Forum.Szybowce.Com

Gość


Autor Wątek: Nadzwyczajny Kongres AP  (Przeczytany 9545 razy)

Krzysztof Mazur

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 166
 • Liked: 9
Odp: Nadzwyczajny Kongres AP
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 29, 2013, 19:41 »
Obawiam się, że materiały dostaną jednyie członkowie AP czyli na dziś chyba tylko AR Częstochowski i Jeleniogórski, Piotrkowski i jakieś spółki z o.o.


Sprawdziłem dokładnie Jeleniogórski i chyba jednak nie ma zatwierdzonego w KRS przekształcenia w stowarzyszenie.

Zresztą sami mnie sprawdźcie:

https://ems.ms.gov.pl/krs/danepodmiotu

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 14.04.2003
Ostatni wpis Numer wpisu 10
Sygnatura akt WR.IX NS-REJ.KRS/17199/13/113
Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
                    GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Data dokonania wpisu
26.09.2013

Dalej ma wpisane cele ze statutu AP:
np:
"4. REPREZENTOWANIE INTERESÓW AEROKLUBÓW REGIONALNYCH ORAZ POSZCZEGÓLNYCH
CZŁONKÓW WOBEC WŁADZ INSTYTUCJI KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH,
5. REPREZENTOWANIE POLSKICH SPORTÓW LOTNICZYCH NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ ORAZ
ORGANIZOWANIE UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYM WSPÓŁZAWODNICTWIE W SPORTACH
LOTNICZYCH, W TYM PRZYGOTOWANIE KADRY NARODOWEJ,"

Z tego wynika, że zarząd tego Aeroklubu nie miał podstawy prawnej w KRS kogokolwiek wyrzucać za członkostwo ponieważ Aeroklub Jeleniogórski nadal jako terenowa jednostka organizacyjna AP nie posiada ani jednego członka, zyska członków z byłych członków fizycznych AP z chwilą rejestracji w KRS.

Aeroklub Piotrkowski to samo

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 26.11.2003
Ostatni wpis Numer wpisu 14
Sygnatura akt LD.XX NS-REJ.KRS/22252/13/775
Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU
                       SĄDOWEGO
Data dokonania wpisu
13.12.2013

Dalej ma wpisane cele ze statutu AP:
np:
"4. REPREZENTOWANIE INTERESÓW AEROKLUBÓW REGIONALNYCH ORAZ POSZCZEGÓLNYCH
CZŁONKÓW WOBEC WŁADZ INSTYTUCJI KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH,
5. REPREZENTOWANIE POLSKICH SPORTÓW LOTNICZYCH NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ ORAZ
ORGANIZOWANIE UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYM WSPÓŁZAWODNICTWIE W SPORTACH
LOTNICZYCH, W TYM PRZYGOTOWANIE KADRY NARODOWEJ,"

Czyli jak na razie tylko Aeroklub Częstochowski ma prawidłowy wpis w KRS i posługuje się własnym, a nie Aeroklubu Polskiego statutem.

Krzysztof Mazur

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 166
 • Liked: 9
Odp: Nadzwyczajny Kongres AP
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 29, 2013, 19:52 »
Z powyższego wynikałoby ze i CSS i GSS mogą wysyłać delegatów. Czy dobrze rozumiem?
[/quote]

Uchwała walnego AP o członkostwie w związku, o ile pamiętam, tyczyła się tylko aeroklubów regionalnych, jednak jeśli by władze CSS i GSS złożyły deklaracje członkowskie w związku, to zapewne zgodnie z ustawą mając osobowości prawne mogły by uzyskać członkostwo zwyczajne i prawo jednego głosu na Kongresie.

Ps.
Ja mam inne zdanie niż MSiT co do posiadania terenowych jednostek organizacyjnych z osobowością prawną przez polskie związki sportowe, bo uważam że musi być literalny zapis szczególny o nadaniu osobowości prawnej w ustawie o sporcie. Jednak MSiT uważa, że w sprawach nieuregulowanych tą ustawą w kwestii PZS są zapisy ustawy prawo o stowarzyszeniach. To Minister Sportu ma moc podejmować decyzje w tej kwestii, a ja akurat o to nie mam zamiaru kruszyć kopi, bo niczemu by to nie służyło.

Art. 7.
1. W celu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w danym sporcie może być utworzony polski związek sportowy.
2. Utworzenie polskiego związku sportowego przez związek sportowy wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do polskiego związku sportowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

Tadek

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 124
 • Liked: 1
Nadzwyczajny Kongres założycielski związku osób prawnych AP
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 30, 2013, 09:11 »
Stowarzyszenie Aeroklub Polski, nie mylić ze związkiem sportowym o tej samej nazwie, nadal istnieje, bowiem istnieją członkowie tego stowarzyszenia, nie podjęto uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i również Sąd nie rozwiązał stowarzyszenia i nie  zarządził on jego likwidacji, wyznaczając likwidatora.
  Fakt, iż niezupełnie trzeźwi (zapewne) delegaci stowarzyszenia AP na Walnym stowarzyszenia AP podjęli bezprawną uchwałę o powołaniu związku sportowego- związku nieistniejących wówczas jeszcze osób prawnych, nie wywołał żadnych skutków prawnych w zakresie moich konstytucyjnych praw do stowarzyszania się w stowarzyszeniu AP.

   Oczywiście majątek stowarzyszenia AP pozostał majątkiem stowarzyszenia AP, a uzurpatorzy, którzy wyciągają ręce po ten majątek, wytłumaczą się przed Prokuratorem. Kuriozalna jest zapowiedź, że jacyś delegaci nieokreślonych bliżej spółek z o. o. mają na Kongresie związku sportowego AP zadecydować o zawłaszczeniu majątku mojego stowarzyszenia AP przez kolejne, inne podmioty - przez jakieś kolejne spółki z o.o.

  O ile wiem, nikt nie zwolnił z funkcji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Aeroklub Polski kolegi Włodzimierza Skalika, a on sam też nie zgłosił rezygnacji z tej funkcji. To samo dotyczy pozostałych członków centralnych władz stowarzyszenia AP - ZAP, KRAP i SKAP.
   Chciałbym wiedzieć, czy koledzy porzucili swe funkcje w moim stowarzyszeniu AP, bo jeśli tak, to istnieje pilna konieczność wyboru nowych władz w stowarzyszeniu AP, dla zabezpieczenia ogromnego majątku mojego stowarzyszenie przed zawłaszczeniem go przez uzurpatorów ze związku sportowego AP.
    Czy któryś z kolegów z ZAP, KRAP lub SKAP ma na tyle przyzwoitości i odwagi cywilnej, by jednoznacznie zadeklarować, czy nadal pełni on swą społeczną funkcję w stowarzyszeniu Aeroklub Polski.

Ja deklaruję, że nadal jestem członkiem stowarzyszenia Aeroklub Polski. Jeśli jeszcze chociaż14osób zgłosi taką samą deklarację, to nasze stowarzyszenie AP nadal będzie istnieć, nadal będzie działać i nadal zachowa władzę zwierzchnią nad majątkiem stowarzyszenia AP.
   Wyjaśniam, iż usamodzielnienie się Aeroklubów Regionalnych poprzez przyjęcie odrębnych statutów w istocie oznacza likwidację oddziałów regionalnych stowarzyszenia AP, co zgodnie ze statutem stowarzyszenia AP skutkuje przejęciem majątku likwidowanego oddziału przez centralę.

Zwracam uwagę, że jakiś trzeźwiejący (nareszcie) prawnik podpowiedział uzurpatorom, że nie należy zwoływać Walnego Zgromadzenia związku sportowego AP, bo taki twór jeszcze nie mógł powstać - dlatego zwołano Kongres założycielski polskiego związku sportów lotniczych.  Ustawa o sporcie jednoznacznie wskazuje na jedyną legalną ścieżkę utworzenia polskiego związku sportów lotniczych :
- tworzone są kluby sportowe (osoby prawne),
- kluby sportowe tworzą związek osób prawnych,
- związek osób prawnych może przekształcić się (za zgodą Ministra) w polski związek sportowy.

  Gdy prawnicy opłacani przez AP wytrzeźwieją, to być może zauważą, że ustawa o sporcie, ani ustawa o stowarzyszeniach,  nie przewidują możliwości przekształcania kozy w konia, ani możliwości przekształcenia stowarzyszenia osób fizycznych w związek osób prawnych.

Ustawa o sporcie
Art. 6.
1. Kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe.
2. Związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.

Rozdział 3
Polski związek sportowy
Art. 7.
1. W celu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w danym sporcie może być utworzony polski związek sportowy.
2. Utworzenie polskiego związku sportowego przez związek sportowy wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.


  Zwracam też uwagę, że niezupełnie (zapewnie) trzeźwi Posłowie naszego Sejmu przyjęli ustawę o sporcie, która stanowi, że kluby sportowe muszą być osobami prawnymi, a te osoby prawne mogą utworzyć związek sportowy również w formie stowarzyszenia, gdy z definicji ustawowej art. 3. 1. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim.  Posłowie uznali wiec, że osoby prawne mogą być obywatelami Polski, co jest doś odważnym rozwiązaniem.


Tadek

Ustawa o stowarzyszeniach
Rozdział 5
Likwidacja stowarzyszeń
Art. 36.
1. W razie rozwiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami
stowarzyszenia są członkowie jego zarządu, jeżeli statut lub, w razie braku
odpowiednich postanowień statutu, uchwała ostatniego walnego zebrania
członków (zebrania delegatów) tego stowarzyszenia nie stanowi inaczej.
2. W razie rozwiązania stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając
likwidatora.

A. Rydzyński

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 303
 • Liked: 73
Odp: Nadzwyczajny Kongres AP
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 30, 2013, 10:06 »
Kto jest członkiem Polskiego Związku Sportowego Aeroklub Polski?

Członkiem jest odpowiednia osoba prawna która została przyjęta w poczet członków przez Zarząd Związku na podstawie pisemnej deklaracji./ określa  to statut dostępny w BIP AP/

Zarząd Związku prowadzi ewidencje członków. / określa to statut dostępny w BIP AP/

Dotychczas ujawniono następujących członków:

Zarząd Aeroklubu Polskiego uchwałą nr 588/39/XVIII/2013,  / uchwała jest tajna dla osób zaufanych nawet KRAP jej nie ma /
działając na podstawie § 39 statutu Aeroklubu Polskiego  / statut jest dostępny na BIP AP/
oraz w wykonaniu uchwały nr 2 XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego z dnia 29 czerwca 2013 r. / uchwała jest tajna dla osób zaufanych nawet KRAP jej nie ma/
przedstawia wykaz Członków Zwyczajnych Aeroklubu Polskiego
w rozumieniu przepisów art. 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie / przepis dostępny w Dz.U. z 2010 r. nr.127 poz. 857./
oraz § 11 ust. 1 Statutu Aeroklubu Polskiego. /statut jest dostępny na BIP AP/

 1.    Aeroklub Bałtycki Ziemi Kołobrzeskiej
 2.    Aeroklub Bielsko-Bialski
 3.    Aeroklub Bieszczadzki
 4.    Aeroklub Bydgoski
 5.    Aeroklub Częstochowski
 6.    Aeroklub Dolnośląski
 7.    Aeroklub Elbląski
 8.    Aeroklub Gdański
 9.    Aeroklub Gliwicki
 10.    Aeroklub Grudziądzki
 11.    Aeroklub Jeleniogórski
 12.    Aeroklub Kielecki
 13.    Aeroklub Koszaliński
 14.    Aeroklub Koniński
 15.    Aeroklub Krainy Jezior
 16.    Aeroklub Krakowski
 17.    Aeroklub Kujawski
 18.    Aeroklub Lubelski
 19.    Aeroklub Leszczyński
 20.    Aeroklub Łódzki
 21.    Aeroklub Nowy Targ
 22.    Aeroklub Mielecki
 23.    Aeroklub Opolski
 24.    Aeroklub "ORLĄT" w Dęblinie
 25.    Aeroklub Ostrowski
 26.    Aeroklub PLL "LOT"
 27.    Aeroklub Pińczowski
 28.    Aeroklub Podhalański
 29    Aeroklub Podkarpacki - Szkoła Lotnicza
 30.    Aeroklub Pomorski
 31.    Aeroklub Poznański
 32.    Aeroklub Radomski
 33.    Aeroklub ROW w Rybniku
 34.    Aeroklub Rzeszowski
 35.    Aeroklub Siedlecki
 36.    Aeroklub Słupski
 37.    Aeroklub Stalowowolski
 38.    Aeroklub Suwalski
 39.    Aeroklub Szczeciński
 40.    Aeroklub Śląski
 41.    Aeroklub Świdnik
 42.    Aeroklub Warmińsko-Mazurski
 43.    Aeroklub Warszawski
 44.    Aeroklub Włocławski
 45.    Aeroklub Wrocławski
 46.    Aeroklub Zagłębia Miedziowego
 47.    Aeroklub Ziemi Lubuskiej
 48.    Aeroklub Ziemi Mazowieckiej
 49.    Aeroklub Ziemi Pilskiej
 50.    Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej
 51.    Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej
 52.    Aeroklub Ziemi Zamojskiej
 53.    Aeroklub Północnego Mazowsza
 54.    Aeroklub Modliński
 55.    Aeroklub Politechniki Rzeszowskiej
 56.    Aeroklub Ziemi Chełmskiej
 57.    Aeroklub Nadwiślański
 58.    Aeroklub Białostocki
 59.    Aeroklub Mazury
 60.    Aeroklub Gorzowski
 61.    Aeroklub Ziemi Jarosławskiej
 62.    Aeroklub Jarocin

Czy wyżej wymienieni osoby prawne wiedzą że są członkami  Polskiego Związku Sportowego Aeroklub Polski?

Zarząd Aeroklubu Polskiego na podstawie § 32 ust. 2 pkt 5 Statutu,
uchwałą w dniu 10 grudnia 2013 roku, / brak numeru rejestru uchwały/
przyjął nowych członków Aeroklubu Polskiego:

1. Aero Tunel sp. z o.o. i sp. komandytowo – akcyjna,
2. Stowarzyszenie Grupa Falco 2,
3. Wojskowy Klub Spadochronowy „SKRZYDŁO”,
4. Leszczyńskie Stowarzyszenie Spadochroniarzy Feniks,
5. Klub Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego Łaskiego Domu Kultury w ŁaskuKrzysztof Mazur

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 166
 • Liked: 9
Odp: Nadzwyczajny Kongres założycielski związku osób prawnych AP
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 30, 2013, 14:11 »
Gdy prawnicy opłacani przez AP wytrzeźwieją, to być może zauważą, że ustawa o sporcie, ani ustawa o stowarzyszeniach,  nie przewidują możliwości przekształcania kozy w konia, ani możliwości przekształcenia stowarzyszenia osób fizycznych w związek osób prawnych.

likwidatora.[/i]
[/quote]

Przytoczone przepisy przez Pana tyczą się kwestii powoływania nowego polskiego związku sportowego od podstaw, nie tyczą się AP.

Wbrew mitom które rozpowszechniał zwłaszcza były prawni zatrudniony w AP, a które co niektórzy dalej opowiadają, to ustawa o sporcie w sposób wyraźny i oczywisty dała przepis jak w praktyce przekształcić stowarzyszenie osób fizycznych o statusie polskiego związku sportowego w związek osób prawych-Polski Związek Sportowy.

A to zapis który Pan "zapomniał" podać.

"Art. 82.
1. Polskie związki sportowe oraz podmioty o statusie polskiego związku sportowego stają się polskimi związkami sportowymi w rozumieniu niniejszej ustawy.
2. Polskie związki sportowe, o których mowa w ust. 1, a także osoby prawne będące ich członkami dostosują swoją działalność, w szczególności obowiązujące w nich statuty oraz regulaminy, do wymagań niniejszej ustawy w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy."

W tym powyższym zapisie AP wraz z PZW i LOK jest określone jako  podmiot o statusie polskiego związku sportowego.
ZAPIS WYRAŹNIE PRZEDSTAWIA SPOSÓB W JAKI MA SIĘ DOSTOSOWAĆ AP- CZYLI MA ZMIENIĆ STATUT i to wystarczy! Od proste. Ustawa w żaden sposób nie wymaga przy tym zmiany władz AP. Jest zachowaną ciągłość władz i nurem KRS podmiotu.

A podstawa prawna do tego, że ustawa może zamienić kozła w osła:
Konstytucja RP

"Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw."

A uzasadnienie, a to, że poprawka do ustawy o sporcie kwalifikowanym, że AP PZW i LOK w drodze wyjątku jako stowarzyszenia osób fizycznych mają status PZS była niekonstytucyjna bo łamała zasadę równości wobec prawa wymagając od innych poza tymi trzema bycia związkiem osób prawnych. Przenieść poprawki o statusie z ustawy prawo o stowarzyszeniach do nowej ustawy o sporcie się nie dało, bo groziło to w całości uwaleniem ustawy jako w sposób rażący niekonstytucyjnej. Planowano po cichu wprowadzić ten zapis znowu poprawką, ale zrobił się raban na całego i zaproponowano wprowadzenie zapisu o przekształceniu byłych stowarzyszeń osób fizycznych o statusie polskiego związku sportowego w stowarzyszenia decyzją Ministra stwierdzającą niezgodność z prawem. Istnienie AP jako PZS w formie stowarzyszenia osób fizycznych naruszało konstytucyjne prawa lotniczych klubów  sportowych do członkostwa zwyczajnego w polskim związku sportowym i licencji FAI. Tu AP samo jest sobie winne ponieważ prawo nie nakazywało wydawania licencji FAI tylko członkom AP. Jakby w 2011 roku nowy ZAP nie podjął uchwały o FAIkach tylko dla członków AP to by rabanu nie było i niekonstytucyjna poprawka po cichu zapewne by przeszła.

Problem prawny budził termin dostosowania się AP którego AP nie dotrzymało. W ten sposób AP samo z siebie utraciło prawo do przekształcenia. Jednak tu AP otrzymało specyficzną "pomoc" ze strony Ministra. Minister miał prawo po 16 października 2010 r. wnieść sprawę do sądu o likwidacje AP, ale wybrał inny wariant z ustawy. Minister postanowił w trybie decyzji dyscyplinarnej administracyjnej doprowadzić AP do przestrzegania i nakazał AP zmianę konkretnego zapisu w statucie wskazując jednocześnie na jakie brzmienie. Minister wystąpił po mojej skardze do sądu KRS o zmianę formy prawnej na Polski Związek Sportowy, zrobił to wobec AP i PZW. Wobec LOK się nie udało ponieważ LOK nie wpisało w KRS organu nadzoru Ministra i zachowało starostę. Tym sposobem AP zyskało czas wychodzący poza ustawę o sporcie korzystając z KPA i uprawnień Ministra. Czy taki "fortel" był faktycznie zgodny z prawem, ja o to nie będę kruszyć kopi.

Pan popełnia zasadniczy błąd nie rozróżniając formy prawnej stowarzyszenia osób fizycznych od formy prawnej monopolu stowarzyszenia osób fizycznych o statusie polskiego związku sportowego. Może podam inny przykład działań ustawy. W 1989 roku ustawa prawo o stowarzyszeniach przekształciła formę prawną stowarzyszenia osób fizycznych o statusie stowarzyszenia wyższej użyteczności w formę prawną stowarzyszenia.

Jeśli już przyznać Panu racje, że zostało naruszona wolność zrzeszania się wobec członków AP, to nastąpiło nie w ustawie o sporcie, ale w poprzednich ustawach sportowych, ponieważ AP formalnie nie wnioskowało o nadanie statusu polskiego związku sportowego dla stowarzyszeniu osób fizycznych. Tylko pytanie dlaczego Pan wtedy przed laty nie robił rabanu, że jest łamana Konstytucja RP, a cieszył się z milionów otrzymywanych od Ministra. Dlatego uważam że Pański punk widzenia to "morlność Kaliego". Tym bardziej, że to AP wystąpiło z wnioskiem do KRS parę lat temu o wpisanie nadzoru Ministra, co oznaczało zgodę samego AP na otrzymanie ustawą statusu PZS, bramie kasy  od Ministra też potwierdza, że AP godziło się na taki status "przymusem" nadany AP nowelizacjami do ustaw, o kulturze fizycznej, o sporcie kwalifikowany.
"Jeśli ktoś Kalemu zabrać krowy (...) to jest zły uczynek (...). Dobry, to jak Kali zabrać komu krowy."

Jeszcze raz powtórzę, pod tym względem ustawa o sporcie nie zdążyła być skalana poprawą o statusie PZS, dlatego w piśmie Rzecznik Praw Obywatelski jak i Sąd Administracyjny postanowieniem uznali ją za zgodną z Konstytucją. RPO monitorował AP i otrzymałem pismo od RPO w który to z racji tego, że Prezes Włodzimierz Skalik przedstawił Rzecznikowi Statut AP i umieścił go w BIP to Wydział Prawa Konstytucyjnego RPO zakończył postępowanie wobec AP.

Ps.
A prawnicy, skoro dostają kasę to "interpretują" przepisy pod klienta, nie muszą przy tym pić, taki zawód. Inna sytuacja, jak taki prawnik jest jednocześnie osobą ze środowiska lotniczego, to faktycznie trzeba zalać robaka. O takich "prawnikach" środowisko lotnicze nie zapomni.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 30, 2013, 14:16 wysłana przez Krzysztof Mazur »

Krzysztof Mazur

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 166
 • Liked: 9
Odp: Nadzwyczajny Kongres założycielski związku osób prawnych AP
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 30, 2013, 19:00 »
Przenieść poprawki o statusie z ustawy prawo o stowarzyszeniach do nowej ustawy o sporcie się nie dało, bo groziło to w całości uwaleniem ustawy jako w sposób rażący niekonstytucyjnej.
[/quote]

Przenieść poprawki o statusie z oczywiście z ustawy o sporcie kwalifikowanym do nowej ustawy o sporcie się nie dało, bo groziło to w całości uwaleniem ustawy jako w sposób rażący niekonstytucyjnej.


Konkretnie chodzi o art. 26 ustawy o sporcie kwalifikowanym.

Art. 26. 1. Status polskiego związku sportowego posiada ogólnokrajowe stowarzyszenie działające w zakresie wędkarstwa sportowego, ogólnokrajowe stowarzyszenie działające w zakresie sportów lotniczych oraz ogólnokrajowe stowarzyszenie działające w zakresie modelarstwa kołowego i pływającego.


A to podejście do tematu za czasów PiS w interpelacji tow. Tadzia Tomaszewskiego
http://www.gover.pl/k5/poslowie/szczegolyInterpelacji/posel/tomaszewski-tadeusz/interpelacja/interpelacja-w-sprawie-ewentualnego-uznania-ligi-obrony-kraju-za-organizacje-upowazniona-do-realizacji-zadan-polskiego-zwiazku-s

A to podejście za czasów PO interpelacja tow. Tadzia Tomaszewskiego.
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacja.xsp?documentId=EEB76F7B131A31DCC1257B82004E8D55   


Na szczęście ta postkomunistyczna szopka ze statusem już AP nie dotyczy, czego wyrazem jest ostatnie pismo AP do MSiT żądające nie łączenia już AP ze sprawą PZW i LOK.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 30, 2013, 19:12 wysłana przez Krzysztof Mazur »

slawek.piela

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 287
 • Liked: 78
Odp: Nadzwyczajny Kongres AP
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 31, 2013, 05:23 »
Pytanie do ZAP:

Czy wszystkie ARy złożyły deklaracje członkowskie i na ich podstawie zostały członkami AP?
Nie chcemy niespodzianek na Kongresie...

S

Tadek

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 124
 • Liked: 1
Odp: Nadzwyczajny Kongres AP
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 02, 2014, 18:09 »
Opinia jednego z członków Zarządu Aeroklubu Polskiego Pana Michała Lewczuka na temat wyrzucania zasłużonych członków z Aeroklubu Jeleniogórskiego:
"Moim zdaniem posiadanie przez Aeroklub Regionalny licencji klubu sportowego nie oznacza automatycznie, że wszyscy członkowie Aeroklubu Regionalnego są członkami tego "klubu sportowego" - na licencjonowany klub sportowy składają się wyłącznie licencjonowani zawodnicy. Członkowie klubu sportowego AR to więc węższy zbiór niż członkowie AR. Bycie członkiem klubu sportowego wynika z deklaracji jaki klub sportowy się reprezentuje zamieszczonej na wniosku o wydanie licencji zawodnika.


Nie wiem, czy to jest opinia Michała Lewczuka, członka Zarządu stowarzyszenia Aeroklub Polski, wybranego na tę funkcję przez delegatów wysłanych na Walne Zgromadzenie stowarzyszenia AP przez członków tego stowarzyszenia, który zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach,
czy też opinia  innego Michała Lewczuka,
samozwańczego członka samozwańczego Zarządu związku sportowego Aeroklub Polski,który może być na tę funkcję powołany dopiero w lutym 2014.r., na kongresie założycielskim związku sportowego AP, przez przedstawicieli osób prawnych - klubów sportowych, zrzeszających licencjonowanych sportowców.

Nadzieję budzi fakt, że wyrażający swą opinię Michał Lewczuk zaczął dostrzegać dwa odrębne zbiory podmiotów:
-  zbiór osób fizycznych - pasjonatów lotnictwa amatorskiego, zrzeszonych w stowarzyszeniu  AP, mającym odziały regionalne zwane AR
oraz
-  zbiór osób fizycznych-licencjonowanych sportowców,  zrzeszonych w klubach sportowych (będących osobami prawnymi), Które to kluby sportowe w lutym 2014.r. być może powołają do życia związek osób prawnych  AP, i wybiorą Zarząd tego związku sportowego.

   Oczywistym jest, iż te dwa "zbiory osób" tworzą odrębne podmioty, działające na podstawie odrębnych regulacji prawnych.  Jest więc nadzieja, iż Michał Lewczuk (lubo oni dwaj)  dostrzeże oczywisty fakt, iż stowarzyszenie Aeroklub Polski nie zostało zlikwidowane w żadnym z wyraźnie wskazanych w ustawie trybów, a majątkiem tego stowarzyszenia ( w tym kamienicami we Wrocławiu) nie może legalnie dysponować jakieś zbiegowisko osób prawnych nazywane "kongresem".

pozdrawiam uzurpatorów
Tadek

galeks

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 40
 • Liked: 27
Odp: Nadzwyczajny Kongres AP
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 13, 2014, 15:18 »
Zebranie Zarządu 17.01.2014
Uprzejmie informuję, że w dniu 17.01.2014 (piątek) o godz. 17.00 na lotnisku w Szymanowie odbędzie się zebranie Zarządu.

Na zebraniu poruszymy tematy:
- zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania
- podsumowanie roku 2013
- plany na rok 2014
- wybór delegatów na I Nadzwyczajny Kongres AP, który odbędzie się dnia 1 lutego 2014 roku (sobota) o godz. 10.00
- sprawy członkowskie
- sprawy bieżące (sprzęt przed sezonem, przygotowania do sezony, BL itp.)


Z powyższej informacji dowiaduję się, że Zarząd A.Wr. posiada obecnie uprawnienia do wyboru
delegatów na Kongres AP .
Wcześniej jako członek A.Wr. nie byłem informowany o żadnych działaniach/decyzjach/zebraniach/uchwałach
itp. (po prostu kompletna cisza ) po tym co się stało ze Statutem AP i co to zmieniło w naszym AR. Ponoć obecnie
Zarządy AR nie muszą już zwoływać Walnych Zgromadzeń w sprawach opisanych w "starym" Statucie AP.
Zagubiony wśród zawiłych lecz ponoć błyskotliwych działań na szczeblu centralnym, serdecznie
proszę wtajemniczonych o łopatologiczne wyjaśnienie tych "nowości".

slawek.piela

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 287
 • Liked: 78
Odp: Nadzwyczajny Kongres AP
« Odpowiedź #24 dnia: Styczeń 13, 2014, 17:01 »
Opinia jednego z członków Zarządu Aeroklubu Polskiego Pana Michała Lewczuka na temat wyrzucania zasłużonych członków z Aeroklubu Jeleniogórskiego:
"Moim zdaniem posiadanie przez Aeroklub Regionalny licencji klubu sportowego nie oznacza automatycznie, że wszyscy członkowie Aeroklubu Regionalnego są członkami tego "klubu sportowego" - na licencjonowany klub sportowy składają się wyłącznie licencjonowani zawodnicy. Członkowie klubu sportowego AR to więc węższy zbiór niż członkowie AR. Bycie członkiem klubu sportowego wynika z deklaracji jaki klub sportowy się reprezentuje zamieszczonej na wniosku o wydanie licencji zawodnika.


Nie wiem, czy to jest opinia Michała Lewczuka, członka Zarządu stowarzyszenia Aeroklub Polski, wybranego na tę funkcję przez delegatów wysłanych na Walne Zgromadzenie stowarzyszenia AP przez członków tego stowarzyszenia, który zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach,
czy też opinia  innego Michała Lewczuka,
samozwańczego członka samozwańczego Zarządu związku sportowego Aeroklub Polski,który może być na tę funkcję powołany dopiero w lutym 2014.r., na kongresie założycielskim związku sportowego AP, przez przedstawicieli osób prawnych - klubów sportowych, zrzeszających licencjonowanych sportowców.

Nadzieję budzi fakt, że wyrażający swą opinię Michał Lewczuk zaczął dostrzegać dwa odrębne zbiory podmiotów:
-  zbiór osób fizycznych - pasjonatów lotnictwa amatorskiego, zrzeszonych w stowarzyszeniu  AP, mającym odziały regionalne zwane AR
oraz
-  zbiór osób fizycznych-licencjonowanych sportowców,  zrzeszonych w klubach sportowych (będących osobami prawnymi), Które to kluby sportowe w lutym 2014.r. być może powołają do życia związek osób prawnych  AP, i wybiorą Zarząd tego związku sportowego.

   Oczywistym jest, iż te dwa "zbiory osób" tworzą odrębne podmioty, działające na podstawie odrębnych regulacji prawnych.  Jest więc nadzieja, iż Michał Lewczuk (lubo oni dwaj)  dostrzeże oczywisty fakt, iż stowarzyszenie Aeroklub Polski nie zostało zlikwidowane w żadnym z wyraźnie wskazanych w ustawie trybów, a majątkiem tego stowarzyszenia ( w tym kamienicami we Wrocławiu) nie może legalnie dysponować jakieś zbiegowisko osób prawnych nazywane "kongresem".

pozdrawiam uzurpatorów
Tadek


A czy przekształcenie nie implikuje wprost ustania Stowarzyszenia?

Wciąż czekam na odpowiedz Michała i projekty regulaminów ...

S

ML

 • Administrator
 • Aktywny użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 105
 • Liked: 13
  • Szybowce.Com
Odp: Nadzwyczajny Kongres AP
« Odpowiedź #25 dnia: Styczeń 14, 2014, 09:17 »
Zebranie Zarządu 17.01.2014
Uprzejmie informuję, że w dniu 17.01.2014 (piątek) o godz. 17.00 na lotnisku w Szymanowie odbędzie się zebranie Zarządu.

Na zebraniu poruszymy tematy:
- zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania
- podsumowanie roku 2013
- plany na rok 2014
- wybór delegatów na I Nadzwyczajny Kongres AP, który odbędzie się dnia 1 lutego 2014 roku (sobota) o godz. 10.00
- sprawy członkowskie
- sprawy bieżące (sprzęt przed sezonem, przygotowania do sezony, BL itp.)


Z powyższej informacji dowiaduję się, że Zarząd A.Wr. posiada obecnie uprawnienia do wyboru
delegatów na Kongres AP .
Wcześniej jako członek A.Wr. nie byłem informowany o żadnych działaniach/decyzjach/zebraniach/uchwałach
itp. (po prostu kompletna cisza ) po tym co się stało ze Statutem AP i co to zmieniło w naszym AR. Ponoć obecnie
Zarządy AR nie muszą już zwoływać Walnych Zgromadzeń w sprawach opisanych w "starym" Statucie AP.
Zagubiony wśród zawiłych lecz ponoć błyskotliwych działań na szczeblu centralnym, serdecznie
proszę wtajemniczonych o łopatologiczne wyjaśnienie tych "nowości".

Ze statutu wzorcowego Aeroklubu Regionalnego, został wykreślony następujący punkt z kompetencji walnego zgromadzenia aeroklubu regionalnego"4)   ustalenie zasad oraz wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów na kadencję nie dłuższą niż 2 lata".

Wykreślenie prawdopodobnie wynika z tego, że kiedyś Walne AP były de facto zebraniami delegatów członków AP, którzy wspólnie decydowali o losowach swojego wielkiego stowarzyszenia - AP. Obecnie AP jest związkiem stowarzyszeń, kompetencje Kongresu są znacząco ograniczone (nie może np. decydować o sprawach członków A.Regionalnych bo członkiem AP są samodzielne organizacje, które mają własnych członków), a z drugiej strony zmienia się sposób działalności i organizacji Kongresu (tylko 1 przedstawiciel każdej organizacji-członka AP, który ma określoną liczbę głosów; Kongres może być zwoływany częściej i w mniejszym gronie, żeby decydować o ważnych operacyjnie dla AP sprawach, etc.).

Dlatego zacytowany projekt posiedzenia Zarządu AWr przynajmniej od strony formalnej wydaje mi się, że jest OK.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 14, 2014, 09:20 wysłana przez ML »

galeks

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 40
 • Liked: 27
Odp: Nadzwyczajny Kongres AP
« Odpowiedź #26 dnia: Styczeń 14, 2014, 13:07 »
Przyjmując wyjaśnienie kolegi ML domniemam że :

1. W A.Wr. obowiązuje  "statut wzorcowy Aeroklubu Regionalnego" , który został przyjęty
   i zarejestrowany w Sądzie Rejestrowym, z pominięciem uczestnictwa w procesie decyzyjnym członków
   A.Wr., bo  nie ma obecnie takiego wymogu.
2. Zgłoszenie A.Wr. jako niezależnego stowarzyszenia nastąpiło na stosownej deklaracji członkowskiej
    Aeroklubu Polskiego uzupełnionej wymaganymi załącznikami :
      - kopia wypisu z właściwego rejestru
      - kopia statutu, umowy lub innego aktu założycielskiego

   i podpisane przez osoby upoważnione , wymienione w stosownym wypisie z rejestru
   niezależnego stowarzyszenia
3. Zarząd AP nie stwierdził żadnych uchybień formalnych i przyjął A.Wr. na członka zwyczajnego AP

Na tej podstawie kolega ML twierdzi : " zacytowany projekt posiedzenia Zarządu A.Wr ze strony
                                                              formalnej wydaje mi się , że jest OK "

Jako ,że kolega ML jest wymieniany jako członek Zarządu AP, a ja od 37 lat sumiennie placę
wszelkie wymagane składki członkowskie, pozwolę sobie na stwierdzenie co mnie się wydaje:

1. A.Wr. może zostać niezależnym stowarzyszeniem, po zarejestrowaniu w stosownym
   Sądzie Rejestrowym nowego statutu (może być ten "wzorcowy"), po uchwaleniu wszelkich
   "nowości statutowych" przez Walne Zgromadzenie A.Wr.- takowe się nie odbyło, bo ponoć
    nie było takiej potrzeby
2. Jeżeli nie była potrzebna akceptacja Walnego Zgromadzenia A.Wr. do dokonania zmian
    w statucie to znaczy,że A.Wr. nigdy nie był i nadal nie jest niezależnym stowarzyszeniem.
3. Jeżeli zatem A.Wr. nie jest niezależnym stowarzyszeniem, to nie spełnia podstawowego
    warunku wymaganego do bycia członkiem zwyczajnym obecnego AP
 
Na jakiej zatem zasadzie/podstawie prawnej będzie uczestniczył w Kongresie AP ?

Jeżeli to o czym piszę nie jest OK, to wydaję mi się, że koledze ML źle się wydaje,że wszystko jest OK.
A jeżeli koledze ML się wydaje,że mnie się źle wydaje, to bardzo proszę wytłumaczyć mi jeszcze raz.
Tym razem proszę o wersję "dla słabszych", bez używania pojęcia "wydaje mi się", które może obecnie
jest dopuszczalne w tłumaczeniu rzeczywistości prze członków Zarządu AP, ale strasznie zaburza
 procesy myślowe dostępne w moim wieku i po tylu latach doświadczeń w środowisku lotniczym .

serdecznie pozdrawiam
Aleksander Golinczak

AL

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 28
 • Liked: 38
  • Fotograficzny Rejestr Szybowców
Odp: Nadzwyczajny Kongres AP
« Odpowiedź #27 dnia: Styczeń 14, 2014, 13:33 »
Zebranie Zarządu 17.01.2014
Uprzejmie informuję, że w dniu 17.01.2014 (piątek) o godz. 17.00 na lotnisku w Szymanowie odbędzie się zebranie Zarządu.

Na zebraniu poruszymy tematy:
- zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania
- podsumowanie roku 2013
- plany na rok 2014
- wybór delegatów na I Nadzwyczajny Kongres AP, który odbędzie się dnia 1 lutego 2014 roku (sobota) o godz. 10.00
- sprawy członkowskie
- sprawy bieżące (sprzęt przed sezonem, przygotowania do sezony, BL itp.)


Z powyższej informacji dowiaduję się, że Zarząd A.Wr. posiada obecnie uprawnienia do wyboru
delegatów na Kongres AP .
Wcześniej jako członek A.Wr. nie byłem informowany o żadnych działaniach/decyzjach/zebraniach/uchwałach
itp. (po prostu kompletna cisza ) po tym co się stało ze Statutem AP i co to zmieniło w naszym AR. Ponoć obecnie
Zarządy AR nie muszą już zwoływać Walnych Zgromadzeń w sprawach opisanych w "starym" Statucie AP.
Zagubiony wśród zawiłych lecz ponoć błyskotliwych działań na szczeblu centralnym, serdecznie
proszę wtajemniczonych o łopatologiczne wyjaśnienie tych "nowości".

Szanowny kolego Aleksandrze Golinczak.

Z przykrościa stwierdzam że mija się kolega z prawdą odnośnie powiadomienia kolegi o walnych zgromadzeniach Aeroklubu Wrocławskiego.

Walne zgromadzenia członków  A.Wr. odbyło sie w dniu 19.10.2013 i w programie swoich obrad miało między innymi wybranie delegatów Aeroklubu Wrocławskiego. W trakcie kontroli prawidłowości powiadomień o zwołaniu walnego, którą przeprowadzała komisja rewizyjna A.Wr. przed walnym w dniu 2.10.2013, stwierdzono że do kolegi została wysłana korespondencja listem poleconym o terminie miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia ze stosownym wyprzedzeniem. Ponadto informacja o walnym była dostępna na stronie www aeroklubu i forum aeroklubowym. To że nie uczestniczył kolega w tym walnym to jest kolegi wybór, zarząd aeroklubu dokonał prawidłowego powiadomienia kolegi o tym walnym.

Aeroklub Wrocławski na swoim walnym wybrał 3 delegatów i teraz zarząd aeroklubu w świetle przepisu obowiązującego statutu AP że w kongresie uczestniczy tylko 1 przedstawiciel każdej organizacji-członka AP, który ma określoną liczbę głosów,dokona wyboru spośród wskazanych delegatów przez walne A.Wr., który z nich bedzie reprezentował Aeroklub Wrocławski na kongresie.

Istotnym faktem jest to że mimo złożenia kilka miesięcy temu do KRS-u "wzorcowego statutu Aeroklubu Regionalnego", nie zapadła jeszcze w KRS-ie decyzja o jego zatwierdzeniu i Aeroklub Wrocławski działa w dalszym ciągu na ostatnim statucie, który jest zatwierdzony przez sąd.


Pozdrawiam

Aleksander Lorenz

Bohdan Wlostowski

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 72
 • Liked: 4
Odp: Nadzwyczajny Kongres AP
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 14, 2014, 13:53 »
Przyjmując wyjaśnienie kolegi ML domniemam że :

1. W A.Wr. obowiązuje  "statut wzorcowy Aeroklubu Regionalnego" , który został przyjęty
   i zarejestrowany w Sądzie Rejestrowym, z pominięciem uczestnictwa w procesie decyzyjnym członków
   A.Wr., bo  nie ma obecnie takiego wymogu.
2. Zgłoszenie A.Wr. jako niezależnego stowarzyszenia nastąpiło na stosownej deklaracji członkowskiej
    Aeroklubu Polskiego uzupełnionej wymaganymi załącznikami :
      - kopia wypisu z właściwego rejestru
      - kopia statutu, umowy lub innego aktu założycielskiego

   i podpisane przez osoby upoważnione , wymienione w stosownym wypisie z rejestru
   niezależnego stowarzyszenia
3. Zarząd AP nie stwierdził żadnych uchybień formalnych i przyjął A.Wr. na członka zwyczajnego AP

Na tej podstawie kolega ML twierdzi : " zacytowany projekt posiedzenia Zarządu A.Wr ze strony
                                                              formalnej wydaje mi się , że jest OK "

Jako ,że kolega ML jest wymieniany jako członek Zarządu AP, a ja od 37 lat sumiennie placę
wszelkie wymagane składki członkowskie, pozwolę sobie na stwierdzenie co mnie się wydaje:

1. A.Wr. może zostać niezależnym stowarzyszeniem, po zarejestrowaniu w stosownym
   Sądzie Rejestrowym nowego statutu (może być ten "wzorcowy"), po uchwaleniu wszelkich
   "nowości statutowych" przez Walne Zgromadzenie A.Wr.- takowe się nie odbyło, bo ponoć
    nie było takiej potrzeby
2. Jeżeli nie była potrzebna akceptacja Walnego Zgromadzenia A.Wr. do dokonania zmian
    w statucie to znaczy,że A.Wr. nigdy nie był i nadal nie jest niezależnym stowarzyszeniem.
3. Jeżeli zatem A.Wr. nie jest niezależnym stowarzyszeniem, to nie spełnia podstawowego
    warunku wymaganego do bycia członkiem zwyczajnym obecnego AP
 
Na jakiej zatem zasadzie/podstawie prawnej będzie uczestniczył w Kongresie AP ?

Jeżeli to o czym piszę nie jest OK, to wydaję mi się, że koledze ML źle się wydaje,że wszystko jest OK.
A jeżeli koledze ML się wydaje,że mnie się źle wydaje, to bardzo proszę wytłumaczyć mi jeszcze raz.
Tym razem proszę o wersję "dla słabszych", bez używania pojęcia "wydaje mi się", które może obecnie
jest dopuszczalne w tłumaczeniu rzeczywistości prze członków Zarządu AP, ale strasznie zaburza
 procesy myślowe dostępne w moim wieku i po tylu latach doświadczeń w środowisku lotniczym .

serdecznie pozdrawiam
Aleksander Golinczak

Szanowny Panie,

Przypomnę mój wpis z 8 stycznia 2014 roku, który umieściłem w wątku wyniki głosowania na przewodniczącego komisji szybowcowej, w zakładce szybownictwo: http://forum.szybowce.com/szybowce/wyniki-glosowania-na-przewodniczacego-komisji-szybowcowej/. Powinien wyjaśnić on kilka kwestii poruszanych powyżej.

"(...) proponuję jeszcze raz wnikliwie przeanalizować uchwałę nr 2, XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego z dnia 29 czerwca 2013r. W paragrafie 5 tej uchwały jest napisane: "Aerokluby Regionalne z dniem rejestracji zmiany statutu Aeroklubu Polskiego wprowadzającej strukturę związku sportowego, stają się członkami zwyczajnymi Aeroklubu Polskiego". http://www.aeroklub-polski.pl/media/2012/07/UCHWAŁY.pdf.

Dlatego żadna deklaracja członkowska nie jest tu potrzebna. Dodatkowo XXXII NWZD AP przyjęło ilości członków, a co za tym idzie sposób ważenia głosów dla poszczególnych AR (http://www.aeroklub-polski.pl/media/2012/07/uchwały-XXXIII-NWZDAP.pdf, strona 5, 6 i 7 podlinkowanego dokumentu). Kto się z tym nie zgadzał miał czas do 15 grudnia 2013 roku na złożenie stosownego oświadczenia o ilości członków. Omawiałem ten temat na konferencji AP w Spale w listopadzie 2013 roku. Dodatkowo każdy AR otrzymał stosowane pismo i stosowny wzór oświadczenia. Na dzień dzisiejszy biura AP ma pełną jasność, który AR dysponuje określoną ilością głosów. AR otrzymają tę informację wraz z dokumentami na najbliższy Kongres, co nastąpi na 14 dni przed datą Kongresu.
"

galeks

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 40
 • Liked: 27
Odp: Nadzwyczajny Kongres AP
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 14, 2014, 17:13 »
Szanowny Panie Bohdanie

Czuję się bardzo dowartościowany Pana szybką reakcją na moje wątpliwości,
dotyczące obecnej sytuacji prawnej w jakiej znalazł się mój Aeroklub Regionalny.
Świadczy to o dużej czujności i wrażliwości jaką Pan wykazuje na zajmowanym stanowisku.
Zazdroszczę Panu tak mocnego przekonania do formułowanych przez Pana "wyjaśnień", że
wystarczy stosować metodę "kopiuj-wklej" i następny "klient" , w następnym wątku ma "szybko
i treściwie"- w końcu za to Panu płacimy.
Nie po raz pierwszy odesłany przez Pana do paragrafu 5 uchwały nr2, XXXII Nadzwyczajnego ........
dziwię się,że nie pochyla się Pan nad zapisem paragrafu 3 w/w uchwały:
" Z chwilą rejestracji uchwalonego statutu aeroklubu regionalnego we właściwym dla niego
sądzie rejestrowym
 1.aeroklub regionalny pozostaje samodzielnym statutowo stowarzyszeniem, w rozumieniu ustawy
    Prawo o stowarzyszeniach "

Skoro we "właściwym rejestrze " dla A.Wr. nic się nie zmieniło, to zapisy pozostałych paragrafów
nie mają żadnego znaczenia. Jak tak to widzę i stąd moje wątpliwości.
Stan prawny A.Wr. wynika nie z zapisów  cytowanych przez Pana uchwał, lecz z zapisów
w "stosownym rejestrze sądowym" i na bazie tego dokumentu funkcjonujemy prawnie.
Przykro stwierdzić, ale  obecnie "to się kupy nie trzyma" i Pan doskonale o tym wie.
Mam nadzieję ,że równie szybko jak obecnie, będzie Pan stanowczo protestował w niekorzystnych
dla A.Wr. interpretacjach prawnych związanych z funkcjonowaniem w działalności gospodarczej
lub realizacji polis ubezpieczeniowych, w przypadku jakiegoś nieszczęściach.

z wyrazami szacunku
Aleksander Golinczak


Szanowny kolego Aleksandrze Lorenz

Z przykrością stwierdzam,że jak zwykle kolega zarzuca mi coś czego nie napisałem/nie zrobiłem/nie doniosłem
itp.itd.
Skoro kolega twierdzi,że ja tu się żalę na swój A.Wr. i twierdzę,że nie otrzymałem zawiadomienia o Walnym
to jest mi przykro. O "jasełkach" ze zwoływaniem Walnych w A.Wr. należy rozmawiać w naszym lokalnym
środowisku, a nie na tym forum. Kolega pisze nie na temat. Proszę o wnikliwą analizę treści moich wypowiedzi
przed następnym ciosem . Szkoda energii . Jak walić to celnie i z sensem.

pozdrawiam
A.G.