Forum.Szybowce.Com

Gość


Autor Wątek: Uchwalony statut cz.2  (Przeczytany 1547 razy)

A. Rydzyński

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 303
  • Liked: 73
Uchwalony statut cz.2
« dnia: Lipiec 23, 2013, 13:14 »
Rozdział IV    Władze Związku

§ 18
Władzami Związku są:
1.   Kongres.
2.    Zarząd.
3.   Komisja Rewizyjna.

§ 19
Kadencja wybieralnych władz Związku trwa 4 lata.

§ 20
1.   Najwyższą władzą Związku jest Kongres.
2.   Kongres zwoływany jest przez Zarząd Związku w terminach przewidzianych niniejszym Statutem.
3.   Kongres może być zwołany jako:
1)Zwyczajny Sprawozdawczo - Wyborczy zwoływany raz na cztery lata,
2)Zwyczajny Sprawozdawczy zwoływany raz w roku, nie później niż do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.
3)Nadzwyczajny - zwoływany w trybie wskazanym w § 24, przy czym do kompetencji Kongresu Nadzwyczajnego należy wyłącznie rozstrzyganie spraw,
   dla których rozpatrzenia został zwołany.

§ 21
1.   W Kongresie powinna  uczestniczyć taka ilość delegatów, by w pierwszym terminie reprezentowana była co najmniej połowa głosów.  W drugim
        terminie Kongres może obradować bez względu na liczbę reprezentowanych głosów.
2.   W Kongresie, z głosem doradczym i bez głosu stanowiącego, mogą uczestniczyć członkowie honorowi, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
        przedstawiciele organu nadzorującego oraz zaproszeni goście.

§ 22
Do kompetencji Kongresu Sprawozdawczo – Wyborczego, który odbywa się nie później niż w ostatnim dniu kadencji władz Związku, należy:
1.   Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego.
2.    Udzielanie - na wniosek Komisji Rewizyjnej - absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
3.    Uchwalanie kierunków działalności i założeń programowych Związku.
4.   Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu Związku.
5.   Wybór Prezesa Zarządu Związku, członków Zarządu Związku oraz członków Komisji Rewizyjnej.
6.    Nadawanie tytułu członka honorowego Związku.
7.   Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd oraz członków Związku oraz podejmowanie uchwał w takich sprawach.
8.   Uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego.
9.   Podejmowanie uchwał w sprawie powołania terenowej jednostki organizacyjnej Związku oraz szkoły lotniczej.
10.   Określanie wysokości składki członkowskiej przy zachowaniu zasady, że wysokość składki na dany rok kalendarzowy dla członków zwyczajnych
        działających w formie prawnej stowarzyszenia uzależniona jest od ilości członków tego stowarzyszenia, niezależnie od ich statusu, na dzień 30 listopada
        roku poprzedniego.
11.   Udzielanie zgody na zbycie przez Związek nieruchomości, sprzedaż przedsiębiorstwa, akcji lub udziałów w spółkach, a także zgody na głosowanie „za”
        nad  uchwałami skutkującymi spadkiem udziału w kapitale zakładowym lub spadkiem udziału w głosach na zgromadzeniach  wspólników lub walnych
        zgromadzeniach akcjonariuszy w spółkach zależnych od Związku.
12.   Udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Związek zobowiązań finansowych, w tym kredytów, pożyczek lub zobowiązań wynikających z umów leasingu
        finansowego o łącznej wartości powyżej 500 tys. PLN.
13.   Udzielanie zgody na udzielnie przez Związek kredytu, pożyczki lub poręczenia zobowiązań bez względu na wysokość.
14.     Rozpatrywanie innych spraw ujętych w porządku obrad.

§ 23
Do kompetencji Zwyczajnego Sprawozdawczego Kongresu należą - poza rozpatrzeniem sprawozdania Zarządu Związku z działalności oraz sprawozdania finansowego - sprawy wymienione w § 22 Statutu z wyłączeniem pkt. 1, 2 i 5.

§ 24
1.   Nadzwyczajny Kongres jest zwoływany przez Zarząd Związku na pisemny wniosek co najmniej 1/3 zwyczajnych członków Związku lub na pisemny
        wniosek Komisji Rewizyjnej, a także z inicjatywy Zarządu Związku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
2.     Nadzwyczajny Kongres powinien się odbyć nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zarząd wniosku o jego zwołanie, spełniającego warunki
        wskazane w ust.1. W przypadku wniosku  o zwołanie Kongresu zawierającego w  porządku obrad punkt dotyczący wyboru władz Związku, Nadzwyczajny
        Kongres powinien się odbyć nie później niż w ciągu 60 dni od otrzymania przez Zarząd wniosku o jego zwołanie, spełniającego warunki wskazane w
        ust.1. 

§ 25
1.   Zarząd Związku zawiadamia członków Związku o terminie i miejscu Kongresu poprzez wysłanie zawiadomienia pocztą elektroniczną na co najmniej 45 dni
        przed datą Kongresu Zwyczajnego oraz Nadzwyczajnego, który jest zwoływany w celu wyboru władz, a dla Kongresu Nadzwyczajnego, który nie
        przewiduje wyboru władz Związku, na co najmniej 21 dni przed datą Kongresu. Zawiadomienia dokonuje się także  poprzez umieszczenie z zachowaniem
        wskazanych wyżej terminów informacji o zwołaniu Kongresu oraz jego dacie i miejscu na stronie internetowej Związku, podając w zawiadomieniu
        proponowany porządek obrad. Zarząd zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji aktualnych adresów mailowych członków Związku zaś członkowie
        Związku do informowania Zarządu o każdej zmianie adresu mailowego.
2.   Członkowie zwyczajni Związku lub ich delegaci mogą zgłaszać propozycje do porządku obrad nie później niż na 21 dni przed datą Kongresu Zwyczajnego
        Sprawozdawczo-Wyborczego lub Kongresu Zwyczajnego Sprawozdawczego, pisemnie na adres biura Związku lub poczta mailową na adres email
        wskazany jako korespondencyjny na stronie internetowej Związku.
3.   Materiały dotyczące spraw przewidzianych w porządku obrad Zarząd przesyła Członkom nie później niż 14 dni przed datą Kongresu.

§ 26
1.   Uchwały Kongresu są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.   Uchwały w sprawie zmiany Statutu, a także wyboru Prezesa Zarządu podejmowane są  większością 50% + jeden głos, przy udziale w głosowaniu co
        najmniej takiej ilości delegatów, którym wydano mandaty, by w głosowaniu uczestniczyła co najmniej połowa głosów, którymi dysponują tacy  delegaci .
3.   Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym. Nie dotyczy to wyboru Przewodniczącego, Prezydium oraz komisji Kongresu .

§ 27
1.   Obrady Kongresu odbywają się na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Kongres.
2.   Obrady Kongresu są protokołowane, zaś protokół winien zostać przesłany delegatom nie później niż w ciągu 60 dni od dnia odbycia Kongresu, w formie
        pisemnej lub na adres mailowy. Za przesłanie protokołu uznaje się także umieszczenie treści protokołu na stronie internetowej Związku.

§ 28
1.   W Kongresie udział biorą z głosem stanowiącym delegaci członków zwyczajnych Związku, powołani zgodnie z przepisami wewnętrznymi osób prawnych
        będących członkami zwyczajnymi Związku w liczbie jeden delegat na jednego członka zwyczajnego Związku.
2.   Każdy delegat reprezentujący członka zwyczajnego działającego w formie prawnej stowarzyszenia dysponuje na Kongresie ilością głosów uzależnioną
        od liczby członków tego stowarzyszenia, którzy ukończyli 16 rok życia wg stanu na dzień 30 listopada roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się
        Kongres, w  następującej ilości:
1)     1 głos – do 25 członków,
2)     2 głosy – od 26 do 50 członków
3)     3 głosy – od 51 do 100 członków
4)     4 głosy – od 101 do 200 członków
5)     5 głosów – od 201 do 300 członków.
6)     6 głosów –  powyżej  300 członków.
3.     Każdy delegat reprezentujący członka zwyczajnego niebędącego stowarzyszeniem posiada 1 głos.
4.   Bierne prawo wyborcze posiadają osoby zaproponowane przez członków Zwyczajnych Związku lub delegatów członków zwyczajnych Związku.
5.   Każda zmiana ilości członków stowarzyszenia będącego członkiem zwyczajnym Związku, wpływająca na wysokość składki rocznej w roku następnym
        oraz na ilość głosów, którymi dysponuje taki członek na Kongresie odbywającym się w roku następnym, musi zostać zgłoszona do biura Związku nie
        później niż do dnia 15 grudnia każdego roku

 § 29
1.    Zarząd Związku składa się z nie mniej niż 9 i nie więcej niż 11 członków - w tym Prezesa Związku - wybranych na Sprawozdawczo – Wyborczym
         Kongresie Związku.
2.    Zarząd powołuje ze swojego grona nie więcej niż dwóch Wiceprezesów Związku.
3.   Zarząd może powołać ze swojego grona Prezydium Zarządu w składzie nie więcej niż pięć osób. W skład Prezydium wchodzą z urzędu Prezes i
        Wiceprezesi Związku.

§ 30
1.   Prezes Związku jest wybierany przez Kongres w pierwszej kolejności w oddzielnym głosowaniu, z zastosowaniem przepisów § 26 ust. 2 Statutu. Prezes
        Związku wybierany jest spośród kandydatów zgłoszonych do biura Związku przez członków zwyczajnych Związku na co najmniej 30 dni przed
        wyznaczonym terminem Kongresu. Zgłoszenie kandydatury na Prezesa Związku wymaga pisemnego uzasadnienia oraz jego pisemnej zgody na
        kandydowanie.
2.   Pozostałych członków Zarządu wybiera Kongres. Kandydatów na członków Zarządu zgłasza wybrany Prezes Zarządu lub delegaci członków zwyczajnych
        Związku. Zgłoszenie każdego kandydata wymaga uzasadnienia.
3.   W przypadku trwałej niezdolności do pełnienia funkcji, lub ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, Zarząd jest uprawniony do podjęcia uchwały
        stwierdzającej ustanie kadencji Prezesa.
4.   W przypadkach wskazanych w ust. 3, a także w razie śmierci Prezesa, Zarząd na najbliższym swoim posiedzeniu dokonuje wyboru nowego Prezesa
        spośród swoich członków wybranych na Kongresie.
5.   W przypadku niedokonania wyboru w trybie wskazanym powyżej, Zarząd niezwłocznie zwoła Nadzwyczajny Kongres, w celu dokonania wyboru Prezesa
        Związku.
6.   Zarząd ma prawo doboru do swego składu nowych członków w miejsce tych, którzy zmarli lub ustąpili ze swoich funkcji w trakcie trwania kadencji. Liczba
        dobranych członków Zarządu nie może jednak być większa niż trzech. W przypadku rezygnacji lub śmierci więcej niż połowy członków Zarządu, Prezes
        Związku zwoła niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 60 dni , Kongres  dla wyboru nowego składu Zarządu, z wyjątkiem Prezesa, który pełni
        swoja funkcję do końca kadencji.
7.     Członkowie Zarządu dokooptowani lub wybrani w trybie wskazanym w ust. 6 pełnią swoją funkcję do końca kadencji władz Związku.
8.   Prezes i członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje wyłącznie społecznie.

§ 31
Strukturę organizacyjną Zarządu, podział funkcji oraz zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu oraz Prezydium Zarządu określa uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną Związku Regulamin Pracy Zarządu.

§ 32
1.   Zarząd odpowiedzialny jest za całokształt działalności Związku i reprezentuje Związek w relacjach z osobami trzecimi i władzami krajowymi oraz
        międzynarodowymi.
2.   Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:
1)wykonywanie uchwał Kongresu,
2)opracowywanie rocznych programów działania i planów finansowych,
3)zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,
4)reprezentowanie Związku na zewnątrz,
5)podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym w zakresie przyjmowania i wykluczania członków Związku,
6)prowadzenie ewidencji członków,
7)podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia do związków sportowych, stowarzyszeń i innych organizacji, w tym międzynarodowych, a także w sprawie powołania lub przystąpienia Związku do spółek prawa handlowego i innych organizacji gospodarczych,
8)prowadzenie współzawodnictwa sportowego w sporcie lotniczym,
9)podejmowanie wszelkich decyzji związanych z działalnością Związku, a nie zastrzeżonych dla innych władz Związku,
10)nadzór, nad organizacją i pracą biura Związku.

§ 33
1.   Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak, niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes lub
        wyznaczony przez Prezesa członek Zarządu. Wszystkie posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2.   W przypadku powołania Prezydium Zarządu jego posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz na miesiąc. Przepis ust. 1
        stosuje się odpowiednio.
3.   Decyzje Zarządu są podejmowane w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W razie
        równej ilości głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności, członka Zarządu prowadzącego posiedzenie.

§ 34
1.   Zarząd - dla usprawnienia pracy Związku - może powoływać wydziały, komisje i zespoły problemowe, a także inne organy wykonawcze dla prowadzenia
        określonych spraw.
2.   Zarząd powołuje Komisje Specjalnościowe, pełniące funkcje doradcze w zakresie zarządzania przez Związek określonymi dyscyplinami sportu lotniczego.
        Komisje działają na zasadach określonych w uchwalonym przez Zarząd regulaminie głównym Komisji oraz uchwalonych przez Zarząd regulaminach
        szczegółowych dla poszczególnych Komisji.
3.   Zarząd może powołać Sekretarza Generalnego Związku, który jest uprawniony do jednoosobowego reprezentowania Związku w stosunku do osób
        trzecich w granicach udzielonego pełnomocnictwa. Sekretarz Generalny ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Związku bez głosu
        stanowiącego.

§ 35
1.    Praca Zarządu Związku podlega kontroli Komisji Rewizyjnej oraz innych uprawnionych organów zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
2.    Zarząd zobowiązany jest rozpatrzyć wnioski i zalecenia przedstawione przez Komisję Rewizyjną lub inne organy kontrolujące i złożyć wyjaśnienia co do
        ich ewentualnej realizacji.

§ 36
1.   Komisja Rewizyjna Związku składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 członków  wybranych na Kongresie.
2.   Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
3.   Komisja Rewizyjna ma prawo dobrania do swego grona nowych członków w miejsce tych, którzy zmarli lub złożyli rezygnację w czasie trwania kadencji,
        przy czym co najmniej połowa składu Komisji musi pochodzić z wyboru.
4.   W przypadku rezygnacji lub śmierci więcej niż połowy członków Komisji Rewizyjnej Zarząd zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 60 dni
        Kongres dla wyboru nowej Komisji Rewizyjnej. Przepisy § 30 ust.7 stosuje się odpowiednio.

§ 37
1.    Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku i co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę całokształtu działalności Związku z
        uwzględnieniem gospodarki finansowej, w tym w szczególności w zakresie prawidłowości, celowości i rzetelności w gospodarowaniu majątkiem Związku.
2.   Protokoły z przeprowadzanych kontroli wraz z zaleceniami pokontrolnymi, przedkładane są Zarządowi Związku. Komisja ma prawo żądać usunięcia
        nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli działalności Związku. Ponadto Komisja może w każdym czasie żądać informacji o bieżącej działalności
        Związku lub pracach Zarządu Związku.
3.    Komisja Rewizyjna przedstawia Kongresowi sprawozdanie ze swojej działalności.
4.   Komisja Rewizyjna - po upływie kadencji władz Związku - przedstawia Kongresowi sprawozdanie ze swojej działalności za okres całej kadencji wraz z
        wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.
5.   Każdy członek Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku oraz innych organów Związku w charakterze obserwatora.
6.   Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Związku.
7.    Członkowie Komisji rewizyjnej mogą pełnić swoje funkcje wyłącznie społecznie.

§ 38
1.   Komisja Rewizyjna Związku odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na sześć miesięcy.
2.    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
3.   Decyzje Komisji są podejmowane w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W razie równej
        ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, członka Komisji prowadzącego posiedzenie.

Rozdział V  Terenowe jednostki organizacyjne

§ 39
1.   Związek może powoływać i rozwiązywać terenowe jednostki organizacyjne, które mogą posiadać osobowość prawną.
2.    Terenową jednostkę organizacyjną Związku powołuje Kongres.
3.   Organami terenowej jednostki organizacyjnej są Zarząd i Komisja Rewizyjna lub Rada.
4.    Szczegółowe zasady działania terenowej jednostki organizacyjnej, w tym w szczególności sposób wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub Rady a także
        kompetencje tych organów określa statut terenowej jednostki organizacyjnej uchwalony przez Zarząd Związku.

§ 40
1.    Związek może powoływać szkoły lotnicze.
2.   Szkoły lotnicze są terenowymi jednostkami organizacyjnymi Związku i mogą posiadać osobowość prawną.
3.    Szkołę lotniczą powołuje Kongres.
4.   Organami szkoły lotniczej są Zarząd i Rada Szkoły.
5.   Szczegółowe zasady działania szkoły lotniczej , w tym w szczególności sposób wyboru Zarządu i Rady Szkoły a także kompetencje tych organów określa
        regulamin szkoły uchwalony przez Kongres. Kongres może upoważnić Zarząd Aeroklubu Polskiego do uchwalenia regulaminu szkoły.