Forum.Szybowce.Com

Gość


Autor Wątek: Statut AP - przerobiona wersja 2 statutu ZAP Cz. II  (Przeczytany 1479 razy)

A. Rydzyński

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 303
  • Liked: 73
Statut AP - przerobiona wersja 2 statutu ZAP Cz. II
« dnia: Maj 30, 2013, 21:57 »

         
B.  Komisje Sportowe /KS/
   
      
§29
1.    Komisje Sportowe są organami związku do zarządzania poszczególnymi dyscyplinami  sportów
       lotniczych.  Decyzje Komisji Sportowych są wiążące dla Zarządu Związku.
2.    W związku funkcjonują następujące Komisje Sportowe:
       1)Komisja  Balonowa - wszystkie kwestie dotyczące balonów i sterowców,
       2) Komisja Lotnictwa Ogólnego – wszystkie kwestie dotyczące lotnictwa ogólnego poza śmigłowcami
       3)Szybowcowa - wszystkie kwestie dotyczące szybownictwa poza akrobacją szybowcową
       4)Wiropłatowa - wszystkie kwestie dotyczące wiropłatów
       5)Spadochronowa – wszystkie kwestie dotyczące spadochroniarstwa
       6)Modelarstwa Lotniczego - wszystkie kwestie dotyczące latających modeli lotniczych, modeli rakiet i pojazdów kosmicznych
       7)Akrobacji Lotniczej - wszystkie kwestie dotyczące akrobacji włączając akrobacje szybowcową
       8)Lotniowa i Paralotniowa - wszystkie kwestie dotyczące lotniarstwa i paralotniarstwa
       9)Komisja Mikrolotowa  - wszystkie kwestie dotyczące lotnictwa mikrolotowego, motolotniowego, motoparalotniowego,
 
  §30
1.   Nową Komisje Sportową  powołuje Kongres  na pisemny  wniosek trzech członków  związku. Wniosek musi zawierać  nazwiska minimum dwóch  osób
      o dobrych  kwalifikacjach w danej  dyscyplinie sportów lotniczych.
2.  W uchwale Kongres  określa termin pierwszego zebrania komisji w czasie  pomiędzy 60 a 120  dni   po zakończeniu Kongres oraz  wyznacza
     przewodniczącego zebrania który je zorganizuje, otworzy i poprowadzi do czasu wyboru przewodniczącego zabrania.
3.   Komisja Sportowa  jest utworzona na czas nie określony.
                        
§31
1.   Członkami Komisji Sportowej  mogą być członkowie zwyczajni związku   których  statut, umowa, akt  założycielski  przewiduje prowadzenie działalności
      w danej dyscyplinie  sportu lotniczego.
2.  W  Komisji Sportowej członkowie związku są reprezentowani przez delegatów wybranych według procedur  wewnętrznych członków związku w liczbie
     jeden delegat na jedną osobę prawną.

3.  Delegaci do Komisji Sportowej muszą być osobami o dobrych kwalifikacjach w danej dyscyplinie sportów lotniczych
4.  Potwierdzeniem dobrych kwalifikacji jest licencja lotnicza, świadectwo uprawnień lotniczych, uprawnienia instruktora lub trenera danego sportu
     lotniczego, licencja sędziego sportowego w danej  dyscyplinie sportów lotniczych.
                       
§32
1.   Komisja Sportowa wybiera ze swojego grona osoby funkcyjne: przewodniczącego, skarbnika, sekretarza na okres  dwóch lat.
2.   Komisja Sportowa zbiera się w miarę potrzeb nie rzadziej niż trzy razy w roku w tym jeden raz w terminie nie  krótszym niż 30 dni przed  Kongresem celem:
     1)  przyjęcia sprawozdania ze swojej działalności,
     2)  uchwalenia wniosków  do Kongresu,
     3)  wyboru Wiceprezesa do Zarządu Związku,
     4) udzielenia absolutorium przewodniczącemu, skarbnikowi, sekretarzowi.
     5) wybrania osób  funkcyjnych w przypadku nie uzyskania absolutorium.
3.  Zebrania komisji zwołuje Przewodniczący lub wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek dwóch członków Komisji Sportowej.
               
   
§33
1.   Uchwały Komisji Sportowej zapadają  zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2.   Głosowania w sprawie wyboru osób funkcyjnych i udzielenia absolutorium są tajne.
§34
Komisja Sportowa  uchwala regulaminu swojej działalności.
 
§35
Celem działania Komisji Sportowej jest:
1)   Rozwój i popularyzacja danej dyscypliny sportów lotniczych w Polsce .
2)    Wprowadzanie do używania dokumentów FAI dotyczących danej dyscypliny sportów lotniczych
3)    Organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w danej dyscyplinie sportów lotniczy.
4)    Organizowanie i prowadzenie szkoleń lotniczych w danej dyscyplinie sportów lotniczych.
5)    Koordynowanie działalności  członków KS
6)    Reprezentowanie spraw danej dyscypliny sportów lotniczych  w kraju i za granicą.
7)    Reprezentowania środowiska danej dyscypliny sportów lotniczych wobec władz krajowych  Międzynarodowych.
         
               
§36
Cele określone w § 35 Komisja Sportowa realizuje w danej dyscyplinie sportów lotniczych poprzez:
1)    Opracowywanie kierunków rozwoju danej dyscypliny sportów lotniczych  w Polsce.
2)    Tłumaczenie dokumentów FAI.
3)    Opracowywanie planów szkoleniowych, regulaminów i systemów współzawodnictwa sportowego.
4)    Organizowanie i prowadzenie szkolenia zawodników a także szkolenia i doszkalania instruktorów,  trenerów, sędziów i działaczy sportowych we
       współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami,
5)    Utrzymywanie kontaktów sportowych z zagranicznymi organizacjami sportowymi.
6)    Przygotowywanie reprezentacji Polski do udziału w międzynarodowych zawodach w danej  dyscyplinie sportów lotniczych
7)    Organizowanie krajowych, międzypaństwowych i międzynarodowych zawodów sportowych w   danej dyscyplinie  sportów lotniczych
8)    Prowadzenie jawnego  rejestru  wyników, rekordów, statystyk i dokumentacji sportowej.
9)    Prowadzenie jawnej ewidencji zawodników, instruktorów, trenerów i sędziów.
10)  Prowadzenie działalności promocyjnej oraz popularyzację danej dyscypliny sportów lotniczych,
11)  Prowadzenie działalności gospodarczej.
12)  Nadawanie przewidzianych prawem lub przepisami wewnętrznymi Związku licencji.
13)  Reprezentowanie danej dyscypliny sportów lotniczych w krajowych i międzynarodowych organizacjach  sportowych.
14)  Wspieranie działalności  podmiotów działających  wdanej dyscyplinie  sportów lotniczych.
15)  Nadzór nad przestrzeganiem przez członków KS  oraz zawodników, trenerów i działaczy przepisów dotyczących danej dyscypliny sportów lotniczych.
16)  Nakładanie kar dyscyplinarnych.
17)  Wnioskowanie o przyznawanie odznaczeń i wyróżnień Związku oraz wnioskowanie do innych organizacji o nadanie odznaczeń i wyróżnień
       przyznawanych przez te organizacje a także o nadania odznaczeń państwowych.
18)  Wydawanie przepisów i regulaminów wewnątrzzwiązkowych, w tym przepisów licencyjnych.
19)  Prowadzenie oraz wspieranie inicjatyw szkolenia, edukacji, wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w szczególności w
       powiązaniu z lotnictwem i modelarstwem lotniczym;
20)  Zatwierdzanie i ewidencjonowanie lotniczych wyczynów sportowych, w tym rekordów;
21)  Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
22)  Szkolenie i doskonalenie członków organizacji i innych osób dla potrzeb lotnictwa wojskowego,  transportu lotniczego, ratownictwa i służb
       państwowych w ramach organizacji szkolenia.
23)  Wspieranie rozwoju infrastruktury lotniczej.
24)  Wykonywanie niektórych funkcji nadzoru i kontroli z upoważnienia władz lotnictwa cywilnego.
25)  Promocja i organizowanie wolontariatu w działalności lotniczej.
26)  Pozyskiwanie środków finansowych  na finansowanie danej dyscypliny sportów lotniczych.
27)  Pozyskiwanie obiektów stałych i ruchomych niezbędnych do uprawiania danej dyscypliny sportów
       Lotniczych.
                        
C. Zarząd Związku
§37
1.   Liczbę członków Zarządu Związku  określa  Kongres w uchwale.
2.   Zarząd składa się z Prezesa Związku, Członków Zarządu , Wiceprezesów Związku.
3.   W minimalny skład Zarządu Związku wchodzi:
        1) Prezesa Związku,
        2) dwóch Członków Zarządu
        3) Wiceprezesi Związku  wybrani po jednym przez każdą Komisje Sportową  i  z urzędu będący w Zarządzie Związku.

§ 38
1.   Kongres wybierany w pierwszej kolejności Prezesa Związku. Prezes jest wybierany spośród kandydatów zgłoszonych do biura Związku przez członków
      zwyczajnych Związku na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem Kongresu. W głosowaniu musi uczestniczyć co najmniej połowa delegatów
      członków zwyczajnych.  Większością decydującą jest  2/3 głosów.
2.   Kongres wybiera w drugiej kolejności Członków Zarządu  w ilości ustalonej w uchwale. Kandydatów na członków Zarządu zgłaszają delegaci, oraz 
      wybrany Prezes Związku jeżeli nie jest delegatem.
3.   W przypadku śmierci lub ustąpienia Prezesa, w czasie trwania kadencji, wyboru nowego Prezesa dokonuje Zarząd spośród swojego składu  na
      najbliższym swoim posiedzeniu, w terminie nie później niż w ciągu 60 dni od dnia zaistnienia przyczyny wyboru.
4.   W przypadku niedokonania wyboru w trybie wskazanym powyżej, Zarząd niezwłocznie zwoła Nadzwyczajny Kongres, w celu dokonania wyboru
      Prezesa Związku.
5.   Zarząd ma prawo doboru do swego składu nowych członków w miejsce tych, którzy zmarli lub ustąpili ze swoich funkcji w trakcie trwania kadencji.
      Liczba dobranych członków Zarządu nie może jednak być większa niż trzech. W przypadku rezygnacji więcej niż połowy członków Zarządu, Prezes
      Związku zwoła niezwłocznie Nadzwyczajny Kongres  dla wyboru nowego składu Zarządu, z wyjątkiem Prezesa, który pełni swoja funkcję do końca
      kadencji.
6.   W przypadku wybrania na Prezesa, śmierci, ustąpienia Wiceprezesa, odpowiednia Komisja Sportowa wybiera nowego Wiceprezesa który wchodzi
      do Zarządu z urzędu.
7.   Prezes i członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje wyłącznie społecznie.
 
   
§39
Decyzje Zarządu związku  zapadają w formie uchwał podjętych  zwykłą większością głosów.  W głosowaniu musi uczestniczyć  co najmniej 2/3 składu  Zarządu. W razie równej ilości głosów decyduje głos   prowadzącego  zebranie Zarządu.

§ 40
Strukturę organizacyjną Zarządu, podział funkcji oraz zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu  określa uchwalony przez Zarząd Regulamin Pracy Zarządu.

§41
1.   Zarząd odpowiedzialny jest za całokształt działalności Związku i reprezentuje Związek w relacjach z osobami trzecimi i władzami krajowymi oraz
        międzynarodowymi.
2.   Do kompetencji Zarządu należy:
1)   Wykonywanie uchwał Kongresu
2)   Opracowywanie rocznych programów działania i planów finansowych,
3)   Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,
4)   Reprezentowanie Związku na zewnątrz,
5)   Podejmowanie uchwał w  zakresie przyjmowania członków do Związku,
6)   Prowadzenie ewidencji członków,
7)   Prowadzenie współzawodnictwa sportowego w sportach lotniczych ,
8)   Podejmowanie wszelkich decyzji związanych z działalnością Związku, a nie zastrzeżonych dla innych władz Związku,
9)   Nadzór, nad organizacją i pracą biura Związku.

§42
1.   Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak, niż raz na 2 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu
        lub wyznaczony przez Prezesa Wiceprezes Związku. Wszystkie posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§43
1.   Zarząd - dla usprawnienia pracy Związku - może powoływać wydziały, komisje i zespoły problemowe, a także inne organy wykonawcze dla prowadzenia
        określonych spraw.
2.   Zarząd może powołać Sekretarza Generalnego Związku, który jest uprawniony do jednoosobowego reprezentowania Związku w stosunku do osób
        trzecich w granicach udzielonego pełnomocnictwa. Sekretarz Generalny ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Związku.
 
                      
§44
1.Praca Zarządu Związku podlega kontroli Komisji Rewizyjnej oraz innych uprawnionych organów zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
2.   Zarząd zobowiązany jest rozpatrzyć wszystkie wnioski i zalecenia przedstawione przez Komisję Rewizyjną lub inne organy kontrolujące i złożyć
        wyjaśnienia co do ich ewentualnej realizacji.

D.  Komisja Rewizyjna
§45
1.   Liczbę członków Komisji Rewizyjnej Związku określa Kongres w uchwale.
2.   W minimalny skład Komisja Rewizyjna wchodzi: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego,  Sekretarza.
3.   Kongres wybiera Członków Komisji Rewizyjnej w ilości ustalonej w uchwale z  kandydatów  zgłoszonych przez  delegatów uczestniczących w Kongresie.
4.   Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza.
5.   Komisja rewizyjna ma prawo dobrania do swego grona nowych członków w miejsce tych, którzy zmarli lub złożyli rezygnację w czasie trwania kadencji,
        przy czym co najmniej połowa składu Komisji musi pochodzić z wyboru.
6.   W przypadku rezygnacji więcej niż połowy członków Komisji Zarząd zwoła Nadzwyczajny Kongres dla wyboru nowej Komisji Rewizyjnej.

§ 46
1.   Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Związku.
2.   Komisja Rewizyjna uchwala regulamin swojej działalności.
3.   Komisja Rewizyjna j co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę całokształtu działalności Związku z uwzględnieniem gospodarki finansowej, w tym
        w szczególności w zakresie prawidłowości, celowości i rzetelności w gospodarowaniu majątkiem Związku.
4.   Komisja Rewizyjna  rekomenduje Kongresowi zatwierdzenie sprawozdanie finansowe Związku.
5.   Protokoły z przeprowadzanych kontroli Zarządu i biura Zarządu Związku wraz z zaleceniami pokontrolnymi, przedkładane są Zarządowi Związku.
        Komisja ma prawo żądać usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli pracy Zarządu. Ponadto Komisja może w każdym czasie \
        żądać informacji o bieżących pracach Zarządu Związku.
6.   Komisja Rewizyjna przedstawia Kongresowi sprawozdanie ze swojej działalności.
7.   Komisja Rewizyjna - po upływie kadencji władz Związku - przedstawia Kongresowi sprawozdanie ze swojej działalności za okres całej kadencji wraz
        z wnioskiem w sprawie absolutorium dla  Zarządu.
8.   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku oraz innych
        organów Związku. W posiedzeniach tych uprawnieni członkowie Komisji uczestniczą jedynie z głosem doradczym.
9.   Członkowie Komisji rewizyjnej mogą pełnić swoje funkcje wyłącznie społecznie.

§ 47
Poza innymi uprawnieniami wynikającymi z niniejszego statutu,  Komisja Rewizyjna wyraża swoją opinię dotyczącą podjęcia przez Zarząd decyzji o:
1)   nabyciu bądź zbyciu przez Zarząd nieruchomości a także utworzeniu lub przystąpieniu przez Związek do spółek bądź innych organizacji,
2)   zaciągnięciu bądź udzieleniu przez Zarząd kredytów lub pożyczek a także udzieleniu poręczeń i gwarancji,
3)   zaciągnięciu przez Zarząd jednorazowo zobowiązania lub rozporządzeniu majątkiem Związku w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przez Kongres
§48
1.   Komisja Rewizyjna Związku odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb  co najmniej raz na kwartał.
2.   Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
3.   Decyzje Komisji zapadają w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów. W głosowaniu musi uczestniczyć co najmniej 1/2 składu Komisji.
        W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego Komisji

Rozdział V
Terenowe jednostki organizacyjne .
                                      
§49
1.Związek może powoływać terenowe jednostki organizacyjne , które  mogą posiadać osobowość prawną.
2.   Powołanie terenowej jednostki organizacyjnej Związku wymaga uchwały Kongresu.
3.   Terenowa jednostka organizacyjna działa na podstawie statutu  uchwalonego przez Kongres.

§50
1.   Związek może powoływać szkoły lotnicze.
2.   Szkoły lotnicze są terenowymi jednostkami organizacyjnymi Związku i mogą posiadać osobowość prawną.
3.   Szkołę lotniczą powołuje Kongres.
4.   Szkoła działa na podstawie regulaminu szkoły uchwalonego przez Kongres.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Związku

§ 51
1.   Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2.   Na fundusze Związku składają się w szczególności:
1)   wpływy z tytułu składek członkowskich i opłat związanych z organizowanym przez Związek współzawodnictwem sportowym,
2)   wpływy z działalności gospodarczej,
3)   wpływy z darowizn,
4)   wpływy z umów zawartych z organizatorami współzawodnictwa w zakresie zleconym przez Związek,
5)   dotacje celowe przekazywane do Związku,
6)   odsetki bankowe i lokaty terminowe,
7)   środki na realizację zadań zleconych.

§52
Dla ważności oświadczeń dotyczących zaciągania zobowiązań i rozporządzania majątkiem Związku wymagane jest działanie wynikającym z § 47 niniejszego statutu - współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub upoważnionego przez niego Wiceprezesa Związku.

§ 53
Zarząd realizuje sprawy finansowe Związku w oparciu o zatwierdzone przez Zarząd roczne plany finansowe oraz regulamin finansowy.

Rozdział VII
Nagrody, wyróżnienia, kary

§ 54
1.   Do rozstrzygnięcia sporów, w tym także sporów majątkowych, oraz podejmowania decyzji w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej Zarząd
        Związku może powołać organy dyscyplinarne  i Sąd Polubowny.
2.   Organy te działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Kongres .
3.   Rodzaje kar dyscyplinarnych oraz tryb i zasady ich orzekania określa regulamin dyscyplinarny Związku, uchwalony przez Kongres .

§ 55
Zarząd Związku ma prawo nagradzania, wyróżniania zasłużonych dla Aeroklubu osób i organizacji. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz zasady i warunki ich przyznawania określają uchwalone w tym zakresie regulaminy który uchwala Kongres.
Rozdział VIII Postanowienia końcowe
§ 56
1.   Uchwałę w sprawie rozwiązania Związku podejmuje Kongres. W głosowaniu musi uczestniczyć co najmniej połowa delegatów członków zwyczajnych.
        Większością decydującą jest  2/3 głosów.
2.   Uchwała o rozwiązaniu Związku określa jednocześnie sposób jego likwidacji oraz cele na jakie przeznaczony zostanie majątek Związku.

§57
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o sporcie, ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Koniec części II