Forum.Szybowce.Com

Gość


Autor Wątek: Statut AP po MSiT przedstawiony w Pile 15.06.2013. cz.II  (Przeczytany 2054 razy)

A. Rydzyński

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 303
  • Liked: 73
Statut AP po MSiT przedstawiony w Pile 15.06.2013. cz.II
« dnia: Czerwiec 16, 2013, 16:21 »
STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO   -PROJEKT-
po MSiT przedstawiony na konsultacjach w Pile 15.06.2013 przez W. Skalika.

cz.II

§ 25
1.Zarząd Związku zawiadamia członków Związku o terminie i miejscu Kongresu poprzez wysłanie zawiadomienia pocztą elektroniczną na co najmniej 45 dni
   przed datą Kongresu, a także poprzez umieszczenie w tym terminie informacji o fakcie zwołania Kongresu oraz jego dacie i miejscu na stronie internetowej
   Związku, podając w zawiadomieniu proponowany porządek obrad. Zarząd zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji aktualnych adresów mailowych
    członków Związku zaś członkowie Związku do informowania Zarządu o każdej zmianie adresu mailowego.
2.Członkowie zwyczajni Związku lub ich delegaci mogą zgłaszać propozycje do porządku obrad nie później niż na 21 dni przed datą Kongresu, pisemnie na
   adres biura Związku lub poczta mailową na adres email wskazany jako korespondencyjny na stronie internetowej Związku.
3.Materiały dotyczące spraw przewidzianych w programie obrad Zarząd przesyła Członkom nie później niż 14 dni przed datą Kongresu.

§ 26
1.Uchwały Kongresu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.Uchwały w sprawie zmiany Statutu, a także powoływania Prezesa Zarządu zapadają większością 50% + jeden głos, przy udziale w głosowaniu co najmniej
   takiej ilości delegatów , którym wydano mandaty , by w głosowaniu uczestniczyła co najmniej połowa głosów , którymi dysponują tacy  delegaci .
3.Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym. Nie dotyczy to wyboru Przewodniczącego, Prezydium oraz komisji Kongresu .

§ 27
1.Obrady Kongresu odbywają się na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Kongres.
2.Obrady Kongresu są protokołowane, zaś protokół winien zostać przesłany delegatom nie później niż w ciągu 60 dni od dnia odbycia Kongresu, w formie
   pisemnej lub na adres mailowy. Za przesłanie protokołu uznaje się także umieszczenie treści protokołu na stronie internetowej Związku.

§ 28
1.W Kongresie udział biorą z głosem stanowiącym delegaci członków zwyczajnych Związku, powołani zgodnie z przepisami wewnętrznymi osób prawnych
    będących członkami zwyczajnymi Związku w liczbie jeden delegat na jednego członka zwyczajnego Związku.
2.Każdy delegat reprezentujący członka zwyczajnego działającego w formie prawnej stowarzyszenia dysponuje na Kongresie ilością głosów  uzależnioną
   do liczby członków zwyczajnych tego stowarzyszenia wg stanu na dzień 30 listopada roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się Kongres , w\
   następującej ilości :
 
1)    1 głos - do 25 członków,
2)    2 głosy – od 26 do 50 członków
3)    3 głosy – od 51 do 100 członków
4)    4 głosy – od 101 do 200 członków
5)    5 głosów – od 201 do 300 członków.
6)   6 głosów –  powyżej  300 członków.

3.Każdy delegat reprezentujący członka zwyczajnego niebędącego stowarzyszeniem posiada 1 głos.
4.W Kongresie udział biorą z głosem doradczym członkowie honorowi Związku, członkowie funkcjonującego lub ustępującego Zarządu oraz członkowie
   funkcjonującej lub ustępującej Komisji Rewizyjnej.
5.Bierne prawo wyborcze posiadają osoby zaproponowane przez członków Zwyczajnych Związku.
6.Każda zmiana ilości członków stowarzyszenia będącego członkiem zwyczajnym Związku, wpływająca na wysokość składki rocznej w roku następnym oraz
   na ilość głosów , którymi dysponuje taki członek na Kongresie odbywającym się w roku następnym , musi zostać zgłoszona do biura Związku nie później
   niż do dnia 30 listopada każdego roku

§ 29
1.Zarząd Związku składa się z nie mniej niż 9 i nie więcej niż 11 członków - w tym Prezesa Związku - wybranych na Sprawozdawczo – Wyborczym Kongresie
   Związku.
2.Zarząd powołuje ze swojego grona nie więcej niż dwóch Wiceprezesów Związku.
3.Zarząd może powołać ze swojego grona Prezydium Zarządu w składzie nie więcej niż pięciu osób. W skład Prezydium wchodzą z urzędu Prezes i
   Wiceprezesi Związku.

§ 30
1.Prezes Związku jest wybierany przez Kongres w pierwszej kolejności w oddzielnym głosowaniu, z zastosowaniem przepisów § 26 ust. 2 Statutu. Prezes
   Związku wybierany jest spośród kandydatów zgłoszonych do biura Związku przez członków zwyczajnych Związku na co najmniej 30 dni przed
   wyznaczonym terminem Kongresu. Zgłoszenie kandydatury na Prezesa Związku wymaga pisemnego uzasadnienia.
2.Pozostałych członków Zarządu wybiera Kongres. Kandydatów na członków Zarządu zgłasza wybrany Prezes Zarządu lub osoby uczestniczące w Kongresie
   z głosem stanowiącym lub doradczym. Zgłoszenie każdego kandydata wymaga uzasadnienia.
3.W przypadku trwałej niezdolności do pełnienia funkcji, lub ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, Zarząd jest uprawniony do podjęcia uchwały
   stwierdzającej ustanie kadencji Prezesa,
4.W przypadkach wskazanych w ust. 3, a także w razie śmierci Prezesa, Zarząd na najbliższym swoim posiedzeniu dokonuje wyboru nowego Prezesa
   spośród swoich członków wybranych na Kongresie.
5.W przypadku niedokonania wyboru w trybie wskazanym powyżej, Zarząd niezwłocznie zwoła Nadzwyczajny Kongres, w celu dokonania wyboru
   Prezesa Związku.
6.Zarząd ma prawo doboru do swego składu nowych członków w miejsce tych, którzy zmarli lub ustąpili ze swoich funkcji w trakcie trwania kadencji. Liczba
   dobranych członków Zarządu nie może jednak być większa niż trzech. W przypadku rezygnacji więcej niż połowy członków Zarządu, Prezes Związku zwoła
   niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 60 dni , Kongres  dla wyboru nowego składu Zarządu, z wyjątkiem Prezesa, który pełni swoja funkcję do
   końca kadencji. Nowowybrani pełnią swoją funkcję do końca kadencji.
7.Prezes i członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje wyłącznie społecznie.

§ 31
Strukturę organizacyjną Zarządu, podział funkcji oraz zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu oraz Prezydium Zarządu określa uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną Związku Regulamin Pracy Zarządu.

§ 32
1.   Zarząd odpowiedzialny jest za całokształt działalności Związku i reprezentuje Związek w relacjach z osobami trzecimi i władzami krajowymi oraz
        międzynarodowymi.
2.   Do kompetencji Zarządu należy:
1)   Wykonywanie uchwał Kongresu,
2)   Opracowywanie rocznych programów działania i planów finansowych,
3)   Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,
4)   Reprezentowanie Związku na zewnątrz,
5)   Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym w zakresie przyjmowania i wykluczania członków Związku,
6)   Prowadzenie ewidencji członków,
7)   Podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia do związków sportowych, stowarzyszeń i innych organizacji, w tym międzynarodowych, a także w
        sprawie powołania lub przystąpienia Związku do spółek prawa handlowego i innych organizacji gospodarczych,
8)   Prowadzenie współzawodnictwa sportowego w sporcie lotniczym,
9)   Podejmowanie wszelkich decyzji związanych z działalnością Związku, a nie zastrzeżonych dla innych władz Związku,
10)   Nadzór, nad organizacją i pracą biura Związku.

§ 33
1.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak, niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes lub
   wyznaczony przez Prezesa Członek Zarządu. Wszystkie posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2.W przypadku powołania Prezydium Zarządu posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał, zaś posiedzenia
   Prezydium w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz na miesiąc. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 34
1.Zarząd - dla usprawnienia pracy Związku - może powoływać wydziały, komisje i zespoły problemowe, a także inne organy wykonawcze dla prowadzenia
   określonych spraw.
2.Zarząd powołuje Komisje Specjalnościowe, pełniące funkcje doradcze w zakresie zarządzania przez Związek określonymi dyscyplinami sportu lotniczego
   Komisje działają na zasadach określonych w uchwalonym przez Zarząd regulaminie głównym Komisji oraz uchwalanych przez Zarząd regulaminach
   szczegółowych dla poszczególnych Komisji.
3.Zarząd może powołać Sekretarza Generalnego Związku, który jest uprawniony do jednoosobowego reprezentowania Związku w stosunku do osób trzecich
   w granicach udzielonego pełnomocnictwa. Sekretarz Generalny ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Związku bez głosu stanowiącego.

§ 35
1.Praca Zarządu Związku podlega kontroli Komisji Rewizyjnej oraz innych uprawnionych organów zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
2.Zarząd zobowiązany jest rozpatrzyć wnioski i zalecenia przedstawione przez Komisję Rewizyjną lub inne organy kontrolujące i złożyć wyjaśnienia co do
   ich ewentualnej realizacji.

§ 36
1.Komisja Rewizyjna Związku składa się z 5-7 członków wybranych na Kongresie.
2.Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
3.Komisja Rewizyjna ma prawo dobrania do swego grona nowych członków w miejsce tych, którzy zmarli lub złożyli rezygnację w czasie trwania kadencji,
   przy czym co najmniej połowa składu Komisji musi pochodzić z wyboru.
4.W przypadku rezygnacji więcej niż połowy członków Komisji Rewizyjnej Zarząd zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 60 dni Kongres dla
   wyboru nowej Komisji Rewizyjnej.

§ 37
1.Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku i co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę całokształtu działalności Związku z
   uwzględnieniem gospodarki finansowej, w tym w szczególności w zakresie prawidłowości, celowości i rzetelności w gospodarowaniu majątkiem Związku.
2.Protokoły z przeprowadzanych kontroli wraz z zaleceniami pokontrolnymi, przedkładane są Zarządowi Związku. Komisja ma prawo żądać usunięcia
   nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli działalności Związku. Ponadto Komisja może w każdym czasie żądać informacji o bieżącej działalnośc
   i Związku lub pracach Zarządu Związku.
3.Komisja Rewizyjna przedstawia Kongresowi sprawozdanie ze swojej działalności.
4.Komisja Rewizyjna - po upływie kadencji władz Związku - przedstawia Kongresowi sprawozdanie ze swojej działalności za okres całej kadencji wraz z
   wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.
5.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku oraz
   innych organów Związku. W posiedzeniach tych Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej uczestniczy   
   jedynie z głosem doradczym.
6.Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Związku.
7.Członkowie Komisji rewizyjnej mogą pełnić swoje funkcje wyłącznie społecznie.

§ 38
Poza innymi uprawnieniami wynikającymi z niniejszego statutu, Zarząd zobowiązany jest zwrócić się do Komisji Rewizyjnej o wyrażenie  opinii dotyczącej podjęcia decyzji o:
1) nabyciu bądź zbyciu przez Związek nieruchomości, a także utworzeniu lub, przystąpieniu przez Związek, do spółek bądź innych organizacji,
2) zaciągnięciu bądź udzieleniu przez  Związek kredytów lub pożyczek a także udzieleniu poręczeń i gwarancji,
3) zaciągnięciu przez  Związek jednorazowo zobowiązania lub rozporządzeniu majątkiem Związku w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przez
    Kongres.

§ 39
1.Komisja Rewizyjna Związku odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na sześć miesięcy.
2.Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
3.Decyzje Komisji zapadają w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co mniej niż 2/3 składu komisji. W razie równej ilości głosów
   decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, Członka Komisji prowadzącego posiedzenie.

Rozdział V
Terenowe jednostki organizacyjne

§ 40
1.Związek może powoływać terenowe jednostki organizacyjne, które mogą posiadać osobowość prawną.
2.Terenową jednostkę organizacyjną Związku powołuje Kongres.
3.Organami terenowej jednostki organizacyjnej są Zarząd i Komisja Rewizyjna lub Rada.
4.Szczegółowe zasady działania terenowej jednostki organizacyjnej, w tym w szczególności sposób wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub Rady a także
   kompetencje tych organów określa statut terenowej jednostki organizacyjnej uchwalony przez Zarząd.

§ 41
1.Związek może powoływać szkoły lotnicze.
2.Szkoły lotnicze są terenowymi jednostkami organizacyjnymi Związku i mogą posiadać osobowość prawną.
3.Szkołę lotniczą powołuje Kongres.
4.Organami szkoły lotniczej są Zarząd i Rada Szkoły.
5.Szczegółowe zasady działania szkoły lotniczej , w tym w szczególności sposób wyboru Zarządu i Rady Szkoły a także kompetencje tych organów określa
   regulamin szkoły uchwalony przez Kongres. Kongres może upoważnić Zarząd Aeroklubu Polskiego do uchwalenia regulaminu szkoły.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Związku

§ 42
1.   Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2.   Na fundusze Związku składają się w szczególności:
1)   wpływy z tytułu składek członkowskich i opłat związanych z organizowanym przez Związek współzawodnictwem sportowym,
2)   wpływy z działalności gospodarczej,
3)   wpływy z darowizn,
4)   wpływy z umów zawartych z organizatorami współzawodnictwa w zakresie zleconym przez Związek,
5)   dotacje celowe przekazywane do Związku,
6)   odsetki bankowe i lokaty terminowe,
7)   środki na realizację zadań zleconych.

§ 43
Dla ważności oświadczeń dotyczących zaciągania zobowiązań i rozporządzania majątkiem Związku wymagane jest - z uwzględnieniem postanowień § 38 niniejszego statutu - współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub upoważnionego przez niego Wiceprezesa Związku.

§ 44
1.Sprawy finansowe Związku są prowadzone w oparciu o zatwierdzone przez Zarząd roczne plany finansowe oraz regulamin finansowy.
2.Zarząd zapewni rachunkowe wyodrębnienie nieodpłatnej działalności statutowej , odpłatnej  działalności statutowej oraz działalności gospodarczej w
   stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
3.Zakres prowadzonej działalności statutowej nieodpłatnej lub odpłatnej określi regulamin finansowy, o którym mowa w ust.1
4.W działalności Związku zabrania się:
1)udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Aeroklubu Polskiego, terenowych jednostek organizacyjnych  oraz szkół lotniczych w
   stosunku do ich członków, członków władz lub pracowników praz ich osób bliskich w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
   publicznego i o wolontariacie;
2)przekazywania majątku Aeroklubu Polskiego, terenowych jednostek organizacyjnych oraz szkół lotniczych  na rzecz ich członków, członków władz lub
   pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub
   na preferencyjnych warunkach;
3)wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
   chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Aeroklubu Polskiego;
4)zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów. w których uczestniczą członkowie, członkowie władz Aeroklubu Polskiego, , szkół
  lotniczych, pracownicy Związku oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VII
Nagrody, wyróżnienia, kary

§ 45
Zarząd Związku ma prawo nagradzania, wyróżniania zasłużonych dla Aeroklubu osób i organizacji. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz zasady i warunki ich przyznawania określają uchwalone w tym zakresie regulaminy.
§ 46
Organy dyscyplinarne, rodzaje kar dyscyplinarnych oraz tryb i zasady orzekania określa regulamin dyscyplinarny Związku, uchwalony przez Kongres.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 47
1.Uchwałę w sprawie rozwiązania Związku podejmuje Kongres większością 2/3 głosów w obecności  takiej liczby delegatów , którzy dysponują co najmniej połową głosów przyznanych członkom Związku w myśl przepisów § 28 statutu.
2.Uchwała o rozwiązaniu Związku określa jednocześnie sposób jego likwidacji oraz cele na jakie przeznaczony zostanie majątek Związku.

§ 48
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o sporcie, ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.