Forum.Szybowce.Com

Gość


Autor Wątek: Statut AP po MSiT przedstawiany w Pile 15.06.2013 cz.I  (Przeczytany 2212 razy)

A. Rydzyński

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 303
  • Liked: 73
Statut AP po MSiT przedstawiany w Pile 15.06.2013 cz.I
« dnia: Czerwiec 16, 2013, 15:44 »
  STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO   -PROJEKT- 
po MSiT przedstawiony na konsultacjach w Pile 15.06.2013 przez W. Skalika

Polskie lotnictwo sportowe, skupione w Aeroklubie Polskim, od wielu lat jest trwałym elementem
historii i kultury narodowej a także ważnym segmentem współzawodnictwa sportowego prowadzonego w oparciu o ukształtowane przez pokolenia zasady szlachetnej rywalizacji.
Dzięki głębokiemu zaangażowaniu członków społeczności lotniczej, dla których lotnictwo stało się pasją życia i rodzajem szlachetnej służby społeczeństwu, działalność Aeroklubu zdobyła wysokie uznanie w kraju i na arenie międzynarodowej.
Aeroklub Polski, organizacja społeczna istniejąca od 1919 roku jest spadkobiercą pięknych tradycji wielu lotniczych pokoleń Polaków, pragnie nieustannie wzbogacać te tradycje o nowe wartości wypracowane w codziennej służbie polskiemu lotnictwu.

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1
Aeroklub Polski (w skrócie AP) zwany dalej również Związkiem, a w kontaktach międzynarodowych „Aero Club of Poland”, jest polskim związkiem sportowym działającym w celu rozwoju i popularyzacji sportu lotniczego w Polsce, a także organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w sporcie lotniczym oraz działalności na rzecz lotnictwa ogólnego i amatorskiego w Polsce.

§ 2
1.   Związek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnego oraz niniejszego Statutu.
2.   Związek posiada osobowość prawną.

§ 3
1.Związek swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś dla realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność także poza
   granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2.   Siedzibą władz Związku jest miasto Warszawa.

§ 4
1.Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
2.Związek ma wyłączne prawo do reprezentowania sportu lotniczego w międzynarodowych organizacjach sportowych działających w tym sporcie, a w
   szczególności Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI).

§ 5
Czas trwania Związku jest nieograniczony.

§ 6
Związek posiada odznaki organizacyjne, logo oraz pieczęcie określone przez Zarząd Związku.
Rozdział II
Cele i środki działania Związku

§ 7
Celem działania Związku jest:
1.   Rozwój i popularyzacja sportu lotniczego w Polsce.
2.   Organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w sporcie lotniczym.
3.   Koordynacja działalności zrzeszonych w Związku osób prawnych i ich członków.
4.   Reprezentowanie spraw sportu lotniczego w kraju i za granicą.
5.   Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji lotnictwa ogólnego i amatorskiego.
6.   Reprezentowania środowisk lotniczych wobec władz krajowych i międzynarodowych.
7.   Prowadzenie działalności w zakresie medycyny lotniczej i ogólnej oraz fizjoterapii.

§ 8
Cele określone w § 7 Związek realizuje poprzez:
1.Opracowywanie kierunków rozwoju sportu lotniczego w Polsce.
2.Opracowywanie planów szkoleniowych, regulaminów i systemów współzawodnictwa sportowego.
3.Organizowanie i prowadzenie szkolenia zawodników a także szkolenia i doszkalania instruktorów, trenerów, sędziów i działaczy sportowych we
   współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami.
4.Utrzymywanie kontaktów sportowych z zagranicznymi organizacjami sportowymi.
5.Przygotowywanie reprezentacji Polski do udziału w międzynarodowych zawodach w poszczególnych dyscyplinach sportu lotniczego.
6.Organizowanie krajowych, międzypaństwowych i międzynarodowych zawodów sportowych w sporcie lotniczym.
7.Zatwierdzanie i ewidencjonowanie lotniczych wyczynów sportowych, w tym rekordów.
8.Prowadzenie statystyki i dokumentacji sportowej.
9.Prowadzenie ewidencji zawodników, instruktorów, trenerów i sędziów.
10.Prowadzenie działalności promocyjnej oraz popularyzację sportu lotniczego i lotnictwa ogólnego oraz amatorskiego.
11.Prowadzenie działalności gospodarczej dla pozyskiwania środków na finansowanie działalności statutowej, przy czym działalność gospodarcza może
     być wyłącznie działalnością uboczną w stosunku do działalności statutowej
12.Nadawanie przewidzianych prawem lub przepisami wewnętrznymi Związku licencji i uprawnień.
13.Reprezentowanie polskiego sportu lotniczego w krajowych i międzynarodowych organizacjach sportowych.
14.Wspieranie działalności aeroklubów regionalnych, klubów sportowych i innych podmiotów oraz osób fizycznych działających w sporcie lotniczym.
15.Nadzór nad przestrzeganiem przez członków Związku oraz zawodników, trenerów i działaczy przepisów dotyczących sportu lotniczego.
16.Przyznawanie odznaczeń i wyróżnień Związku oraz wnioskowanie do innych organizacji o nadanie odznaczeń i wyróżnień przyznawanych przez te
     organizacje, a także wnioskowanie o nadanie odznaczeń państwowych.
17.Nakładanie kar dyscyplinarnych.
18.Wydawanie przepisów i regulaminów wewnątrzzwiązkowych, w tym przepisów licencyjnych.
19.Prowadzenie działalności w zakresie niepublicznych szkół sportowych oraz szkół lub klas lotniczych.
20.Upowszechnianie i popularyzację sportu, w tym w szczególności sportu lotniczego.
21.Prowadzenie oraz wspieranie inicjatyw szkolenia, edukacji, wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w szczególności w
     powiązaniu z lotnictwem i modelarstwem lotniczym.
22.Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.
23.Działanie na rzecz ratownictwa, ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.
24.Szkolenie i doskonalenie członków organizacji i innych osób dla potrzeb lotnictwa wojskowego, transportu lotniczego, ratownictwa i służb państwowych.
25.Wspieranie rozwoju infrastruktury lotniczej.
26.Wykonywanie niektórych funkcji nadzoru i kontroli z upoważnienia władz lotnictwa cywilnego.
27.Pełnienie funkcji zarządzającego lotniskami.
28.Promocja i organizowanie wolontariatu w działalności lotniczej.

§ 9
Związek może zlecać realizację zadań, o których mowa w § 8 swoim członkom oraz osobom trzecim.

Rozdział III
Członkowie Związku

§ 10
1.Członkowie Związku dzielą się na;
   a)Członków zwyczajnych.
   b)Członków honorowych.
2. Przy Aeroklubie Polskim działa Rada Seniorów Lotnictwa, której regulamin funkcjonowania uchwala Zarząd Związku

§ 11
1.Członkiem zwyczajnym Związku mogą być  Aerokluby Regionalne, kluby sportowe oraz inne osoby  prawne, których statut, umowa, akt założycielski  albo
   inny dokument wewnętrzny przewiduje prowadzenie działalności w zakresie sportu lotniczego.

2.   Członkami honorowymi są osoby fizyczne, które uzyskały godność członka honorowego Aeroklubu Polskiego, zgodnie z postanowieniami statutu.

3.Osoby fizyczne będące członkami osób prawnych o których mowa w ust. 1 są uważane za stowarzyszone w Związku. Status osoby  stowarzyszonej nie
   daje prawa głosu stanowiącego na Kongresie Związku.

§12
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1.Brania udziału, poprzez swoich delegatów, w Walnym Zebraniu Delegatów, zwanych dalej Kongresem.
2.Czynnego prawa wyborczego do władz Związku.
3.Wyrażania opinii o działalności Związku.
4.Uzyskiwania od organów Związku informacji o działalności i zamierzeniach Związku.
5.Zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku.
6.Pomocy szkoleniowej, organizacyjnej i finansowej ze strony Związku.
7.Żądania od władz Związku działań zmierzających do ochrony interesów dotyczących ich działalności w zakresie sportu lotniczego, lotnictwa ogólnego i
   amatorskiego.
8.Korzystania z innych uprawnień członkowskich, wynikających ze statutowej działalności Związku.

§ 13
Członkowie zwyczajni Związku zobowiązani są do:
1.Aktywnej działalności na rzecz rozwoju sportu lotniczego, lotnictwa ogólnego i amatorskiego.
2.Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Związku.
3.   Opłacania składek członkowskich w ustalanej przez Kongres wysokości.

§ 14
Członkostwo zwyczajne w Związku ustaje w przypadku:
1.Rezygnacji na piśmie złożonej przez członka Związku do Zarządu Związku.
2.Rozwiązania, likwidacji lub ogłoszenia upadłości likwidacyjnej osoby prawnej będącej członkiem Związku.
3.Wykluczenia ze Związku na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w przypadku rażącego naruszenia przez członka zwyczajnego
   postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał lub decyzji uprawnionych organów Związku lub w przypadku prowadzenia działalności sprzecznej z
   postanowieniami Statutu Związku lub interesem Związku.

§ 15
Tytuł członka honorowego Związku nadaje Kongres na wniosek członka zwyczajnego lub Zarządu Związku osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla
rozwoju Związku lub sportu lotniczego w Polsce.

§ 16
Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnej deklaracji według ustalonego przez Zarząd wzoru. Przed podjęciem decyzji o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Związku Zarząd dokonuje sprawdzenia, czy zakres działania osoby prawnej zgłaszającej akces do Związku obejmuje działalność w sporcie lotniczym.

§ 17
1.Od decyzji Zarządu Związku o wykluczeniu członka Związku lub o odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Związku przysługuje
   zainteresowanemu odwołanie do Kongresu, które powinno zostać złożone w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnej i zawierającej uzasadnienie
   decyzji w sprawie wykluczenia lub odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Związku.
2.   Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Kongres prawa wykluczonego członka ulegają zawieszeniu.
3.   Decyzja Kongresu jest ostateczna.

Rozdział IV         
Władze Związku

§ 18
Władzami Związku są:
1.Kongres.
2.Zarząd.
3.Komisja Rewizyjna.

§ 19
Kadencja wybieralnych władz Związku trwa 4 lata.

§ 20
1.Najwyższą władzą Związku jest Kongres.
2.Kongres zwoływany jest przez Zarząd Związku w terminach przewidzianych niniejszym Statutem.
3.Kongresy może być zwołany jako:
1)Zwyczajny Sprawozdawczo - Wyborczy zwoływany raz na cztery lata,
2)Zwyczajny Sprawozdawczy zwoływany raz w roku, nie później niż do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.
3)Nadzwyczajny - zwoływany w trybie wskazanym w § 24 , przy czym do kompetencji Kongresu Nadzwyczajnego należy wyłącznie rozstrzyganie spraw,
    dla których rozpatrzenia został zwołany.

§ 21
1.W Kongresie powinna  uczestniczyć taka ilość delegatów w pierwszym terminie, by reprezentowana była co najmniej połowa głosów.  W drugim terminie
   Kongres może skutecznie obradować bez względu na liczbę reprezentowanych głosów.
2.W Kongresie, oprócz delegatów i członków honorowych Związku, a także członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uczestniczyć mogą z głosem doradczym
   i bez głosu stanowiącego przedstawiciele organu nadzorującego Związek oraz zaproszeni goście.

§ 22
Do kompetencji Kongresu Sprawozdawczo – Wyborczego, który odbywa się nie później niż w ostatnim dniu kadencji władz Związku   należy:
1.Rozpatrywanie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego,
2.udzielanie - na wniosek Komisji Rewizyjnej - absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,
3.uchwalanie kierunków działalności i założeń programowych Związku,
4.podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu Związku,
5.wybór Prezesa Zarządu Związku, członków Zarządu Związku oraz członków Komisji Rewizyjnej,
6.nadawanie tytułu członka honorowego Związku,
7.rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd oraz członków Związku oraz podejmowanie uchwał w takich sprawach,
8.uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego,
9.podejmowanie uchwał w sprawie powołania terenowej jednostki organizacyjnej Związku oraz szkoły lotniczej ,
10.określanie wysokości składki członkowskiej przy zachowaniu zasady, że wysokość składki na dany rok kalendarzowy dla członków zwyczajnych
    działających w formie prawnej stowarzyszenia uzależniona jest od ilości członków tego stowarzyszenia, niezależnie od ich statusu , na dzień 30 listopada
    roku poprzedniego.
11.rozpatrywanie innych spraw ujętych w porządku obrad.

§ 23
Do kompetencji Zwyczajnego Sprawozdawczego Kongresu należą - poza rozpatrzeniem sprawozdania Zarządu Związku z działalności oraz sprawozdania finansowego - sprawy wymienione w § 22 Statutu z wyłączeniem pkt. 1, 2 i 5.

§ 24
1.Nadzwyczajny Kongres jest zwoływany przez Zarząd Związku na pisemny i zawierający uzasadnienie wniosek co najmniej 1/3 zwyczajnych członków
   Związku, na wniosek Komisji Rewizyjnej, a także z inicjatywy Zarządu Związku.
2.Nadzwyczajny Kongres powinien się odbyć nie później niż w ciągu 60 dni od otrzymania przez Zarząd wniosku o jego zwołanie, spełniającego warunki
   wskazane w ust.1.