Forum.Szybowce.Com

Gość


Autor Wątek: posiedzenie rady m Leszno na żywo w sprawie AL i CSS  (Przeczytany 1119 razy)

A. Rydzyński

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 303
  • Liked: 73
posiedzenie rady m Leszno na żywo w sprawie AL i CSS
« dnia: Lipiec 27, 2017, 11:59 »
Od 12:00 można oglądać
https://www.telewizjaleszno.pl/

A. Rydzyński

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 303
  • Liked: 73
Odp: posiedzenie rady m Leszno na żywo w sprawie AL i CSS
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 27, 2017, 12:32 »
PROJEKT DRUK Nr 48 Uchwała Nr ……/……/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia …………….. 2017 roku

w sprawie rozstrzygnięcia petycji mieszkańców Miasta Leszna dotyczącej
przekazania środków finansowych w kwocie 500 tys. zł w roku 2017
dla Aeroklubu Leszczyńskiego na zakup samolotu wielozadaniowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz § 35 Statutu
Leszna stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/113/99 Rady Miejskiej
Leszna z dnia 27 maja 1999r. (Dziennik Urzędowy Województwa
Wielkopolskiego Nr 59, poz. 1252 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy
o petycjach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1123) Rada Miejska Leszna uchwala,
co następuje:
§ 1
Rada Miejska nie przychyla się do Ŝądania zawartego w petycji mieszkańców, która wpłynęła w dniu 12 maja 2017 roku dotyczącej przekazania środków finansowych na zakup samolotu wielozadaniowego ze środków miejskich.
§ 2
Rada Miejska Leszna uznaje, Ŝe rozwój sportów lotniczych w Lesznie jest waŜnym elementem promocji Miasta Leszna, stąd samorząd podejmie się rozmów z zainteresowanymi stronami o sposobach wspierania tej dziedziny
sportu, po wcześniejszym uregulowaniu praw własności na leszczyńskim lotnisku.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna
Sławomir SZCZOT


UZASADNIENIE  Do Uchwały Nr…………………………
Rady Miejskiej Leszna z dnia…………………………
w sprawie rozstrzygnięcia petycji mieszkańców Miasta Leszna dotyczącej przekazania środków finansowych w kwocie 500 tys. zł w roku 2017 dla Aeroklubu Leszczyńskiego na zakup samolotu wielozadaniowego.
Stowarzyszenia Aeroklub Leszczyński oraz Leszczyńskie Stowarzyszenie Spadochroniarzy Feniks zwróciły się z petycją do Rady Miasta Leszna o przekazanie środków w wysokości 500 tys. złotych na zakup samolotu wielozadaniowego. Zdaniem wnioskodawców zakup nowego samolotu ma za zadanie przede wszystkim obniżyć koszty działalności statutowej, odpłatnej działalności statutowej oraz gospodarczej (skoki w tandemie, loty widokowe, loty usługowe). Dodatkowym atutem zakupu środka trwałego w postaci samolotu ma być usprawnienie organizacji skoków spadochronowych, procesu holowania szybowców oraz lotów usługowych.
W trakcje prac Komisji Kultury i Sportu ustalono, że wskazana w petycji kwota w całości pokrywa zakup samolotu, a wnioskodawcy nie posiadają środków finansowych własnych na realizację tego celu. W toku prac wnioskodawca wskazał równieŜ, że działalność obu organizacji nie jest zagrożona, a nowy samolot, na który
wnioskowana kwota ma być przeznaczona w istotnym zakresie poprawi sytuację finansową organizacji. Zakup pomoże również w poprawieniu jakości i rozszerzeniu zakresu wykonywanych usług świadczonych przez oba stowarzyszenia.
Komisja Kultury i Sportu po analizie petycji stwierdza, Ŝe miasto pozytywnie ustosunkowuje się do konieczności i korzyści wynikających ze współpracy z wnioskodawcami, ale nie widzi możliwości pozytywnego ustosunkowania się do niniejszej petycji.
Zdaniem Komisji miasto Leszno powinno wspierać Aeroklub Leszczyński oraz LSS Feniks poprzez dofinansowanie uprawiania sportów lotniczych wśród dzieci i młodzieży. Mając powyższe na uwadze Komisja deklaruje, że podejmie działania zmierzające do pomocy finansowej na rzecz Aeroklubu Leszczyńskiego i Stowarzyszenia Spadochroniarzy Feniks w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży.
Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży może nie tylko poprawić rentowność prowadzonych szkoleń, ale również stanowić promocję miasta poprzez zachętę do uprawiania sportów lotniczych w Lesznie. Dodatkowe środki z tytułu poprawienia ekonomicznej podstawy szkoleń mogą być przeznaczone na spłatę zakupionego
samodzielnie przez Aeroklub Leszczyński samolotu.
Ponadto Komisja pragnie zwrócić uwagę, że wnioskodawcy petycji korzystają tak że z innych form dofinansowania przez samorząd leszczyński m.in. biorą udział w otwartych konkursach na realizacje zadań publicznych.
Komisja stwierdza, że niepożądanym zjawiskiem byłoby przekazanie samorządowych środków na potrzeby zakupu środka trwałego dla organizacji, która nie przeznaczyła na ten cel środków własnych, podając w uzasadnieniu poprawienie ekonomicznej sytuacji wnioskodawcy przy braku zagrożenia ciągłości funkcjonowania.