Forum.Szybowce.Com

Gość


Autor Wątek: Statut AP - przerobiona wersja 2 statutu ZAP CZ. I  (Przeczytany 1503 razy)

A. Rydzyński

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 303
  • Liked: 73
Statut AP - przerobiona wersja 2 statutu ZAP CZ. I
« dnia: Maj 30, 2013, 20:58 »
Podstawą był statut udostępniony na stronie AP. Przy wprowadzaniu zmian brałem pod uwagę przetłumaczone ostatnio dokumenty FAI statut. rozporządzenia, kodeks sportowy oraz statut PZPN który jest bardzo obszerny i ustanawia wiele reguł i jest dla nas poza zasięgiem.

Moja wersja też jest nie doskonała i wymaga poprawek w zależności od stanowiska. Powołaliśmy Stałą Komisje Statutową która nie pracowała. Postawa naszego Prezesa W. Skalika który myślał że dalej AP będzie się ślizgał  doprowadziła nas do tworzenia Statutu na ostatnią chwilę.

STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO

Polskie lotnictwo sportowe, skupione w Aeroklubie Polskim, od wielu lat  jest trwałym elementem
 historii i kultury narodowej a także  ważnym elementem zorganizowania różnych podmiotów prowadzących działalność w każdej dziedzinie działalności lotniczej, oraz  współzawodnictwa
 sportowego prowadzonego w oparciu o  ukształtowane przez pokolenia zasady szlachetnej rywalizacji.
         
  Rozdział I Postanowienia Ogólne
§ 1
Aeroklub Polski (w skrócie AP ) zwany dalej również Związkiem, a w kontaktach międzynarodowych „Aero Club of Poland ”, jest polskim związkiem sportowym działającym w celu rozwoju i popularyzacji sportów lotniczych w Polsce, a także organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w sportach lotniczych oraz działalności na rzecz lotnictwa ogólnego i amatorskiego Polsce.
§2
1.   Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.
2.   Związek posiada osobowość prawną.
§ 3
1.   Związek swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś dla realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2.   Siedzibą władz Związku jest miasto Warszawa.
§ 4
1.   Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  o podobnym celu działania.
2.   Związek  ma wyłączne prawo do reprezentowania sportów lotniczych  w międzynarodowych organizacjach sportowych działających w tych sportach, a w szczególności Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI).
§ 5
Czas trwania Związku jest nieograniczony.
§ 6
Związek posiada odznaki organizacyjne, logo oraz pieczęcie wprowadzone do użytkowania przez Kongres
Rozdział II
Cele i środki działania Związku
§ 7
Celem działania Związku jest:
1.   Rozwój i popularyzacja sportów lotniczych w Polsce .
2.   Wprowadzanie do użytkowania dokumentów FAI
3.   Organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w sportach lotniczych .
4.   Organizowanie i prowadzenie szkoleń lotniczych
5.   Koordynacja działalności zrzeszonych w Związku członków.
6.   Reprezentowanie spraw sportów lotniczych  w kraju i za granicą.
7.   Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji  lotnictwa ogólnego i amatorskiego.
8.   Reprezentowania środowisk lotniczych wobec władz krajowych i międzynarodowych.
9.   Prowadzenie działalności w zakresie medycyny lotniczej i ogólnej oraz fizjoterapii.
§8
Cele określone w § 7 Związek realizuje poprzez:
1)   Opracowywanie kierunków rozwoju sportów lotniczych  w Polsce.
2)   Tłumaczenie dokumentów FAI
3)   Opracowywanie planów szkoleniowych, regulaminów i systemów współzawodnictwa sportowego.
4)   Organizowanie i prowadzenie szkolenia zawodników a także szkolenia i doszkalania instruktorów, trenerów, sędziów i działaczy sportowych we
        współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami,
5)    Utrzymywanie kontaktów sportowych z zagranicznymi organizacjami sportowymi.
6)   Przygotowywanie reprezentacji Polski do udziału w międzynarodowych zawodach w sportach lotniczych
7)   Organizowanie krajowych, międzypaństwowych i międzynarodowych zawodów sportowych w sportach lotniczych
8)   Prowadzenie jawnego rejestru wyników, rekordów, statystyki i dokumentacji sportowej.
9)   Prowadzenie jawnej  ewidencji zawodników, instruktorów, trenerów i sędziów.
10)   Prowadzenie działalności promocyjnej oraz popularyzację sportów
11)   Prowadzenie działalności gospodarczej.
12)   Obejmowanie akcji  lub udziałów w spółkach.
13)   Nadawanie przewidzianych prawem lub przepisami wewnętrznymi Związku licencji.
14)   Reprezentowanie polskich sportów lotniczych w krajowych i międzynarodowych organizacjach sportowych.
15)   Wspieranie działalności  podmiotów działających  w sportach lotniczych.
16)   Nadzór nad przestrzeganiem przez członków Związku oraz zawodników, trenerów i działaczy przepisów dotyczących sportów lotniczych.
17)   Nakładanie kar dyscyplinarnych.
18)   Przyznawanie odznaczeń i wyróżnień Związku oraz wnioskowanie do innych organizacji o nadanie odznaczeń i wyróżnień przyznawanych przez te
        organizacje a także o nadania odznaczeń państwowych.
19)   Wydawanie przepisów i regulaminów wewnątrzzwiązkowych, w tym przepisów licencyjnych.
20)   Prowadzenie działalności w zakresie niepublicznych szkół sportowych oraz  szkół lotniczych.
21)   Upowszechnianie i popularyzację sportu, w tym w szczególności sportów lotniczych .
22)   Prowadzenie oraz wspieranie inicjatyw szkolenia, edukacji, wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w szczególności w
        powiązaniu z lotnictwem i modelarstwem lotniczym;
23)    Zatwierdzanie i ewidencjonowanie lotniczych wyczynów sportowych, w tym rekordów;
24)    Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
25)   Działanie na rzecz ratownictwa, ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;
26)   Szkolenie i doskonalenie członków organizacji i innych osób dla potrzeb lotnictwa wojskowego, transportu lotniczego, ratownictwa i służb państwowych
        w ramach organizacji szkolenia.
27)   Wspieranie rozwoju infrastruktury lotniczej.
28)   Wykonywanie niektórych funkcji nadzoru i kontroli z upoważnienia władz lotnictwa cywilnego.
29)   Pełnienie funkcji zarządzającego lotniskami.
30)   Promocja i organizowanie wolontariatu w działalności lotniczej.
§ 9
Związek może zlecać realizację zadań, o których mowa w § 8 swoim członkom oraz osobom trzecim.
Rozdział III
Członkowie Związku
§ 10
Członkowie Związku dzielą się na;
1.   Członków zwyczajnych.
2.   Członków honorowych.
                                                                                  §11
1.   Członkiem zwyczajnym związku mogą być  osoby  prawne, których statut, umowa, akt założycielski  przewiduje prowadzenie działalności w jednym ze sportów lotniczych.
2.   Członkami honorowymi  są osoby fizyczne, które uzyskały godność członka honorowego, zgodnie z postanowieniami statutu.
   
§12
Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnej deklaracji której wzór  ustala  Kongres. Przed podjęciem decyzji o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Związku Zarząd dokonuje sprawdzenia, czy statut, umowa, akt założycielski   przewiduje prowadzenie działalności w jednym ze sportów lotniczych.
§13
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1)   brania udziału, poprzez swoich delegatów,  w Walnym Zebraniu Delegatów, zwanym dalej Kongresem.
2)   czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku ,
3)   wyrażania opinii o działalności Związku,
4)   uzyskiwania od organów Związku informacji o działalności i zamierzeniach Związku,
5)   zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku,
6)   pomocy szkoleniowej, organizacyjnej i finansowej ze strony Związku,
7)   żądania od władz Związku działań zmierzających do ochrony interesów dotyczących ich działalności w zakresie sportów lotniczych, lotnictwa ogólnego i
        amatorskiego,
8)   Korzystania z dóbr materialnych i nie materialnych wypracowanych przez Związek
9)   korzystania z innych uprawnień członkowskich, wynikających ze statutowej działalności Związku.
§14
Członkowie zwyczajni Związku zobowiązani są do:
1)     działalności na rzecz rozwoju sportów lotniczych,
2)    przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Związku,
3)     opłacania składek członkowskich w wysokości ustalanej przez Kongres.
§15
Członkostwo zwyczajne Związku ustaje w przypadku:
1)   rezygnacji na piśmie złożonej przez członka Związku do Zarządu Związku,
2)   rozwiązania, likwidacji lub ogłoszenia upadłości likwidacyjnej osoby prawnej  będącej członkiem Związku,
3)   wykluczenia ze Związku na podstawie uchwały Kongresu w przypadku rażącego naruszenia przez członka zwyczajnego postanowień niniejszego statutu oraz uchwał lub decyzji uprawnionych organów Związku.
§ 16
1.   Tytuł członka honorowego Związku nadaje Kongres na wniosek Zarządu Związku lub Członka Związku  osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju Związku lub sportów lotniczych w Polsce.
2.   Członek honorowy nie posiada żadnych praw do głosowania.
3.   Członek honorowy może uczestniczyć w posiedzeniach władz Związku z głosem doradczym
Rozdział IV                     Władze Związku
   
§17
Władzami Związku są:
1)   Kongres,
2)   Komisje Sportowe,
3)   Zarząd,
4)   Komisja Rewizyjna.

§ 18
Kadencja Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej Związku trwa cztery lata.

A. Walne Zgromadzenie Delegatów – Kongres
§19
1.   Najwyższą władzą Związku jest Kongres
2.   Kongres jest zwoływany przez Zarząd Związku.
3.   Kongres może być zwyczajny lub nadzwyczajny
4.   Kongresy  zwyczajny jest zwoływany  nie rzadziej niż raz na rok.
4.     Kongres nadzwyczajny odbywa się z inicjatywy Zarządu Związku  i na  wniosek:
        1) Trzech  Komisji Sportowych
        2) 1/3 ilości członków zwyczajnych,
        3) Komisji Rewizyjnej.
§20
1.    Kongres  jest ważny  gdy uczestniczy w nim  1/3 ilość członków zwyczajnych związku   po przez
          swoich delegatów.
§21
1.   Zarząd Związku zawiadamia członków Związku o proponowanym porządku obrad, terminie i miejscu Kongresu  poprzez wysłanie pisemnego zawiadomienia listem poleconym na co najmniej na 50 dni przed datą Kongresu.
2.   Członkowie Związku lub ich delegaci oraz Komisje Sportowe  mogą zgłaszać propozycje do porządku obrad nie później niż na 21 dni przed datą Kongresu.
3.   Materiały dotyczące spraw przewidzianych w programie obrad Zarząd przesyła Członkom nie później niż 14 dni przed datą Kongresu .
§22
1.   W Kongresie udział biorą z głosem decydującym  dającym czynne i bierne prawo wyborcze delegaci członków zwyczajnych Związku , powołani zgodnie z
        przepisami wewnętrznymi osób prawnych będących członkami zwyczajnymi Związku, w liczbie jeden delegat na jedną osobę prawną.
   
§23
1.    W Kongresie udział biorą z głosem doradczym członkowie funkcjonującego lub ustępującego
       Zarządu, członkowie funkcjonującej lub ustępującej Komisji Rewizyjnej, członkowie honorowi,
       przedstawiciel organu nadzorującego  Związek oraz zaproszeni goście.
2.    Bierne prawo wyborcze posiadają także osoby wskazane przez członków Związku które są ich
       członkami.
§ 24
1.   Obrady Kongresu odbywają się na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Kongres .
2.   Obrady Kongresu są nagrywane-głos i protokołowane. Nośnik z nagranym  głosem i protokół winien zostać przesłany delegatom nie później niż w ciągu
        60 dni od dnia odbycia kongresu.
§ 25
1.   Uchwały Kongresu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2.   Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Kongres. W głosowaniu jawnym musi uczestniczyć co najmniej połowa delegatów członków zwyczajnych.
        Większością decydującą jest  2/3 głosów.
3.   Uchwałę w sprawie rozwiązania Związku podejmuje Kongres. W głosowaniu jawnym musi uczestniczyć co najmniej połowa delegatów członków
        zwyczajnych.  Większością decydującą jest  2/3 głosów
4.   Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym. Nie dotyczy to wyboru Przewodniczącego, Prezydium oraz komisji  Kongresu .
   
§26
Kongres jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach, które należą do zakresu działalności Związku.
§27
Do kompetencji Kongresu Zwyczajnego należy w szczególności :
1)   ustalanie kierunków działalności i założeń programowych Związku,
2)   powoływanie Komisji Sportowych
3)   wybór Prezesa Zarządu Związku, członków Zarządu Związku,
4)   wybór członków Komisji Rewizyjnej Związku,
5)   wybór uzupełniający członków  Zarządu Związku i członków  Komisji Rewizyjnej na czas do końca kadencji,
6)   podejmowanie uchwał o zmianie Statutu,
7)   podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku,
8)   nadawanie tytułu członka honorowego Związku
9)   coroczne rozpatrywanie i  zatwierdzanie  sprawozdania:
        a/ finansowego Związku ocenionego przez biegłego rewidenta,
        b/ z działalności Zarządu Związku
        c/ z działalności  Związku
10)   coroczne rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania i wniosków  Komisji Rewizyjnej Związku
11)   udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej  absolutorium  Zarządowi Związku,
12)   rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd , Członków Związku, Komisje Sportowe  oraz podejmowanie uchwał w takich sprawach,
13)   uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego,
14)   Podejmowanie uchwał  w sprawie przystąpienia do związków sportowych, stowarzyszeń i innych organizacji, w tym międzynarodowych, a także w
        sprawie powołania lub przystąpienia Związku do  spółek prawa handlowego i innych organizacji gospodarczych.
15)   podejmowanie uchwał w sprawie powołania terenowej jednostki organizacyjnej Związku,
16)   rozpatrywanie innych spraw ujętych w porządku obrad.
§ 28
1.   Do kompetencji  Kongresu Nadzwyczajnego  należy rozstrzyganie spraw, dla których rozpatrzenia    został zwołany.
2.    Nadzwyczajny Kongres powinien się odbyć nie później niż w ciągu 60 dni od otrzymania przez
       Zarząd wniosku o jego zwołanie.

Koniec części pierwszej