera,
9. działacz – osoba fizyczna reprezentująca w jakimkolwiek zakresie Aeroklub Polski lub szkoły lotnicze a także uczestniczące we współzawodnictwie sportowym kluby sportowe,
10. organizator zawodów – Aeroklub Polski a także podmioty działające z jego upoważnienia.
§ 3
1. Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega osoba fizyczna lub prawna, która osobiście lub działając przez upoważnionych przedstawicieli popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary dyscyplinarnej określony przez przepisy niniejszego regulaminu lub doprowadza do powstania skutku, z którym łączy się zagrożenie karą dyscyplinarną.
2. Kara dyscyplinarna może być także orzeczona w przypadku zawinionego naruszenia przepisów prawa powszechnego lub powszechnie uznawanych i stosowanych reguł sportowej rywalizacji.
3. Kara dyscyplinarna może być wymierzona jedynie w przypadku, gdy przepisy niniejszego Regulaminu lub zasady określone przez organizatora zawodów wyraźnie wskazują, iż określone zachowania stanowią przewinienie dyscyplinarne i wiążą się z możliwością nałożenia kary dyscyplinarnej.
4. Organy orzekające w sprawach dyscyplinarnych przestrzegają zasady, że kara dyscyplinarna powinna być adekwatna do wagi naruszenia przepisów, za które jest wymierzana oraz do stopnia zawinienia osoby lub osób odpowiedzialnych za naruszenie przepisów.
5. Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie dyscyplinarne albo kto żąda czynności organu dyscyplinarnego ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
6. Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym w szczególności kluby sportowe i organizatorzy zawodów.
§ 4
1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się na wniosek organizatora zawodów.
2. Postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte na wniosek uczestników współzawodnictwa sportowego, a także innych podmiotów lub organów, które w oparciu o przepisy prawa powszechnego lub przepisy wydane przez organizatora zawodów są bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w organizację zawodów sportowych.
§ 5
1. Postępowanie dyscyplinarne jest jawne.
2. Wydanie orzeczenia w sprawach dyscyplinarnych poprzedzone jest przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego, które przeprowadza organizator zawodów.
3. Dowodami mogą być w szczególności dokumenty, w tym sprawozdanie sędziów i obserwatora, zapisy na kasetach video lub płytach CD/DVD, a także innych dostępnych nośnikach, protokół oględzin, opinie biegłych, wyjaśnienia i oświadczenia oraz zeznania świadków.
4. Organ orzekający może zażądać uzupełnienia materiału zgromadzonego w sprawie lub przeprowadzić postępowanie uzupełniające.
5. Organ prowadzący postępowanie dyscyplinarne zapewnia możliwość aktywnego udziału stron w postępowaniu.
§ 6
1. Orzeczenia organu orzekającego I instancji mogą być podejmowane na posiedzeniu lub po przeprowadzeniu rozprawy.
2. Wydanie orzeczenia na posiedzeniu następuje, gdy okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości organu orzekającego,
3. Wydanie orzeczenia po przeprowadzeniu rozprawy następuje w sprawie, w której możliwe jest wydanie orzeczenia o nałożeniu kary dyskwalifikacji a także w sprawie, w której strona żąda przeprowadzenia rozprawy.
4. Organ orzekający w I instancji w sprawach wskazanych w ust. 3 wyznacza rozprawę, powiadamiając o jej terminie strony oraz świadków i biegłych.
5. W trakcie rozprawy, a także w każdym innym stadium postępowania wyjaśniającego stronom lub ich pełnomocnikom udostępnia się wszystkie zgromadzone w sprawie materiały dowodowe.
6. Strony w toku postępowania wyjaśniającego mogą składać wnioski dowodowe.
7. Wniosek dowodowy zostaje odrzucony, o ile dotyczy kwestii nie budzących wątpliwości lub uwzględnienie wniosku grozi nieuzasadnionym przedłużeniem postępowania.
§ 7
1. Organ orzekający w sprawach dyscyplinarnych zobowiązany jest do zapewnienia zainteresowanym osobom prawa do obrony, w tym poprzez umożliwienie wypowiedzenia się, co do zebranego materiału dowodowego.
2. W toku postępowania strony mogą być reprezentowane przez pełnomocników ustanowionych zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
§ 8
1. Wymiar kary dyscyplinarnej może zostać podwyższony, jeśli na stronę ukaraną w ciągu sezonu nakłada się karę dyscyplinarną takie samo przewinienie dyscyplinarne.
2. Podwyższenie kary nie może przekroczyć trzykrotności maksymalnej kary podstawowej w przypadku kar pieniężnych, a w przypadku kary dyskwalifikacji, podwójnego maksymalnego okresu dyskwalifikacji lub zakazu przewidzianego za tego rodzaju naruszenie przepisów.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ wydający orzeczenie może orzec kary niższe niż przewidziane w niniejszych przepisach bądź podjąć decyzję o odstąpieniu od orzekania kary.
§ 9
1. Organem orzekającym I instancji jest Arbiter Dyscyplinarny, który w sprawach dyscyplinarnych orzeka jednoosobowo.
2. Arbitra Dyscyplinarnego wyznacza Zarząd Aeroklubu Polskiego.
3. Arbitrem Dyscyplinarnym może być osoba posiadająca wykształcenie prawnicze oraz doświadczenie w sprawach związanych ze sportem.
4. Arbiter Dyscyplinarny nie może być pracownikiem Aeroklubu Polskiego a także pełnić innych funkcji związanych bezpośrednio z organizacją współzawodnictwa sportowego w sporcie lotniczym.
5. Na wniosek Arbitra Dyscyplinarnego Zarząd Aeroklubu Polskiego może powołać dwóch Zastępców Arbitra Dyscyplinarnego, spełniających kryteria wskazane w ust. 3 i 4.
6. Zastępca Arbitra Dyscyplinarnego orzeka jednoosobowo w sprawach, do których został wyznaczony przez Arbitra Dyscyplinarnego.
7. W sprawach szczególnie skomplikowanych a także z inicjatywy Arbitra Dyscyplinarnego orzeczenie dyscyplinarnego wydawane jest przez Panel Arbitrażowy, w skład którego wchodzą Arbiter Dyscyplinarny i jego dwóch zastępców.
§ 10
1. Wydanie orzeczenia przez organ I instancji powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zdarzenia skutkującego wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych lub wymagających przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego – w ciągu 14 dni.
2. W sytuacji, gdy o zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 organ I instancji dowiedział się później, powyższe terminy liczą się od dnia powzięcia wiadomości przez uprawnione organy o naruszeniu przepisów dające podstawę do nałożenia kary.
3. Wszelkie orzeczenia o charakterze dyscyplinarnym doręcza się listem poleconym a także e-mailem lub faksem na adres strony lub na adres wskazany przez klub, z którym związana jest osoba ukarana i uznaje się za skutecznie doręczone bez konieczności potwierdzenia odbioru.
4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika orzeczenie doręcza się pełnomocnikowi.
5. Orzeczenie powinno wskazywać podstawę prawną nałożenia kary oraz jej wymiar a także pouczenie o możliwości złożenia odwołania.
6. Orzeczenie dyscyplinarne jest uzasadniane z urzędu.
7. Orzeczenie w sprawie nałożenia kary dyscyplinarnej nie może zostać wydane, jeśli od dnia, w którym nastąpiło naruszenie przepisów upłynęło 6 miesięcy.
§ 11.
1. Orzeczenie o nałożeniu kary pieniężnej winno być wykonane w ciągu 7 dni od wydania orzeczenia. Niewykonanie orzeczenia w tym terminie skutkować może zawieszeniem zainteresowanej osoby lub klubu w prawach związanych z uczestnictwem we współzawodnictwie organizowanym przez Aeroklub Polski lub podmioty działające z jego upoważnienia.
2. Orzeczenie o nałożeniu kary dyskwalifikacji wchodzi w życie z dniem jego wydania.
3. Kara dyskwalifikacji dotyczy wszelkich zawodów organizowanych przez Aeroklub Polski a także podmioty działające z jego upoważnienia lub na jego zlecenie.
4. Klub jest odpowiedzialny za wykonanie kary nałożonej na ten klub za przewinienie dyscyplinarne działacza tego klubu, trenera oraz zawodnika będącego członkiem klubu, związanego z tym klubem kontraktem lub innego rodzaju stosunkiem prawnym .
5. O nałożeniu kary dyskwalifikacji organ orzekający informuje:
a. zainteresowany klub sportowy,
b. Aeroklub Polski.
§ 12.
1. Ustala się następujące rodzaje kar dyscyplinarnych:
a. kara pieniężna
b. czasowe zawieszenie (dyskwalifikacja) w prawach zawodnika, trenera, instruktora, sędziego, obserwatora lub działacza sportowego,
c. dyskwalifikacja dożywotnia
2. Ukarany karą dyskwalifikacji zawodnik, trener, sędzia, obserwator musi złożyć swoją licencję na czas dyskwalifikacji w Aeroklubie Polskim.
§ 13
1. Od orzeczeń dyscyplinarnych stronom przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej Aeroklubu Polskiego.
2. Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Komisji Odwoławczej, zaś kopię odwołania strona odwołująca się przekazuje Arbitrowi Dyscyplinarnemu.
3. Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia o nałożeniu kary.
4. Wniesienie odwołania winno nastąpić jednocześnie z zapłatą kaucji odwoławczej w wysokości ustalonej przez Zarząd Aeroklubu Polskiego. Brak wpłaty kaucji powoduje pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia.
5. Kaucję odwoławczą wpłaca się na konto Aeroklubu Polskiego.
6. Uwzględnienie odwołania w całości powoduje zwrot kaucji.
§ 14
1. Odwołanie powinno zawierać wyraźne wskazanie żądania oraz wskazywać na okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające żądanie.
2. Odwołanie, które nie spełnia określonych wyżej warunków pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 15
1. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji w sprawie nałożenia kary dyscyplinarnej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Aeroklub Polski może na wniosek strony wstrzymać wykonanie decyzji do czasu rozpatrzenia odwołania przez Komisję Odwoławczą.
§ 16
Organ orzekający w I instancji, o ile uzna złożone odwołanie za uzasadnione w całości, może uchylić swoje orzeczenie w całości, o czym niezwłocznie informuje Komisję Odwoławczą Aeroklubu Polskiego.
§ 17
Komisja Odwoławcza Aeroklubu Polskiego powinna rozpatrzyć odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania, a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przez Komisję, w terminie 14 dni.
§ 18
1. Komisja Odwoławcza Aeroklubu Polskiego, po rozpatrzeniu odwołania, wydaje orzeczenie, w którym:
a. utrzymuje w mocy orzeczenie organu I instancji albo
b. uchyla zaskarżone orzeczenie w całości i orzeka, co do istoty sprawy albo
c. uchyla orzeczenie w części i w tym zakresie orzeka, co do istoty sprawy albo
d. uchyla orzeczenie w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji, wskazując jednocześnie na okoliczności, które przy ponownym rozpoznaniu sprawy powinny być wzięte pod uwagę, bądź na czynności, które winny być dokonane albo
e. umarza postępowanie odwoławcze.
1. Komisja Odwoławcza, orzekając co do istoty sprawy, nie może orzec na niekorzyść strony wnoszącej odwołanie.
2. Komisja Odwoławcza uzasadnia swoje orzeczenie z urzędu i doręcza je wszystkim zainteresowanym osobom i organom.
3. Orzeczenie Komisji Odwoławczej jest ostateczne, co nie uchybia możliwości podjęcia przez zainteresowane osoby lub kluby działań przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące.
§ 19
1. Jeżeli w okresie trwania kary dyskwalifikacji lub zawieszenia ukarany przestrzega norm obowiązujących w sporcie oraz w Aeroklubie Polskim i przemawiają za tym szczególne względy sportowe lub inne szczególne okoliczności , reszta kary może ulec darowaniu po upływie co najmniej połowy odbytej kary.
2. Wniosek ukaranego o darowanie reszty kary rozstrzyga Komisja Odwoławcza. Od orzeczenia w tej sprawie nie przysługuje odwołanie.
PRZEPISY SZCZEGÓLNE
§ 22
Ustala się następujący wymiar kar dyscyplinarnych za poszczególne naruszenie przepisów:
1. Niesportowe zachowanie się podczas zawodów lub w obrębie obiektu , na którym rozgrywane są zawody , a w szczególności zwracanie uwag sędziom obraźliwymi słowami lub gestami, używanie pod adresem sędziów, innych zawodników ,widzów lub przedstawicieli organizatorów groźby albo słów powszechnie uważanych za obelżywe – kara pieniężna od 500 zł do 5000 zł i dyskwalifikacja od 1 do 12 miesięcy.
2. Podburzanie lub prowokowanie zawodników, trenerów, działaczy lub widzów do wystąpień mogących zakłócić porządek przed i po zawodach - kara pieniężna od 1000 zł do 10 000 zł i dyskwalifikacja od 1 do 18 miesięcy.
3. Naruszenie nietykalności cielesnej lub czynna zniewaga zawodnika, , trenera, działacza, sędziego lub widza - kara pieniężna od 2000 zł do 15 000 i dyskwalifikacja od 1 roku do dyskwalifikacji dożywotniej.
4. Udział zawodnika w zawodach w okresie dyskwalifikacji - dyskwalifikacja dodatkowa od 3 do 6 m-cy oraz kara pieniężna od 1000 zł do 5000 zł
5. Udział w zawodach pod fałszywym nazwiskiem zawodnika, trenera lub działacza - dyskwalifikacja od 6 m-cy do 1 roku oraz kara pieniężna od 1000 zł do 5000 zł
6. Udział w zawodach w stanie nietrzeźwym - dyskwalifikacja od 3 m-cy do 1 roku oraz kara pieniężna od 1000 zł do 10 000 zł
7. Dopuszczenie się tzw. podkładki lub przekupstwa w zawodach a także udział w ustawianiu określonego wyniku zawodów - dyskwalifikacja od 1 roku do dożywotniej oraz kara pieniężna od 5000 zł do 30 000 zł
8. używanie farmakologicznych środków dopingowych - dyskwalifikacja na okres 2 lat za pierwsze naruszenie , dyskwalifikacja dożywotnia za drugie naruszenie
9. stosowanie leków zawierających zakazane substancje farmakologiczne – dyskwalifikacja na okres 3 miesięcy za pierwsze naruszenie , dyskwalifikacja na okres 2 lat za drugie i kolejne naruszenie )
10. podanie przez zawodnika, trenera lub działacza niezgodnych z rzeczywistością danych osobowych lub danych dotyczących sprzętu i wyposażenia , w oficjalnym dokumentacji w postępowaniach prowadzonych przez Aeroklub Polski lub w dokumentacji związanej z zawodami sportowymi - dyskwalifikacja od 3 do 6 miesięcy oraz kara pieniężna od 1000 zł do 5000 zł
11. niepotwierdzenie udziału w zawodach , spóźnione przybycie, nieusprawiedliwiona nieobecność na zawodach, zgrupowaniach, konsultacjach i innych spotkaniach organizowanych przez Aeroklub Polski - dyskwalifikacja od 1 miesiąca do 1 roku oraz kara pieniężna od 1 000 zł do 10 000 zł
12. nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do zawodów międzynarodowych - dyskwalifikacja od 3 miesięcy do 1 roku oraz kara pieniężna od 1 000 zł do 10 000 zł
13. rażące naruszenie przepisów dotyczących współzawodnictwa sportowego w sporcie lotniczym - dyskwalifikacja od 1 miesiąca do 2 lat oraz kara pieniężna od 1000 zł do 20 000 zł
14. rażące naruszenie innych przepisów lub decyzji władz Aeroklubu Polskiego dyskwalifikacja od 1 miesiąca do 2 lat oraz kara pieniężna od 1000 zł do 15 000 zł


"2. Podburzanie lub prowokowanie zawodników, trenerów, działaczy lub widzów do wystąpień mogących zakłócić porządek przed i po zawodach - kara pieniężna od 1000 zł do 10 000 zł i dyskwalifikacja od 1 do 18 miesięcy."

Czy lecą z nami pogrobowcy stalinowców? Zapewne władza ludowa w ZAP  gotowa jest do obcinania rąk, na władzę w ZAP podniesionych.
Karkonoskie Stowarzyszenie Szybowcowe
 
Odwiedź nas-

Krzysztof Mazur

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 166
 • Liked: 9
Odp: I Nadzwyczajny Kongres AP cz.2
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 19, 2014, 11:00 »
Zabawne są tez kary za krnąbrność i niepouszenstwo władzom AP.
Pkt 2 i 14.

Te zapisy są tak rozmyte, ze aż niedopuszczalne. Władze chyba chcą zbyt duża pałkę trzymać w ręku...

Ile pieniędzy można wygrać w zawodach by ryzykować takie kary finansowe za naruszenie dowolnej decyzji AP?
Przemyslalbym to intensywnie...
Czy to wogóle widział prawnik?

S
Właśnie

Przypomnę wszystkim, że ten regulamin podlega ocenie Ministra Sportu i Turystyki, proces przekształcenia wbrew temu co mówi Prezes się jeszcze nie zakończył, zgodne z art. 82 AP ma nie tylko obowiązek dostosować statut ale także regulaminy sportowe.

1. Zgodnie z prawem a MSiT jest na to wyczulone, wszystkie przepisy obowiązujące zawodników w tym odnośniki muszą być w języku polskim. Interweniował w kwestii AP o to Rzecznik Praw Obywatelskich.
2. Regulaminy sportowe AP jak widać odnoszą się do przepisów FAI i nie mogą być z tymi przepisami sprzeczne. A więc pytam się, na jakiej podstawie zgodnie z prawem ten regulamin na być głosowany skoro delegaci nie mają przetłumaczonych podstawowych dokumentów FAI, zwłaszcza w tej sprawie tego dokumetu:
http://www.fai.org/downloads/fai/code_of_ethics

Kwestię braku tłumaczeń, co jest wymogiem polskiego powinna się zająć Komisji Rewizyjnej AP. 

3. AP podlega w kwestiach nieuregulowanych ustawą o sporcie zapisom ustawy prawo o stowarzyszeniach i Konstytucji RP:
Art. 6.
1. Tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa
 ich członków wobec władz stowarzyszenia jest zakazane.
2. Nikogo nie wolno zmuszać do udziału w stowarzyszeniu lub ograniczać jego
 prawa do wystąpienia ze stowarzyszenia. Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do stowarzyszenia albo pozostawania poza
 nim.

Każdy ma prawo wnieść skargę do MSiT na ten regulamin jak i na proces jego uchwalenia.

slawek.piela

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 287
 • Liked: 78
Odp: I Nadzwyczajny Kongres AP cz.2
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 19, 2014, 11:07 »
mam głupie pytanie :

jak ktoś takim szybolem na zawody przyleci to na ile go trzeba wg taryfikatora skasować ??

http://www.abpic.co.uk/images/images/1374124M.jpg

Słusznie słusznie...
W regulaminie brak zapisów o zgroszenieu, bluźnierstwie i obrazie uczuć związkowych.
Proponować by też można czadory dla zawodniczek...
A co tam... i obowiązkową inwokację dziękczynną przed startem wraz z pokłónem w stronę siedziby siedziby AP.  I karę za każde odchylenie o jeden stopień od właściwego kierunku pokłonu w wysokości 5000 PLN. Co się będziemy ograniczać. :).

A na poważnie to więcej jutro. Bo kwiatków jest kilka.

Sławek

ML

 • Administrator
 • Aktywny użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 105
 • Liked: 13
  • Szybowce.Com
Odp: I Nadzwyczajny Kongres AP cz.2
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 19, 2014, 11:10 »
Cytuj
Obstawiam, że te dwa punkty autor napisał pod Sebka ;) - parę złotych może wpadnie do kasy...
A tak bez żartów to autor ma nas chyba za szmaciarzy jakichś. Mam nadzieję, że projekt zostanie ucywilizowany i uchwalony bez tak kontrowersyjnych zapisów.

Tomek,

Zgadzam się, że wiele zapisów projekty tego regulaminu nie przystaje do sportów lotniczych. Ale sugerowanie, że regulamin był pisany żeby ukarać jakąkolwiek konkretną osobę albo jakieś konkretne przypadki jest śmieszne. Swoją drogą obrażasz Jacka Dankowskiego, który w ZAP odpowiada za sprawy sportowe, ale pewnie nie miał czasu sprawdzić wystarczająco dobrze tego projektu. Wszyscy w różnych organach AP i AR pracujemy społecznie , więc czasem zamiast obrzucać błotem, może lepiej chwilę się zastanowić, pomóc, włączyć do pracy.

Wystarczy po-googlać, a znajdziecie bardzo podobne regulaminy - np. w związkach koszykówki czy judo. Widać, projekt regulaminu powstał na bazie jakiegoś templejtu.

Zamiast krytykować, może ktoś przedstawi alternatywny projekt, zmodyfikuje ten lub znajdzie inny templejt. Oczywiście możemy zatrudnić w AP kolejnego specjalistę, dać mu zadanie do wykonania i zapłacić. Myślę, że lepiej wydać te pieniądze na coś pożytecznego dla sportów lotniczych.

Moim zdaniem powinniśmy uchwalić jakikolwiek, minimalistyczny regulamin i schować go głęboko w szufladzie. Wymóg zatwierdzania takiego regulaminu to kolejny wymysł urzędniczej "nadregulacji" narzuconej na związki sportowe. To nie ma sensu w sportach amatorskich/nieolimipijskich. Przypadki świadomego łamania przepisów lub podobne są u nas na tyle rzadkie, że powinny być rozpatrywane indywidualnie, bez żadnego taryfikatora...

Wszystkie projekty zostały opublikowane 2 tygodnie przed Kongresem, właśnie po to żebyśmy mogli je przedyskutować i wypracować najlepsze rozwiązania.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 19, 2014, 11:15 wysłana przez ML »

slawek.piela

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 287
 • Liked: 78
Odp: I Nadzwyczajny Kongres AP cz.2
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 19, 2014, 11:13 »
Jeszcze jedna zabawna rzecz, nie wiem czy zauważyliście...

Wedle taryfikatora win lepiej już napruć się w pestkę i wsiąść do szybowca niż naruszyć decyzję Władzy.
Kara mniejsza...

Nie wiem czy to śmieszne czy straszne...

Kto to pisał nie wiem. ZAP z pewnością zaakceptował.

S

slawek.piela

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 287
 • Liked: 78
Odp: I Nadzwyczajny Kongres AP cz.2
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 19, 2014, 11:17 »
Cytuj
Obstawiam, że te dwa punkty autor napisał pod Sebka ;) - parę złotych może wpadnie do kasy...
A tak bez żartów to autor ma nas chyba za szmaciarzy jakichś. Mam nadzieję, że projekt zostanie ucywilizowany i uchwalony bez tak kontrowersyjnych zapisów.

Tomek,

Zgadzam się, że wiele zapisów projekty tego regulaminu nie przystaje do sportów lotniczych. Ale sugerowanie, że regulamin był pisany żeby ukarać jakąkolwiek konkretną osobę albo jakieś konkretne przypadki jest śmieszne. Swoją drogą obrażasz Jacka Dankowskiego, który w ZAP odpowiada za sprawy sportowe, ale pewnie nie miał czasu sprawdzić wystarczająco dobrze tego projektu.

Wystarczy po-googlać, a znajdziecie bardzo podobne regulaminy - np. w związkach koszykówki czy judo. Widać, projekt regulaminu powstał na bazie jakiegoś templejtu.

Zamiast krytykować, może ktoś przedstawi alternatywny projekt, zmodyfikuje ten lub znajdzie inny templejt. Oczywiście możemy zatrudnić w AP kolejnego specjalistę, dać mu zadanie do wykonania i zapłacić. Ale moim zdaniem lepiej wydać te pieniądze na coś pożytecznego dla sportów lotniczych.


Moim zdaniem powinniśmy uchwalić jakikolwiek, minimalistyczny regulamin i schować go głęboko w szufladzie. Wymóg zatwierdzania takiego regulaminu to kolejny wymysł urzędniczej "nadregulacji" narzuconej na związki sportowe. To nie ma sensu w sportach amatorskich/nieolimipijskich. Przypadki świadomego łamania przepisów lub podobne są u nas na tyle rzadkie, że powinny być rozpatrywane indywidualnie, bez żadnego taryfikatora...

Michał:

1. myślę, że do wtorku dostaniesz zebrane konstruktywne uwagi ode mnie.
2. zasłanianie się J. Dankowskim jest żenujące. ZAP jest odpowiedzialny za te sprawy. To wyście tego cudaczka zaakceptowali. To WASZA odpowiedzialność. Nikogo innego. Odrobinę dojrzałości please.
3. proponujesz uchwalanie byle czego? możesz to proszę przemyśleć?


Sławek


CZECHU.KSS

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 147
 • Liked: 38
Odp: I Nadzwyczajny Kongres AP cz.2
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 19, 2014, 11:29 »
Zamiast krytykować, może ktoś przedstawi alternatywny projekt, zmodyfikuje ten lub znajdzie inny templejt. Oczywiście możemy zatrudnić w AP kolejnego specjalistę, dać mu zadanie do wykonania i zapłacić. Myślę, że lepiej wydać te pieniądze na coś pożytecznego dla sportów lotniczych.
"


[/quote]

Przedstawienie projektu dwa tygodnie przed terminem zjazdu Kongresu, to zbyt późny okres na publiczne proponowanie przedstawienia alternatywnego dokumentu, i podnoszenie zarzutu, że krytycy zapisów w projekcie śmią mieć zdanie odrębne w kwestii jego zapisów. To powinno było nastąpić , taka propozycja, dwa miesiące wcześniej.

Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 19, 2014, 11:34 wysłana przez CZECHU.KSS »
Karkonoskie Stowarzyszenie Szybowcowe
 
Odwiedź nas-