Forum.Szybowce.Com

Gość


Autor Wątek: I Nadzwyczajny Kongres AP cz.2  (Przeczytany 14164 razy)

Krzysztof Mazur

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 166
 • Liked: 9
Odp: I Nadzwyczajny Kongres AP cz.2
« Odpowiedź #30 dnia: Styczeń 28, 2014, 17:05 »
Dlaczego do dziś AP nie przetłumaczył i nie wprowadził do użytkowania dokumentu FAI;  Procedury i zasady antydopingowe FAI


Pisząc Regulamin dyscyplinarny należy zapoznać się i uwzględnić przepisy krajowe i uregulowania FAI którego jesteśmy członkiem.

Ustawa o języku polskim
Art. 4.
Język polski jest językiem urzędowym:
1) konstytucyjnych organów państwa;
2) organów jednostek samorządu terytorialnego i podległych im instytucji w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne;
3) terenowych organów administracji publicznej;
4) instytucji powołanych do realizacji określonych zadań publicznych;
5) organów, instytucji i urzędów podległych organom wymienionym w pkt. 1 i pkt. 3, powołanych w celu realizacji zadań tych organów, a także organów państwowych osób prawnych w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne;
6) organów samorządu innego niż samorząd terytorialny oraz organów organizacji społecznych, zawodowych, spółdzielczych i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne

Ustawa o sporcie:
Art.9.
4. Walne zgromadzenie członków albo delegatów polskiego związku sportowego corocznie rozpatruje sporządzone przez zarząd sprawozdanie z działalności zarządu oraz sprawozdanie finansowe, ocenione przez biegłego rewidenta. Walne zgromadzenie członków albo delegatów tego związku uchwala regulamin dyscyplinarny.

Art. 43.
6. Podmioty prowadzące działalność sportową, w szczególności polskie związki sportowe, realizują odpowiedzialność dyscyplinarną za stosowanie dopingu w sporcie w zakresie określonym w ich regulaminach.

Ustawa prawo o stowarzyszeniach.
Art. 6.
1. Tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzyszenia jest zakazane.
2. Nikogo nie wolno zmuszać do udziału w stowarzyszeniu lub ograniczać jego prawa do wystąpienia ze stowarzyszenia. Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do stowarzyszenia albo pozostawania poza nim.


Statut FAI:
1.12.5. Każda osoba działająca w imieniu FAI w jakiejkolwiek roli winna przestrzegać Kodeksu Etyki FAI.

2.8. Egzekwowanie standardów wobec członków FAI i organów FAI

Rozporządzenia FAI:
Rozdział 6 Publikacje FAI


Kodeks Sportowy FAI Część Ogólna:
3.11.Odpowiedzialność uczestnika

3.11.2. Poniżej zawarto skrótowy szkic z dokumentu "Procedury i zasady antydopingowe FAI" wydanego przez FAI i zaakceptowanego przez Światową Agencję Antydopingową do użytku w sportach lotniczych

Szanowni Delegaci na I Kongres AP nie przyjmujcie bubla prawnego który ośmieszy nas na forum FAI.
To ja jeszcze dołożę

Statut FAI (wersja z 2013r.)
1.8.1. FAI jest jedynym międzynarodowym organem zarządzającym sportami lotniczymi i najwyższą władzą w tych kwestiach dla swoich Członków.

1.8.2. Uprawnienia Sportowe są administrowane przez Zarząd FAI oraz Komisje Sportów Lotniczych i mogą być przekazywane (delegowane).

1.8.3. Niespełnienie wymagań FAI dotyczących Uprawnień Sportowych winno być karane zgodnie z punktem 2.8.

1.8.4. Tylko Członkowie FAI winni mieć w swoich krajach Uprawnienia Sportowe i reprezentować sporty lotnicze swoich krajów w FAI, poza przypadkiem, gdy dały swoją pisemną zgodę, aby FAI przekazało Uprawnienia Sportowe bezpośrednio innym organizacjom lub gdy Konferencja Generalne podjęła specjalną decyzję, aby przekazać Uprawnienia Sportowe FAI na określoną imprezę innej organizacji.

1.10.1. Spory natury sportowej lub związane z zawodami sportowymi, które są przekazywane FAI przez swoich Członków, winny być przekazywane do Międzynarodowego Trybunału Odwoławczego jako ostatecznej instancji, ustanowionego zgodnie z punktem 5.2.3.2.5. niniejszego Statutu oraz zgodnie z Częścią Ogólną Kodeksu Sportowego.

1.12.5. Każda osoba działająca w imieniu FAI w jakiejkolwiek roli winna przestrzegać Kodeksu Etyki FAI.

2.8.1. WYKROCZENIA, KARY I ODWOŁANIA

2.8.1.1. Wszyscy członkowie i organy FAI są zobligowani do egzekwowania Statutu, Rozporządzeń i Kodeksu Sportowego. W przypadkach, gdy Statut, Rozporządzenia lub Kodeks Sportowy były łamane w sposób świadomy lub celowy, winne być nakładane następujące kary:

2.8.1.1.1.- Wykroczenia indywidualnego członka należącego do organizacji członkowskiej FAI winny, gdy zostanie to wskazane i potwierdzone przez tę organizację, być odpowiednio ukarane przez upomnienie, reprymendę, grzywnę, zawieszenie lub cofnięcie jego Licencji Sportowej, jak to określono w niniejszym rozdziale.

2.8.1.1.2. - Wykroczenia Członka FAI, innego organu FAI lub jednego z ich członków, winny, gdy zostaną wskazane i potwierdzone przez Prezydenta FAI, decyzją Zarządu zostać odpowiednio ukarane przez upomnienie, reprymendę, grzywnę, zawieszenie lub wycofanie Uprawnień Sportowych bądź wydalenie, jak to określa niniejszy rozdział. Prawo do odwołania wobec decyzji Zarządu do Konferencji Generalnej FAI przysługuje jak określono w niniejszym rozdziale.

2.8.1.1.3. - Organizacja członkowska FAI, która nie jest w stanie poradzić sobie we właściwy sposób z wykroczeniami swoich członków lub zaprzestaje wypełniania swoich zobowiązań wobec FAI, włączając opłacanie składek, winna zostać decyzją Zarządu odpowiednio ukarana przez upomnienie, reprymendę, grzywnę, zawieszenie lub wycofanie Uprawnień Sportowych, bądź wydalenie jak to określa niniejszy rozdział. Prawo do odwołania wobec decyzji Zarządu do Konferencji Generalnej FAI przysługuje jak określono w niniejszym rozdziale.

2.8.1.1.4. - Poza powyższymi karami, osoby i organy winny podlegać odpowiednim zapisom prawa cywilnego.

2.8.1.1.5. - Wszelkie decyzje powzięte przed właściwą najwyższą władzę FAI mogą mogą zostać skierowane, wyłącznie w drodze odwołania, do Sportowego Sądu Arbitrażowego (CAS) w Lozannie (Szwajcaria), który definitywnie rozsądzi spór w oparciu o Kodeks Arbitrażu Sportowego. Granicą czasową dla odwołania jest dwadzieścia jeden dni po otrzymaniu decyzji, której odwołanie dotyczy.

WK

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 1
 • Liked: 0
Odp: I Nadzwyczajny Kongres AP cz.2
« Odpowiedź #31 dnia: Styczeń 28, 2014, 22:40 »
"Treść Regulaminu Dyscyplinarnego została przyjęta przez ZAP Uchwała nr 605/5/XVIII/2014

Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza projekt uchwały nr 2 na I Nadzwyczajny Kongres Aeroklubu Polskiego w przedmiocie uchwalenia Regulaminu Dyscyplinarnego Aeroklubu Polskiego w poniższym brzmieniu:
1. Działając na podstawie § 22 pkt. 8 oraz § 45 ust. 1 Statutu Aeroklubu Polskiego I Nadzwyczajny Kongres Aeroklubu Polskiego uchwala Regulamin Dyscyplinarny Aeroklubu Polskiego.
2. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Niniejszym przestaje obowiązywać Regulamin Dyscyplinarny Aeroklubu Polskiego przyjęty uchwałą nr 30 podczas XXX Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującego w dniu 21/22 kwietnia 2012r. w Warszawie.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przeprowadzono głosowanie: za 5, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Wydaje mi się, że uchwała ta została przyjęta niezgodnie ze Statutem AP. Paragraf 33. pkt 3. mówi, że uchwały Zarządu są podejmowane przy co najmniej 50-cio procentowym składzie Zarządu. Jeśli za uchwałą głosowało pięciu członków Zarządu bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych, to 5 członków nie spełnia tego warunku. (5 z 11 to nie jest minimum połowa!)
WK

A. Rydzyński

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 303
 • Liked: 73
Odp: I Nadzwyczajny Kongres AP cz.2
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 29, 2014, 09:54 »
Poniżej przedstawiam tekst Kodeks Etyczny FAI wersja 1.0/październik 2003 który został przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Dokument został przekazany KRAP celem dalszego procedowania jego wprowadzenia do użytkowania w AP.

KODEKS ETYCZNY FAI
Zatwierdzony przez 96 Ogólną Konferencje FAI 2003 10 i 11października 2003  Kraków, Polska
Wersja 1.0/październik 2003


Niniejszy kodeks dotyczy wszystkich, którzy uczestniczą w FAI, tj.  zawodników, sędziów, członków jury, delegatów Komisji, wybranych urzędników,
członków personelu czy sprawujących inne funkcje

Godność
Zachowana i zagwarantowana zostanie godność wszystkich osób uczestniczących w jakimkolwiek charakterze w sportach powietrznych. Żadne kryteria inne niż zasługi i osiągnięcia nie będą podstawą do jakiejkolwiek formy dyskryminacji. Nie tolerowana będzie żadna forma oszukiwania, łącznie z dopingiem. Zasady fair-play dotyczyć będą wszystkich zawodników i oficjeli
Dobre zachowanie
Wszyscy uczestnicy FAI mają obowiązek dbać o dobre imię FAI i społeczności sportów powietrznych. Muszą powstrzymywać się od szykanowania czy wyrządzania wszelkich form szkód fizycznych czy psychicznych innym członkom tej społeczności czy całego społeczeństwa

Uczciwość
Wszyscy uczestnicy FAI muszą postępować według najwyższych standardów uczciwości. Reprezentując FAI muszą zachować bezstronność i powstrzymywać się od bronienia określonych interesów swojego własnego kraju czy sportu. Wszyscy członkowie personelu FAI oraz wybrani lub powołani oficjele FAI mający uprawnienia do podejmowania decyzji muszą przestrzegać następujących zasad dotyczących konfliktu interesów
•   Definicja
Możliwym konfliktem interesów jest każda sytuacja, w której osądy lub decyzje w sprawach dotyczących FAI mogą podlegać wpływom relacji, jakie taka osoba posiada (lub może posiadać) z innymi osobami czy organizacjami, na które  (pozytywnie lub negatywnie) mogą oddziaływać jej/jego sądy czy decyzje
•   Konflikt interesów staje się rzeczywisty, gdy osoba nie ujawnia potencjalnego konfliktu  i wówczas wyraża opinię lub podejmuje decyzję na korzyść lub na niekorzyść danej osoby czy organizacji lub przyjmuje korzyści od takiej osoby czy organizacji.
•   Konflikty interesów mogą powstawać jako wynik bezpośrednich osobistych relacji bądź pośrednio poprzez interesy ściśle powiązanej osoby trzeciej (rodzic, małżonek, partner, osoba na utrzymaniu etc.).
Rodzaje interesu
Typowymi okolicznościami, w których powstaje konflikt interesów są powiązania z dostawcami, sponsorami, doradcami zawodowymi, organizatorami imprez i stronami umawiającymi się (pakiety akcji, płatności, gościnność, prezenty i inne korzyści).
•   Ujawnienia
Wszyscy, do  których odnoszą się niniejsze zasady, jeśli staną w obliczu konfliktu interesów, muszą powstrzymać się od wydawania swoich opinii, podejmowania decyzji czy przyjmowania korzyści oraz muszą złożyć deklarację  interesów. Można tego dokonać w jeden z podanych sposobów
•   Publiczne oświadczenie wobec organu FAI takiego jak zebranie Komisji
•   Pisemne ujawnienie wobec Dyrektora Wykonawczego FAI odpowiedzialnego za etykę. Na żądanie zachowana zostanie poufność udzielonych informacji.
•   Traktowanie ujawnienia
Zarząd FAI, za poradą odpowiedzialnego członka Zarządu, podejmie stosowne decyzje. Opcje mogą obejmować lecz nie ograniczać się do:
•   Rejestracji deklaracji bez dalszego postępowania;
•   Usunięcia osoby z części lub całości postępowania lub możliwości podejmowania decyzji stwarzających potencjalny konflikt;
•   Eliminacji zaangażowania osoby w interes zewnętrzny powodujący konflikt.
•   Kary
Nie ujawnienie potencjalnych konfliktów interesów może prowadzić do postępowania zgodnie z pkt. 2.8.1 statutu FAI i rozdziałem 6 regulaminu FAI (Egzekucja).
•   Zapobieganie
Wszystkie  Komisje FAI i inne organy prawodawcze i wykonawcze FAI jako stały punkt swoich obrad powinny posiadać „Deklarację konfliktu interesów”, dającą ludziom formalną możliwość ujawnienia potencjalnych konfliktów.

Poufność
Uczestnicy FAI nie będą ujawniać powierzonych im w zaufaniu informacji.

Naruszenie kodu etycznego
Jakiekolwiek naruszenie tego kodeksu zostanie rozpatrzone przez Zarząd FAI, powiadomiony przez odpowiedzialnego za etykę Dyrektora Wykonawczego FAI. Działania mogą zostać podjęte zgodnie z trybem egzekucyjnym FAI (Rozdział 6 regulaminu).

KONIEC

Bohdan Wlostowski

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 72
 • Liked: 4
Odp: I Nadzwyczajny Kongres AP cz.2
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 29, 2014, 12:19 »
"Treść Regulaminu Dyscyplinarnego została przyjęta przez ZAP Uchwała nr 605/5/XVIII/2014

Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza projekt uchwały nr 2 na I Nadzwyczajny Kongres Aeroklubu Polskiego w przedmiocie uchwalenia Regulaminu Dyscyplinarnego Aeroklubu Polskiego w poniższym brzmieniu:
1. Działając na podstawie § 22 pkt. 8 oraz § 45 ust. 1 Statutu Aeroklubu Polskiego I Nadzwyczajny Kongres Aeroklubu Polskiego uchwala Regulamin Dyscyplinarny Aeroklubu Polskiego.
2. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Niniejszym przestaje obowiązywać Regulamin Dyscyplinarny Aeroklubu Polskiego przyjęty uchwałą nr 30 podczas XXX Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującego w dniu 21/22 kwietnia 2012r. w Warszawie.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przeprowadzono głosowanie: za 5, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Wydaje mi się, że uchwała ta została przyjęta niezgodnie ze Statutem AP. Paragraf 33. pkt 3. mówi, że uchwały Zarządu są podejmowane przy co najmniej 50-cio procentowym składzie Zarządu. Jeśli za uchwałą głosowało pięciu członków Zarządu bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych, to 5 członków nie spełnia tego warunku. (5 z 11 to nie jest minimum połowa!)
WK

W przywołanej notatce z tego głosowania jest pomyłka. Za głosowało 6 członków ZAP, a to spełnia zapisy par 33.pkt 3 Statutu. Protokół z tego głosowania jest dostępny w biurze AP.

SebKaw

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 188
 • Liked: 173
Odp: I Nadzwyczajny Kongres AP cz.2
« Odpowiedź #34 dnia: Styczeń 29, 2014, 20:25 »
Czy związek Judo albo snookera i bilarda nie będą miały pretensji o kopiowanie ich regulaminu?

http://new.pzjudo.pl/uploaded/Regulamin%20Komijsi%20Dyscyplinarnej2011.doc

To się nadaje do kosza.
SK

Krzysztof Mazur

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 166
 • Liked: 9
Odp: I Nadzwyczajny Kongres AP cz.2
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 30, 2014, 11:21 »
Poniżej przedstawiam tekst Kodeks Etyczny FAI wersja 1.0/październik 2003 który został przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Dokument został przekazany KRAP celem dalszego procedowania jego wprowadzenia do użytkowania w AP.

KODEKS ETYCZNY FAI
Zatwierdzony przez 96 Ogólną Konferencje FAI 2003 10 i 11 października 2003  Kraków, Polska
Wersja 1.0/październik 2003

Panie Andrzeju środowisko sportowe powinno Panu podziękować szczególnie za to fachowe tłumaczenie fundamentalnego dokumentu FAI.

Teraz pytanie do władz AP, czy ten przetłumaczony tekst kodeksu etyki zostanie przyjęty jako obowiązujący w AP. Czy AP dołączy do grona cywilizowanych krajów, czy też nadal będziemy dziczą.
Warto wiedzieć, że AP nie opracowuje sam regulaminów sportowych do współzawodnictwa w Polsce, ale wykorzystuje bezpośrednio kodeksy i przepisy FAI.
Przetłumaczony w BIP jest też statut FAI który AP obowiązuje, a w nim jest taki zapis:
"1.12.5. Każda osoba działająca w imieniu FAI w jakiejkolwiek roli winna przestrzegać Kodeksu Etyki FAI."
Tylko ZAP jakoś zapomniało o fundamentalnym dokumencie - kodeksie etyki, jak się go przeczyta można zrozumieć dlaczego, ponieważ ZAP musiałby go przestrzegać. A może ktoś pamięta jaką funkcję pełni Prezes we władzach FAI.

Najbardziej zdumiewającą okolicznością jest fakt, że obowiązujący w FAI Kodeks Etyki został uchwalony w POLSCE w KRAKOWIE! A kraj w którym został uchwalony i organizacja która była gościem tegoż uchwalenia nie tylko nie wprowadziła go u siebie w życie, ale nawet go nie przetłumaczyła. A okoliczność jest przecież taka, że jest się czym chwalić. Po prostu ręce opadają.

Proponuje aby Kongres uroczyście uchwałą przyjął do stosowania w AP uchwalony w Polsce przez FAI Kodeks Etyki.

Krzysztof Mazur

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 166
 • Liked: 9
Odp: I Nadzwyczajny Kongres AP cz.2
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 30, 2014, 15:40 »
Kodeks Etyki FAI jest już oficjalnym dokumentem AP:)
http://bip.aeroklub-polski.com.pl/main.php?muid=25&mid=689&akID=4088#ak4088
"Biuro AP bardzo dziękuje Panu Andrzejowi Rydzyńskiemu za jego wkład w przetłumaczenie Kodeksu etycznego FAI na język polski."

Plus dla ZAP +

Grzegorz Siwik

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 1
 • Liked: 1
Odp: I Nadzwyczajny Kongres AP cz.2
« Odpowiedź #37 dnia: Luty 09, 2014, 22:13 »
W związku z tym, że na tym forum od jakiegoś czasu Krzysztof Mazur zamieszcza kłamliwe informacje o mnie i organizacji którą reprezentuję chcę zamieścić chociaż jedno sprostowanie i ostrzec forumowiczów przed tym osobnikiem. Kłamstwa, pomówienia oraz zwykle brednie są norma dla tego Pana. Jest ignorowany na innych forach i szuka nowych czytelników. Aby nie być gołosłownym posłużę się niniejszym postem.Dlaczego do dzisiaj nie przetłumaczono i nie wprowadzono do użytkowania dokumentu FAI Code of Ethics

AP jako członek FAI zobowiązało się do przestrzegania kodeksu etycznego FAI.
Panie Andrzeju z tego chyba wynika, że Prezes prawdopodobnie dopuścił się poważnego naruszenia Kodeksu Etycznego FAI ponieważ tkwi z konflikcie interesów.
1. Jako Prezes Aeroklubu Częstochowskiego jest jednocześnie Prezesem AP.

Aby naruszyć kodeks etyczny FAI trzeba jednocześnie być "funkcyjnym" FAI oraz działać w imieniu FAI. Prezes AP z tego co mi wiadomo nie spełnia tych warunków. W tej sytuacji kodeks FAI go nie dotyczy. Twierdzenie o poważnym naruszeniu kodeksu jest w tym wypadku zwykłym oszczerstwem.


2. Jako Prezes AP jest jednocześnie sponsorem członka AP Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego.
W Sądzie Wiceprezes PSP jako świadek ze strony Pana Prezesa zeznał pod przysięgą, że Pan Prezes finansuje PSP przez firmę Wilga w celu refundacji zobowiązań do AP. Na dodatek dostałem informację, że Prezes PSP przyznał się zawodnikom, że została podpisana umowa między Prezesem a PSP finansująca składkę członkowską PSP do AP. Na kongresie wyborczym PSP ma prawo do 8 głosów!
Logi firmy Wilga jest na stronie PSP: http://psp.org.pl/
Teraz rozumiem dlaczego kodeks FAI nie ma odzwierciedlenia w tym regulaminie.
[/quote]

Z powyższego tekst prawdą jest tylko to, że zeznawałem pod przysięga.  Cała reszta to zwykłe brednie.
Pod przysięga zeznawałem, że firma Wilga dofinansowywała zakup licencji sportowych dla zawodników paralotniowych i to podtrzymuję. Firma dofinansowywała zakup licencji dla wszystkich zawodników, nie tylko należących do Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego. Jakie to były kwoty nie wiem, bo rozliczały to miedzy sobą firma Wilga oraz Aeroklub.  PSP z tego tytułu nie otrzymała ani grosza. PSP było stroną porozumienia i jednym z warunków dofinansowania licencji było świadczenie usług reklamowych przez PSP. Stąd logo firmy Wilga na stronie PSP. Na wszelki wypadek napiszę, że PSP z tego tytułu też nie otrzymało ani grosza.
Tak wygląda rzeczywistość opisywana przez Krzysztofa Mazura. Jeśli macie Państwo ochotę, to udostępniajcie mu swoje forum. Jakby co ostrzegałem.

P.S. Krzysztof Mazur nie jest członkiem PSP.  Jest paralotniarzem i z tego co wiem z szybowcami nie ma nic wspólnego.

Żółw

 • Członkowie SKN i SKJN
 • Zaawansowany użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 573
 • Liked: 241
 • Obojętność jest gorsza od nienawiści. Wyklucza wsz
Odp: I Nadzwyczajny Kongres AP cz.2
« Odpowiedź #38 dnia: Luty 09, 2014, 23:08 »
Pan Krzysztof Mazur jest zbanowany. Na zawsze.
Pozdrawiam
Żółw

A. Rydzyński

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 303
 • Liked: 73
Odp: I Nadzwyczajny Kongres AP cz.2
« Odpowiedź #39 dnia: Luty 10, 2014, 17:23 »
Mazur
AP jako członek FAI zobowiązało się do przestrzegania kodeksu etycznego FAI.
Panie Andrzeju z tego chyba wynika, że Prezes prawdopodobnie dopuścił się poważnego naruszenia Kodeksu Etycznego FAI ponieważ tkwi z konflikcie interesów.
1. Jako Prezes Aeroklubu Częstochowskiego jest jednocześnie Prezesem AP.

Siwik
Aby naruszyć kodeks etyczny FAI trzeba jednocześnie być "funkcyjnym" FAI oraz działać w imieniu FAI. Prezes AP z tego co mi wiadomo nie spełnia tych warunków. W tej sytuacji kodeks FAI go nie dotyczy. Twierdzenie o poważnym naruszeniu kodeksu jest w tym wypadku zwykłym oszczerstwem.

Prezes AP W. Skalik jest wiceprezesem FAI. Wystarczy zajrzeć na stronę FAI i przeczytać statut FAI /6.3.1./   Jest osobą funkcyjną.
W. Skalik  Prezes AP kieruje organizacją która jest upoważniona przez FAI  do kontrolowania, nadzorowania, zatwierdzania w imieniu FAI  wyczynów  sportowych. Czyli działa w imieniu FAI  Warto zapoznać się z 2.8 statutu FAI.

Kodeks Etyczny FAI
Niniejszy kodeks dotyczy wszystkich, którzy uczestniczą w FAI,  tj.  zawodników, sędziów, członków jury, delegatów Komisji, wybranych urzędników,  członków personelu czy sprawujących inne funkcje.

Przestań wciskać kit.
Jak nazwać wypowiedź Grzegorza Siwika wice prezesa Polskiego Stowarzyszenia  Paralotniowego?

 
2. Jako Prezes AP jest jednocześnie sponsorem członka AP Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego.
W Sądzie Wiceprezes PSP jako świadek ze strony Pana Prezesa zeznał pod przysięgą, że Pan Prezes finansuje PSP przez firmę Wilga w celu refundacji zobowiązań do AP. Na dodatek dostałem informację, że Prezes PSP przyznał się zawodnikom, że została podpisana umowa między Prezesem a PSP finansująca składkę członkowską PSP do AP. Na kongresie wyborczym PSP ma prawo do 8 głosów!
Logi firmy Wilga jest na stronie PSP: http://psp.org.pl/  Teraz rozumiem dlaczego kodeks FAI nie ma odzwierciedlenia w tym regulaminie.


Z powyższego tekst prawdą jest tylko to, że zeznawałem pod przysięga. 
Tak było. To prawda
Cała reszta to zwykłe brednie.
Sami oceńcie
Pod przysięga zeznawałem, że firma Wilga dofinansowywała zakup licencji sportowych dla zawodników paralotniowych i to podtrzymuję.
Jest napisane w protokóle  i  o tym pisze Mazur  wyżej.
Firma dofinansowywała zakup licencji dla wszystkich zawodników, nie tylko należących do Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego.
Tego już w sądzie nie mówiłeś i nie ma tego w protokóle.
Jakie to były kwoty nie wiem, bo rozliczały to miedzy sobą firma Wilga oraz Aeroklub.
To w AP są na to dokumenty.
PSP z tego tytułu nie otrzymała ani grosza.
Szkoda.  Ale uzyskało korzyści materialną.
PSP było stroną porozumienia i jednym z warunków dofinansowania licencji było świadczenie usług reklamowych przez PSP. Stąd logo firmy Wilga na stronie PSP.
O tym pisze Mazur powyżej.
Na wszelki wypadek napiszę, że PSP z tego tytułu też nie otrzymało ani grosza.
Tak piszesz to chyba prawda ale na stronie PSP jest tekst:
Pozyskaliśmy też zapewnienie o dofinansowaniu działalności sportowej organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe ze środków pozyskanych przez Aeroklub Polski od sponsorów."
Ale kilka groszy w przyszłości.
Tak wygląda rzeczywistość opisywana przez Krzysztofa Mazura.
To chyba nie brednie coś Ci się po myliło.
Jeśli macie Państwo ochotę, to udostępniajcie mu swoje forum. Jakby co ostrzegałem.
To dzięki Mazurowi dzisiaj PSP może być członkiem  zwyczajnym  związku Aeroklub Polski.
Gdyby nie Mazur to byli byście członkiem wspierającym stowarzyszenia Aeroklub Polski bez prawa głosu.
   
P.S. Krzysztof Mazur nie jest członkiem PSP.
Jest paralotniarzem i z tego co wiem z szybowcami nie ma nic wspólnego.
Ma w domu  model szybowca.

Brak Mazura i kit wciskają garściami.

Andrzej Siembida likes this
Andrzeju  Siembida  lubisz  wciskanie kitu?


Żółw

 • Członkowie SKN i SKJN
 • Zaawansowany użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 573
 • Liked: 241
 • Obojętność jest gorsza od nienawiści. Wyklucza wsz
Odp: I Nadzwyczajny Kongres AP cz.2
« Odpowiedź #40 dnia: Luty 10, 2014, 23:18 »
Pan Rydzyński - ban na 14 dni.
Członek Komisji Rewizyjnej ma pełne możliwości weryfikacji ewentualnych "zarzutów". Nie musi karmić trola.
Publikowanie postów z pomówieniami - patrz powyżej.

Będę usuwał wszelkie posty z wstawkami Pana Mazura. Ten tęczowy tekst zostawiam na dzień czy dwa.
« Ostatnia zmiana: Luty 10, 2014, 23:21 wysłana przez Żółw »
Pozdrawiam
Żółw