Forum.Szybowce.Com

Gość


Autor Wątek: Uchwalony statut AP cz.1  (Przeczytany 1983 razy)

A. Rydzyński

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 303
  • Liked: 73
Uchwalony statut AP cz.1
« dnia: Lipiec 23, 2013, 12:53 »
STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO

Polskie lotnictwo sportowe, skupione w Aeroklubie Polskim, od wielu lat jest trwałym elementem
historii i kultury narodowej, a także ważnym segmentem współzawodnictwa sportowego prowadzonego w oparciu o ukształtowane przez pokolenia zasady szlachetnej rywalizacji.

Dzięki głębokiemu zaangażowaniu członków społeczności lotniczej, dla których lotnictwo stało się pasją życia i rodzajem szlachetnej służby społeczeństwu, działalność Aeroklubu zdobyła wysokie uznanie w kraju i na arenie międzynarodowej.

Aeroklub Polski, organizacja społeczna istniejąca od 1919 roku, jest spadkobiercą pięknych tradycji wielu lotniczych pokoleń Polaków, pragnie nieustannie wzbogacać te tradycje o nowe wartości wypracowane w codziennej służbie polskiemu lotnictwu.

Rozdział I   Postanowienia Ogólne

§ 1
Aeroklub Polski (w skrócie AP) zwany dalej również Związkiem, a w kontaktach międzynarodowych „Aero Club of Poland”, jest polskim związkiem sportowym działającym w celu rozwoju i popularyzacji sportu lotniczego w Polsce, a także organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w sporcie lotniczym oraz działalności na rzecz lotnictwa ogólnego i amatorskiego w Polsce.

§ 2
1.Związek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnego oraz niniejszego Statutu.
2.Związek posiada osobowość prawną.

§ 3
1.Związek swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś dla realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność także poza
   granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Siedzibą władz Związku jest miasto Warszawa.

§ 4
1.   Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
2.   Związek ma wyłączne prawo do reprezentowania sportu lotniczego w międzynarodowych organizacjach sportowych działających w tym sporcie, a w
        szczególności Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI).

§ 5
Czas trwania Związku jest nieograniczony.

§ 6
Związek posiada odznaki organizacyjne, logo oraz pieczęcie określone przez Zarząd Związku.

Rozdział II    Cele i środki działania Związku

§ 7
Celem działania Związku jest:
1.Rozwój i popularyzacja sportu lotniczego w Polsce.
2.Organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w sporcie lotniczym.
3.Koordynacja działalności zrzeszonych w Związku osób prawnych i ich członków.
4.Reprezentowanie spraw sportu lotniczego w kraju i za granicą.
5.Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji lotnictwa ogólnego i amatorskiego.
6.Reprezentowania środowisk lotniczych wobec władz krajowych i międzynarodowych.
7.   Integracja środowiska lotniczego i sympatyków lotnictwa.
8.   Pielęgnowanie tradycji polskiego lotnictwa.
9.   Prowadzenie działalności w zakresie medycyny lotniczej i ogólnej oraz fizjoterapii.

§ 8
Cele określone w § 7 Związek realizuje poprzez:
1.Opracowywanie kierunków rozwoju sportu lotniczego w Polsce.
2.Opracowywanie planów szkoleniowych, regulaminów i systemów współzawodnictwa sportowego.
3.Organizowanie i prowadzenie szkolenia zawodników a także szkolenia i doszkalania instruktorów, trenerów, sędziów i działaczy sportowych we
   współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami.
4.Utrzymywanie kontaktów sportowych z zagranicznymi organizacjami sportowymi.
5.Przygotowywanie reprezentacji Polski do udziału w międzynarodowych zawodach w poszczególnych dyscyplinach sportu lotniczego.
6.Organizowanie  zawodów sportowych w sporcie lotniczym.
7.Zatwierdzanie i ewidencjonowanie lotniczych wyczynów sportowych, w tym rekordów.
8.Prowadzenie statystyki i dokumentacji sportowej.
9.Prowadzenie ewidencji zawodników, instruktorów, trenerów i sędziów.
10.Prowadzenie działalności promocyjnej oraz popularyzację sportu lotniczego i lotnictwa ogólnego oraz amatorskiego.
11 .Nadawanie przewidzianych prawem lub przepisami wewnętrznymi Związku licencji i uprawnień.
12.Reprezentowanie polskiego sportu lotniczego w krajowych i międzynarodowych organizacjach sportowych.
13. Wspieranie działalności Aeroklubów Regionalnych, klubów sportowych i innych podmiotów oraz osób fizycznych działających w sporcie lotniczym.
14. Nadzór nad przestrzeganiem przez członków Związku oraz zawodników, trenerów i działaczy przepisów dotyczących sportu lotniczego.
15. Nakładanie kar dyscyplinarnych.
16.Wydawanie przepisów i regulaminów wewnątrzzwiązkowych, w tym przepisów licencyjnych.
17.Inicjowanie oraz opiniowanie aktów prawnych mających wpływ na działalność statutową  Związku oraz występowanie do władz i organów administracji
     publicznej mających wpływ na działalność statutową Związku, w tym działanie na rzecz ułatwień w lotnictwie cywilnym.
18.Prowadzenie działalności w zakresie niepublicznych szkół sportowych oraz szkół lub klas lotniczych.
19.Upowszechnianie i popularyzację sportu, w tym w szczególności sportu lotniczego.
20.Prowadzenie oraz wspieranie inicjatyw szkolenia, edukacji, wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności w
     powiązaniu z lotnictwem i modelarstwem lotniczym.
21.Prowadzenie działalności gospodarczej oraz działalności rolniczej dla pozyskiwania środków na finansowanie działalności statutowej, przy czym
     działalność gospodarcza lub rolnicza może być wyłącznie działalnością uboczną w stosunku do działalności statutowej.
22.Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.
23.Działanie na rzecz ratownictwa, ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.
24.Szkolenie i doskonalenie członków organizacji i innych osób dla potrzeb lotnictwa wojskowego. transportu lotniczego, ratownictwa i służb państwowych.
25.Wspieranie rozwoju infrastruktury lotniczej.
26.Wykonywanie niektórych funkcji nadzoru i kontroli z upoważnienia władz lotnictwa cywilnego.
27.Pełnienie funkcji zarządzającego lotniskami.
28.Promocję i organizowanie wolontariatu w działalności lotniczej.
29.Przyznawanie odznaczeń i wyróżnień Związku oraz wnioskowanie do innych organizacji o nadanie odznaczeń i wyróżnień przyznawanych przez te
     organizacje, a także wnioskowanie o nadanie odznaczeń państwowych.

§ 9
Związek może w uzasadnionych przypadkach zlecać realizację zadań, o których mowa w § 8 swoim członkom oraz osobom trzecim.

Rozdział III   Członkowie Związku

§ 10
1.Członkowie Związku dzielą się na:
a)   Członków zwyczajnych.
b)   Członków honorowych.
2. Przy Aeroklubie Polskim działa Rada Seniorów Lotnictwa, której regulamin funkcjonowania uchwala Zarząd Związku.

§ 11
1.Członkiem zwyczajnym Związku mogą być kluby sportowe, związki sportowe oraz inne osoby  prawne, których statut, umowa lub akt założycielski
   przewiduje prowadzenie działalności w zakresie sportu lotniczego.
2.Członkami honorowymi Związku są osoby fizyczne, które uzyskały tę godność, zgodnie z postanowieniami Statutu.
3.Osoby fizyczne będące członkami osób prawnych, o których mowa w ust. 1 są uważane za stowarzyszone w Związku. Status osoby  stowarzyszonej nie
   daje prawa głosu stanowiącego na Kongresie Związku.

§12
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1.Brania udziału, poprzez swoich delegatów, w Walnym Zgromadzeniu Delegatów, zwanym dalej Kongresem.
2.Czynnego prawa wyborczego do władz Związku.
3.Wyrażania opinii o działalności Związku.
4.Uzyskiwania od organów Związku informacji o działalności i zamierzeniach Związku.
5.Zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku.
6.Pomocy szkoleniowej, organizacyjnej, finansowej i prawnej ze strony Związku.
7.Żądania od władz Związku działań zmierzających do ochrony interesów dotyczących ich działalności w zakresie sportu lotniczego, lotnictwa ogólnego
   i amatorskiego.
8.   Korzystania z innych uprawnień członkowskich, wynikających ze statutowej działalności Związku.

§ 13
Członkowie zwyczajni Związku zobowiązani są do:
1.Działalności na rzecz rozwoju sportu lotniczego, lotnictwa ogólnego i amatorskiego.
2.Przestrzegania postanowień Statutu Związku, regulaminów, uchwał i decyzji władz Związku.
3.   Opłacania składek członkowskich w ustalanej przez Kongres wysokości.

§ 14
Członkostwo zwyczajne w Związku ustaje w przypadku:
1.Rezygnacji na piśmie złożonej przez członka Związku do Zarządu Związku.
2.Rozwiązania, likwidacji lub ogłoszenia upadłości likwidacyjnej osoby prawnej będącej członkiem Związku.
3.Wykluczenia ze Związku na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w przypadku rażącego naruszenia przez członka zwyczajnego
    postanowień Statutu Związku oraz uchwał lub decyzji uprawnionych organów Związku lub w przypadku prowadzenia działalności sprzecznej z
    postanowieniami Statutu Związku lub interesem Związku.

§ 15
Tytuł członka honorowego Związku nadaje Kongres na wniosek członka zwyczajnego Związku lub Zarządu Związku osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju Związku lub sportu lotniczego w Polsce.

§ 16
Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnej deklaracji według ustalonego przez Zarząd wzoru. Przed podjęciem decyzji o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Związku, Zarząd dokonuje sprawdzenia, czy zakres działania osoby prawnej zgłaszającej akces do Związku obejmuje działalność w sporcie lotniczym.

§ 17
1.Od decyzji Zarządu Związku o wykluczeniu członka Związku lub o odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Związku przysługuje
   zainteresowanemu odwołanie do Kongresu, które powinno zostać złożone w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnej i zawierającej uzasadnienie
   decyzji w sprawie wykluczenia lub odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Związku.
2.Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Kongres prawa wykluczonego członka ulegają zawieszeniu.
3.Decyzja Kongresu jest ostateczna.