Forum.Szybowce.Com

Gość


Autor Wątek: I Nadzwyczajny Kongres AP cz.3  (Przeczytany 1016 razy)

A. Rydzyński

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 303
  • Liked: 73
I Nadzwyczajny Kongres AP cz.3
« dnia: Styczeń 18, 2014, 18:23 »
Kto jest autorem tego regulaminu?

REGULAMIN OBRAD  I Nadzwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego

Warszawa, dnia 1 lutego 2014 roku
§ 1.
1. Nadzwyczajny Kongres Aeroklubu Polskiego, zwany w dalszej części Kongresem, odbywa się w terminie i miejscu ustalonym przez Zarząd.
2. W Kongresie uczestniczą delegaci uprawnieni do udziału w myśl przepisów Statutu Aeroklubu Polskiego.
§ 2.
1. Delegaci obecni na Kongresie zgłaszają kandydatury na Przewodniczącego i Sekretarza Kongresu, pod warunkiem wyrażenia przez wskazaną osobę zgody na kandydowanie. Kandydatury delegaci zgłaszają publicznie z mównicy.
2. Głosowanie na Przewodniczącego i Sekretarza przeprowadza Prezes Aeroklubu Polskiego.
3. Przewodniczący zarządza wybór Komisji Kongresu, jednocześnie przedstawiając do nich kandydatury.
4. Delegaci mają prawo do zgłaszania Sekretarzowi własnych kandydatur do Komisji.
5. Wybory do Komisji odbywają się w sposób jawny, a za ich przeprowadzenie odpowiedzialni są pracownicy Biura Aeroklubu, pod nadzorem Przewodniczącego Obrad. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie mandatu przez delegata.
§ 3.
Do obowiązków Przewodniczącego Kongresu należy:
a) prowadzenie obrad zgodnie z zatwierdzonym porządkiem,
b) stwierdzenie prawomocności Kongresu i jego zdolności do podejmowania uchwał,
c) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem obrad i ich zgodnością z postanowieniami Statutu Związku i regulaminem obrad,
d) udzielanie głosu uczestnikom Kongresu,
e) poddawanie pod głosowanie projektów uchwał oraz zgłaszanych wniosków formalnych,
f) ogłaszanie przerwy w obradach.
§ 4.
Każdy delegat dysponuje głosami przyznanymi zgodnie z przepisami Statutu AP. Z prawa głosu delegat może korzystać jedynie osobiście.
§ 5.
1. Uczestnikom Kongresu przysługuje prawo zabierania głosu, po uprzednim zgłoszeniu do Przewodniczącego, chyba że Przewodniczący udzieli głosu delegatowi bez uprzedniego zgłoszenia.
2. Uczestnik/delegat może zabrać głos w sprawie omawianej przez Kongres nie więcej niż dwukrotnie chyba że Przewodniczący obrad zdecyduje inaczej.
3. Przewodniczący jest uprawniony do określenia maksymalnego czasu trwania jednego wystąpienia.
4. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
5. Przewodniczący obrad jest władny odebrać głos i przerwać wystąpienie, jeżeli przekracza ono ustalony czas, narusza powagę obrad albo dotyczy spraw nie będących aktualnie przedmiotem dyskusji Kongresu.
6. Mówcy zabierający głos po raz drugi w tej samej sprawie obowiązani są ograniczyć czas wystąpienia do 1 minuty, chyba że Przewodniczący obrad zdecyduje inaczej.
7. W sprawach dotyczących wniosków formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością zgłoszeń, przy czym za wnioski formalne uznaje sie wnioski dotyczące:
a) sposobu prowadzenia obrad,
b) niezgodności przebiegu obrad ze statutem Związku lub regulaminem obrad,
c) przerwy w dyskusji lub jej zakończenia,
d) ograniczenie czasu wystąpienia,
e) zarządzenia przerwy.
8. W dyskusji nad wnioskami formalnymi może zabrać głos tylko 2 mówców – jeden za wnioskiem i jeden przeciw chyba, że Przewodniczący obrad zadecyduje inaczej.
§ 6.
Kongres w głosowaniu jawnym dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzania głosowań - w składzie 3 osób.
§ 7.
1. Kongres obraduje nad projektami Regulaminów i Uchwał przedstawionymi przez Zarząd.
2. Projekty przedstawia i omawia Prezes Aeroklubu Polskiego lub osoba przez niego upoważniona.
3. Prawo zadawania pytań i żądania przedstawienia wyjaśnień w sprawie proponowanych przez Zarząd projektów, a także zgłaszania poprawek przysługuje delegatom, członkom honorowym Związku oraz zaproszonym gościom.
4. Przewodniczący może zarządzić dyskusję nad zgłoszonymi uwagami lub poprawkami do projektów.
5. Zarządowi przysługuje prawo zgłoszenia autopoprawek do projektów, będących wynikiem dyskusji nad zgłoszonymi uwagami i poprawkami.
6. Przewodniczący w pierwszej kolejności zarządza głosowanie nad projektami przedstawionymi przez Zarząd, z ewentualnymi autopoprawkami Zarządu, dokonanymi w trybie wskazanym w ust. 5.
7. W przypadku, gdy uchwały w wersji proponowanej przez Zarząd nie zostaną podjęte, Przewodniczący poddaje pod głosowanie propozycje poprawek złożone pisemnie, w odrębnych głosowaniach.
8. Uchwały Kongresu zapadają większością głosów określoną w przepisach statutu Związku.
§ 8.
1. Przebieg obrad Kongresu jest protokołowany. Protokół podpisuje Przewodniczący Obrad i Sekretarz.
2. Zamknięcia obrad Kongresu dokonuje Przewodniczący po wyczerpaniu porządku obrad.
§ 9.
W sprawach dotyczących sposobu obrad nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Statutu Aeroklubu Polskiego. Ewentualne wątpliwości rozstrzygane są ostatecznie przez Przewodniczącego obrad.
§ 10.
Niniejszy regulamin podlega uchwaleniu przez Kongres i z chwilą przyjęcia obowiązuje wszystkich uczestników.
§ 11.
Prawo interpretacji postanowień regulaminu przysługuje wyłącznie Kongresowi.